Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 814/1997/QĐ-TTg về việc phân công công việc giữa Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 814/1997/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 814/1997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 1 tháng 12 năm 1992;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Những nguyên tắc phân công công việc giữa Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ:

1. Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từng lĩnh vực công tác của Chính phủ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, được sử dụng quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết tất cả các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trừ những công việc Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giải quyết.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Thủ tướng Chủ động giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Thủ tướng khác phụ trách thì các Phó Thủ tướng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết, trường hợp không nhất trí thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Tuỳ theo tình hình công tác, việc phân công công việc giữa Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng có thể thay đổi.

4. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm về các quyết định của các Phó Thủ tướng liên quan đến việc thực hiện các công việc được Thủ tướng Chính phủ phân công.

5. Hàng tuần, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng họp giao ban để giải quyết những công việc cần bàn bạc tập thể.

Điều 2. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Thủ tướng có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; cơ chế, chính sách; các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định trình Chính phủ;

2. Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Chính phủ, các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành văn bản hoặc làm những việc trái với pháp luật của Nhà nước, quyết định của Chính phủ thì quyết định đình chỉ việc thi hành văn bản đó và chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung;

3. Giải quyết các vấn đề cụ thể nảy sinh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để xử lý những vấn đề về chính sách chưa được Chính phủ quy đinh;

4. Theo dõi cán bộ và chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội bộ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

5. Phó Thủ tướng được Thủ tướng Chính phủ phân công làm Phó Thủ tướng thường trực thay mặt Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt. Khi Phó Thủ tướng thường trực vắng mặt, Thủ tướng Chính phủ chỉ định một Phó Thủ tướng khác tạm thay làm Phó Thủ tướng thường trực.

Điều 3. Phân công công việc cụ thể giữa Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng như sau:

1. Thủ tướng Phan Văn Khải:

- Lãnh đạo, quản lý chung và toàn diện công tác của Chính phủ các hoạt động đối nội và đối ngoại của Chính phủ, của các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: An ninh, Quốc phòng; những cân đối lớn của nền kinh tế; Tư pháp, Thanh tra, Tôn giáo; chống tham nhũng, chống buôn lậu; Tổ chức - Cán bộ, cải cách hành chính và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng trong từng thời gian;

- Phụ trách các Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Nhà nước, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

2. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

- Làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực: điều hoà, phối hợp các hoạt động chung của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo công tác của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ trách và chỉ đạo:

+ Kinh tế tổng hợp: bao gồm quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, Ngân hàng, giá cả, hải quan, vay nợ và trả nợ nước ngoài, tiền lương, Kiểm toán Nhà nước, Dự trữ quốc gia, bảo hiểm, cơ yếu;

+ Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Việm kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân;

- Phụ trách Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Vật giá Chính phủ, Cục Dự trữ Quốc gia, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 3. Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm:

- Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Ngoại giao và đối ngoại của Chính phủ, bao gồm quan hệ đa phương, song phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, điều ước quốc tế, tổ chức phi chính phủ, đối ngoại nhân dân (theo phân công của Bộ Chính trị);

+ Kinh tế đối ngoại bao gồm xuất nhập khẩu, quan hệ với các tổ chức kinh tế quốc tế, tổ chức kinh tế khu vực, thị trường quốc tế và khu vực.

+ Biên giới:

- Phụ trách Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch, Ban Biên giới của Chính phủ, Uỷ ban công tác về các Tổ chức phi Chính phủ.

4. Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn:

- Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Nông nghiệp, lương thực, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, địa chính;

+ Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, công nghiệp hoá nông nghiệp, phát triển ngành nghề và giải quyết việc làm trong nông thôn, trong nông nghiệp, các chương trình quốc gia liên quan đến nông thôn;

+ Kinh tế biển và hải đảo;

+ Công tác dân tộc;

+ Phòng chống bão lụt;

- Phụ trách Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi; Tổng cục Địa chính, Uỷ ban Quốc gia sông Mê Kông của Việt Nam.

5. Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc:

- Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công nghiệp, bao gồm cả công nghiệp Quốc phòng; xây dựng cơ bản, kiến trúc, phát triển đô thị, giao thông vận tải, bưu điện, đổi mới doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp;

- Phụ trách Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Bưu điện.

6. Phó Thủ tướng Phạm gia Khiêm:

- Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Văn hoá, Nghệ thuật, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin - Báo chí, dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, Khí tượng thuỷ văn, các vấn đề xã hội, thể dục thể thao;

- Phụ trách các Bộ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, Uỷ ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Uỷ ban Thể dục thể thao, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 814/1997/QĐ-TTg về việc phân công công việc giữa Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status