Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71/2000/QĐ-UB-VX về việc chuyển giao Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sang Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý để tổ chức thành Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 71/2000/QĐ-UB-VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 22/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2000/QĐ-UB-VX

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM ĐỊNH CƯ XÂY DỰNG VÙNG KINH TẾ MỚI TÂN UYÊN TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ SANG LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ QUẢN LÝ ĐỂ TỔ CHỨC THÀNH TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM SỐ 4

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TU ngày 10 tháng 7 năm 1999 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội ;
Theo Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 1999 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo  thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tại Công văn số 967/NN-DD-KTM ngày 10 tháng 10 năm 2000 ; của Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tại Tờ trình số 242/CV-TNXP ngày 02 tháng 11 năm 2000 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 148/TCCQ ngày 01 tháng 12 năm 2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chuyển giao Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên (thành lập theo quyết định số 2919/1998/QĐ-UB-NC ngày 4 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sang Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý để tổ chức thành Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4.

Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm phối hợp với các sở-ngành có liên quan tiến hành thủ tục bàn giao và tiếp nhận tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, tài sản, hồ sơ tài liệu, ... của Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên sang Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố theo đúng quy định.

Điều 3.- Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 có nhiệm vụ :

3.1- Tiếp nhận, chữa trị, cai nghiện, kết hợp với lao động sản xuất, dạy nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng nghiện ma túy nhưng chưa đến mức xử lý vi phạm hành chính và các đối tượng nghiện ma túy đã chấp hành xong quyết định bắt buộc chữa bệnh (theo Nghị định số 20/CP ngày 13 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ) tự nguyện vào Trường để học nghề, lao động sản xuất ; việc tổ chức chữa trị cai nghiện cho các đối tượng nêu trên phải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3.2- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ, tham gia thực hiện các chương trình dự án về xây dựng nông thôn ; qua đó tận dụng cơ sở vật chất, tạo việc làm cho thanh niên xung phong và những người cai nghiện ma túy được tiếp nhận vào Trường, góp phần giải quyết việc làm đối với những người sau cai nghiện.

3.3- Quản lý tốt lao động, tài sản, đất đai, vật tư, kinh phí, thu-chi dịch vụ phí của đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4.- Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 do Giám đốc phụ trách và có một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Trường theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao ; đồng thời, chỉ đạo Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 có trách nhiệm tiếp tục giải quyết các tồn đọng, công nợ (nếu có) của Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên.

Biên chế, quỹ lương của Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 được Ủy ban nhân dân thành phố giao trên cơ sở qui mô học viên và nhiệm vụ được giao hàng năm ; trước mắt, giữ nguyên chỉ tiêu biên chế và quỹ tiền lương năm 2000 đã giao cho Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố và Giám đốc Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 6
- Thường trực TU  
- TTUB : CT, PCT/TT,VX
- CATP (PC.13)
- TAND/TP, Viện KSND/TP
- Kho bạc Nhà nước TP
- VPUB : PVP/NC, VX, KT
 Tổ NC, VX, CNN
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2000/QĐ-UB-VX về việc chuyển giao Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sang Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý để tổ chức thành Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197