Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 773/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Thành Nghiệp
Ngày ban hành: 06/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 387/TTr-SGTVT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 795/QĐHC-CTUBND ngày 14/8/2012 và Quyết định số 989/QĐHC-CTUBND ngày 14/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- phongkstthcsoctrang@gmail.com;
- Lưu: HC, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Số TT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

A

Quyết định số 795/QĐHC-CTUBND ngày 14/8/2012

II

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

 

1

Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu (đối với phương tiện chưa khai thác)

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

2

Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu (đối với phương tiện đang khai thác)

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

3

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật)

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

4

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

5

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

6

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu)

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

7

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

8

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

B

Quyết định số 989/QĐHC-CTUBND ngày 14/10/2011

II

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

 

1

Công bố cảng thủy nội địa

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

2

Công bố lại cảng thủy nội địa

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

3

Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

4

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

5

Chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

6

Chấp thuận mở bến thủy nội địa

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

7

Cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

8

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình thi công trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

9

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do bị mất

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

11

Dự kiểm tra lấy Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện thủy nội địa chương trình hạn chế

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

12

Cấp đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn (điều chỉnh thời gian 15 ngày làm việc)

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

13

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc cấp chứng chỉ chuyên môn và bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế

Căn cứ pháp lý ban hành TTHC hết hiệu lực thi hành

 

Tổng số: 21 thủ tục

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.625

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.107.166