Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 814/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2017

Số hiệu: 814/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 13/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 200/TTr-SNV ngày 09/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2017.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông giúp UBND tỉnh triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, và các đơn vị có liên quan thực hiện và tổng hợp báo cáo Chủ tịch về kết quả triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, địa phương và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ; Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

- Tuyên truyền nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của tỉnh và các cơ quan, địa phương. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo đúng kế hoạch đã đề ra. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, địa phương.

- Kết hợp lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung Kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quan hệ giữa cải cách hành chính với cải thiện môi trường kinh doanh ở tỉnh.

3. Quy định của pháp luật về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân và doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

4. Tuyên truyền về thực hiện công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh.

5. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.

- Tình hình triển khai và kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

- Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của công dân, tổ chức.

- Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, những sáng kiến, kinh nghiệm ứng dụng có hiệu quả trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Tuyên truyền nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

a. Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2017.

b. Cơ quan chủ trì: Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền về công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

a. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2017.

b. Cơ quan chủ trì: Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp (có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính).

c. Nội dung:

- Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng và kịp thời Bộ thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền công bố tại trụ sở và trên Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định; công khai địa chỉ cơ quan, website, số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và hộp thư điện tử để cá nhân, tổ chức nhận biết các kênh thông tin phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh duy trì việc nhập thủ tục hành chính, gửi dữ liệu và đề nghị công khai thủ tục hành chính được công bố mới, công bố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan, đơn vị.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên kết Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, khai thác thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính.

- Sở Tài nguyên và Môi trường biên soạn tài liệu, triển khai thông tin tuyên truyền về quy định, quy chế, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn tài liệu, triển khai thông tin tuyên truyền về quy định, quy chế, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực chính sách người có công, chính sách xã hội.

3. Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp

a. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2017.

b. Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành có liên quan đến các lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp quan tâm.

c. Nội dung:

- Thông tin về các cơ chế, chính sách do Trung ương, tỉnh ban hành nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Hỗ trợ, “đồng hành, gắn kết” và tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước về chính sách, thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

4. Thực hiện Chuyên mục “Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời”, chuyên mục “Cải cách hành chính” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định.

a. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2017.

b. Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Báo Bình Định.

c. Nội dung:

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp cung cấp thông tin cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xây dựng tin tức, chuyên mục, phóng sự về công tác cải cách hành chính năm 2017.

5. Tổ chức Hội thi tuyên truyền, cổ động về cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2017

a. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

b. Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh.

c. Nội dung:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm đến đội ngũ công chức, viên chức trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.

- Nâng cao sự hiểu biết, rèn luyện kỹ năng hoạt động công vụ theo tinh thần cải cách hành chính; rèn luyện khả năng thuyết trình, khả năng tuyên truyền vận động về cải cách hành chính cho công chức, viên chức của tỉnh.

6. Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức.

a. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2017.

b. Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ; các sở, ngành có liên quan đến các lĩnh vực về cải cách hành chính.

c. Nội dung:

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết về cải cách hành chính;

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính như: Về giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Quản trị Hành chính công (PAPI); nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai,…

- Tổ chức bồi dưỡng cho lãnh đạo, công chức quản lý tổng quan về cải cách hành chính, nghiệp vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính; bồi dưỡng cho công chức chuyên trách cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính, công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, xây dựng báo cáo cải cách hành chính, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức...; bồi dưỡng công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp kiến thức chung về cải cách hành chính, kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả trên các lĩnh vực, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân.

7. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang và cập nhật thông tin về cải cách hành chính trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

a. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2017.

b. Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

c. Nội dung: Thường xuyên đăng tải các tin, bài, hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; chương trình, đề án về cải cách hành chính; Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; hiệu quả đạt được của các đơn vị đã triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008,...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính của các ngành, địa phương.

- Cung cấp kịp thời văn bản chỉ đạo, triển khai, nắm bắt và thông tin kết quả thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương cho các cơ quan thông tin đại chúng...

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước, kịp thời đề xuất báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước; kịp thời cập nhật tin tức về cải cách hành chính trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các Đài Truyền thanh địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định thiết lập, duy trì các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thuộc tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính để tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước; đồng thời phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách hành chính trên các kênh thông tin, truyền thông của tỉnh.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC của tỉnh theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương để tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì được phân công theo Kế hoạch có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, thống nhất nội dung, biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể với các đơn vị phối hợp; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính.

- Tổ chức đánh giá công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính cho UBND tỉnh trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 814/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253