Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6641/2005/QĐ-UBND về cho phép đổi tên Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6641/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6641/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP ĐỔI TÊN TRUNG TÂM BẢO VỆ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 2792/1999/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 1999 của Bộ Y tế về ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đội Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”;
Theo Công văn số 8488/BYT-SKSS ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ
Y tế về đổi tên Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 5628/SYT-TCCB
ngày 07 tháng 12 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 766/Tr-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2005;

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép đổi tên Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản trực thuộc Sở Y tế thành phố.

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách thành phố và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản đặt tại số 75A, đường Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản có nhiệm vụ :

1. Xây dựng kế hoạch công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản của thành phố và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chỉ đạo và giám sát các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn thành phố.

3. Đánh giá thực trạng tình hình sức khỏe bà mẹ trẻ em và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất lên cấp trên theo quy định.

4. Tham mưu cho Sở Y tế và các cơ quan chức năng của thành phố về thực hiện các chính sách có liên quan trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

5. Là đơn vị y tế tuyến thành phố về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện mẫu mực các quy định và chuẩn mực về chuyên môn, kỹ thuật của

Bộ Y tế.

6. Quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn thành phố.

7. Đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật và quản lý về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cán bộ chuyên khoa và cán bộ khác trên địa bàn.

8. Tham gia thực hiện công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

9. Phối hợp thực hiện công tác thông tin, giáo dục truyền thông và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hướng dẫn, bồi dưỡng và giám sát về công tác giáo dục và truyền thông tư vấn trên địa bàn.

10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, tài chính theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời huy động các nguồn lực khác để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

11. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố để thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

12. Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản do Giám đốc phụ trách và có các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc Sở Y tế thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn và tỷ lệ do Bộ Y tế quy định; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản phù hợp với các quy định của

Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6544/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố liên quan và Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận
:

- Như điều 5;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban TTVHTU;
- Ban VHXH HĐND TP;
- Công an TP (PC-13);
- UBDSGĐ và TE;
- Sở Nội vụ TP (2b);
- UBND quận, huyện;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Tổ VX, TH;
- Lưu (VX/Nh) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6641/2005/QĐ-UBND về cho phép đổi tên Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.028
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168