Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020

Số hiệu: 648/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 648/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Tiếp theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 37/TTr-SNN ngày 25/3/2013 về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
-
Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;
-
TT Tỉnh ủy và TT HĐND tỉnh;
-
Ban Chỉ đạo NTM tỉnh;
-
Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
-
LĐVP; TKCT;
-
Lưu VT, NN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Xuân Tiến

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối Chương trình).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với công chức, viên chức làm việc theo chế độ chuyên trách và kiêm nhiệm của Văn phòng điều phối Chương trình.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Mọi hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng phạm vi, thẩm quyền trách nhiệm được phân công tại Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Văn phòng điều phối Chương trình và chương trình, kế hoạch đã ban hành và các yêu cầu đột xuất của cấp có thẩm quyền.

3. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin để giải quyết công việc hiệu quả, kịp thời.

Điều 4. Văn phòng điều phối Chương trình sử dụng kinh phí hoạt động trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật. Thành viên Văn phòng điều phối Chương trình được hưởng chế độ thù lao (hoặc phụ cấp) theo các quy định hiện hành.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 5. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng

1. Điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2013 - 2020 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), UBND tỉnh, pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng điều phối.

2. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, bộ máy và nhân sự của Văn phòng điều phối Chương trình, điều phối hoạt động của các thành viên, đảm bảo Văn phòng điều phối Chương trình thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng;

3. Chỉ đạo và tổ chức xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020 về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh, trình Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét quyết định; trên cơ sở đó lập kế hoạch chương trình công tác cụ thể của Văn phòng điều phối Chương trình; là đầu mối phối hợp công tác giữa Văn phòng điều phối Chương trình với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chương trình kế hoạch công tác của Trung ương, của Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh.

4. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh những nội dung cần cụ thể hóa trong các cơ chế, chính sách đã ban hành của Trung ương và những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương đ thúc đy Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh;

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra và giám sát các địa phương theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh;

6. Phân công, giao nhiệm vụ công tác cho các thành viên Văn phòng điều phối Chương trình;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của các Phó Chánh văn phòng

1. Giúp việc cho Chánh văn phòng; thay mặt Chánh Văn phòng chủ trì và triển khai các hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình khi Chánh Văn phòng đi vắng hoặc được ủy quyền;

2. Phụ trách công tác theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh và tình hình kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã, huyện, thành phố;

3. Chun bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo, các báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng điều phối chương trình.

4. Phụ trách công tác xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình; công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới theo phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tnh;

5. Chỉ đạo bảo quản hồ sơ, tài liệu của Văn phòng điều phối Chương trình theo quy định của pháp luật; quản lý kinh phí theo phân cấp và ủy quyền của Chánh Văn phòng, quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng điều phối Chương trình;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

Điều 7. Trách nhiệm của công chức, viên chc hoạt động chuyên trách

Tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng về các hoạt động điều phối và nghiệp vụ chuyên môn, hành chính, tổng hợp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

1. Thực hiện công tác văn thư, quản lý hành chính, tài chính, tổ chức.

2. Tham mưu điều phối các hoạt động của Chương trình; theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất.

3. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội thảo của Văn phòng điều phối, Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh.

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động chương trình tháng, quý, năm.

5. Phối hợp với các thành viên kiêm nhiệm đang làm việc tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các địa phương tổ chức thực hiện Chương trình.

Điều 8. Trách nhiệm các thành viên kiêm nhim

1. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Chánh Văn phòng phân công;

2. Tham mưu, đề xuất những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách của ngành mình đang công tác về xây dựng nông thôn mới. Hàng quý vào ngày 15 tháng cuối quý có báo cáo Văn phòng điều phối Chương trình tình hình hoạt động của ngành mình liên quan đến xây dựng nông thôn mới và địa bàn được phân công phụ trách;

3. Định kỳ hàng quý tham gia sinh hoạt với các địa phương thuộc phạm vi được phân công phụ trách; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện nắm bắt tình hình hoạt động, phản ánh, báo cáo kịp thời bằng văn bản với Văn phòng điều phối Chương trình.

Điều 9. Kế toán Văn phòng điều phối

1. Chịu trách nhiệm quản lý tiền, tài sản của nhà nước cấp, trang bị cho Văn phòng điều phối Chương trình; chấp hành và tuân thủ các thủ tục tài chính và hoạt động kế toán theo quy định của pháp luật;

2. Giúp Chánh Văn phòng điều hành, sử dụng kinh phí được cấp phục vụ cho hoạt động của Văn phòng điều phối theo dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các báo cáo tài chính theo quy định;

3. Lập dự toán kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch huy động, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật báo cáo Chánh Văn phòng;

4. Giúp Chánh Văn phòng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định hiện hành.

Điều 10. Lao động hợp đồng có thời hạn (nếu có) do Chánh Văn phòng điều phối Chương trình ký kết hợp đồng và phân công nhiệm vụ cụ th.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Chế đ làm vic

Văn phòng điều phối Chương trình làm việc theo chế độ thủ trưởng; các công chức, viên chức chuyên trách tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành toàn diện của Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng theo quy định hiện hành; thành viên kiêm nhiệm của Văn phòng điều phối Chương trình thực hiện sự lãnh đạo điều hành của Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ công chức đó, đồng thời chịu sự phân công, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng điều phối và thực hiện chế độ báo cáo, tham mưu theo quy định của quy chế này.

Điều 12. Chế độ họp

1. Văn phòng điều phối Chương trình họp giao ban định kỳ hàng tháng vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì tổ chức họp vào ngày liền kề tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong trường hp có việc đột xuất, Chánh Văn phòng tổ chức các cuộc họp bất thường.

2. Bộ phận tổng hợp có trách nhiệm chuẩn bị nội dung các cuộc họp trình lãnh đạo Văn phòng thông qua trước khi tổ chức họp. Các thành viên kiêm nhiệm trong Văn phòng điều phối Chương trình có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng của đơn vị mình về các nội dung công việc đã được Chánh Văn phòng phân công.

3. Chủ trì các cuộc họp là Chánh Văn phòng, trong trường hợp Chánh Văn phòng bận công tác thì ủy quyền Phó Chánh văn phòng chủ trì. Kết luận của Chánh Văn phòng và Phó Chánh văn phòng phải được thể hiện bằng văn bản gửi cho các thành viên trong Văn phòng điều phối Chương trình để tổ chức thực hiện.

Điều 13. Chương trình công tác

Văn phòng điều phối xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng và phân công nhiệm vụ cụ thcho từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng điều phối.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

1. Chánh Văn phòng điều phối Chương trình có trách nhiệm triển khai, kiểm tratổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Các thành viên của Văn phòng điều phối Chương trình có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Các thành viên của Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; trường hợp vi phạm Quy chế này và không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh cần bổ sung, sửa đổi; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.432
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45