Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2009/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 74/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 28/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 74/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Thực hiện Thông báo số 116/TB-TU ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Ban đặt tại D8A, D8B Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội.

1. Chức năng

Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố chỉ đạo công tác cải tạo, chỉnh trang và vệ sinh môi trường đô thị; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị phục vụ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và những năm tiếp theo, từ các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố giao và quyền hạn do chủ đầu tư ủy quyền theo quy định của Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng;

b. Thực hiện cải tạo, chỉnh trang các khu vực nội thành, đầu tư cải tạo khu vực ngoại thành gắn kết phát triển đô thị và xây dựng nông thôn;

c. Duy tu, cải tạo, chỉnh trang kiến trúc các công trình mặt phố, tuyến phố, khu dân cư, quảng trường, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường theo danh mục kế hoạch hàng năm được UBND thành phố giao;

d. Phối hợp các Sở, Ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị của thành phố;

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do thành phố giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

a. Lãnh đạo Ban: Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban Quản lý.

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo các quy định của Nhà nước và của thành phố về quản lý cán bộ.

Việc miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội thực hiện theo quy định của pháp luật.

b. Các phòng chuyên môn trực thuộc:

b.1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

b.2. Phòng Kế hoạch - Đầu tư;

b.3. Phòng Thực hiện dự án;

b.4. Phòng Giám sát chất lượng - kỹ thuật;

b.5. Phòng Tài chính - Kế toán.

4. Biên chế và cơ chế tài chính hoạt động:

a. Biên chế của Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội do UBND thành phố giao hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố. Trước mắt, giao 30 (ba mươi) chỉ tiêu biên chế.

Giám đốc Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội căn cứ số lượng biên chế được giao, có trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật.

b. Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập kinh phí hoạt động thường xuyên được trích từ nguồn kinh phí quản lý của dự án và nguồn kinh phí đảm bảo chương trình thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Việc thu, chi được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Như Điều 3;
- Báo Hà Nội mới;
- CVP, PVP; Công báo;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: Văn thư, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2009/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.349
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236