Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2000/QĐ-TTg về việc sắp xếp một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 76/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 76/2000/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC SẮP XẾP MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ban hành kèm theo Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giải thể các tổ chức sau đây:

1. Ban điều phối quốc gia mạng Internet ở Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 136/TTg ngày 05 tháng 3 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về an toàn công trình thủy điện Hoà Bình được thành lập theo Quyết định số 607/TTg ngày 27 tháng 9 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng làng văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.

1. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện những nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 1 và 2, Điều 1 của Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra quyết định thành lập tổ chức tư vấn để giúp Bộ trưởng và sử dụng bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện những nhiệm vụ này.

2. Giao Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ra quyết định thành lập tổ chức tư vấn để giúp Bộ trưởng và sử dụng bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện nhiệm vụ này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 76/2000/QD-TTg

Hanoi, June 28, 2000

 

DECISION

ARRANGING A NUMBER OF ORGANIZATIONS ALREADY ESTABLISHED UNDER THE PRIME MINISTERS DECISIONS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government
s Plan for Implementation of the Resolution of the 7th Plenum of the Partys Central Committee (VIIIth Congress), issued together with the Prime Ministers Decision No. 207/1999/QD-TTg of October 25th, 1999;
At the proposals of the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel and the Minister-Director of the Government Office,

DECIDES:

Article 1.- To dissolve the following organizations:

1. The National Coordinating Committee for Internet network in Vietnam, established under the Prime Ministers Decision No. 136/TTg of March 5, 1997.

2. The State Science Council on Safety of Hoa Binh Hydro-Electric Power Plant, established under the Prime Ministers Decision No. 607/TTg of September 27, 1995.

3. The Steering Committee for the implementation of the project for investment and construction of the Culture-Tourism Villages of Vietnamese Ethnicities, established under the Prime Ministers Decision No. 135/QD-TTg of March 3, 1998.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2000/QĐ-TTg về việc sắp xếp một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174