Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 644/2000/QĐ-UB phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Cạn năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Số hiệu: 644/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 12/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC CẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 644/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TỔNG HỢP VỀ KINH TẾ- XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN NĂM 2000

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số: 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số: 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 26/TT-CNTT ngày 08/6/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2000, hồ sơ do Công ty Phát triển Tin học Hà Nội lập với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Kạn

2. Địa điểm đầu tư: Năm 2000 thực hiện cài đặt và chuyển giao cở sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế - xã hội tại 6 sở, ngành sau: Cục Thống kê, Sở Kế hoạch&Đầu tư, sở Tài chính-Vật giá, sở NN&PTNT, sở CN-KHCNMT và Văn phòng UBND tỉnh.

3. Quy mô và Giải pháp kỹ thuật:

Tiến hành cài đặt và trang bị cho mỗi đơn vị thực hiện đầu tư phần mềm " Cơ sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế- xã hội " và 01 Modem truyền tin để kết nối mạng và trao đổi dữ liệu qua đường điện thoại công cộng nội tỉnh.

Tại Văn phòng UBND tỉnh: Nâng cấp hệ thống mạng đã có thành mạng Trung tâm, đầu mối tập trung thông tin về kinh tế xã hội toàn tỉnh bằng giải pháp trang bị 01 Multiports 16 cổng truyền tin và nâng cấp phần mềm " Cơ sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế- xã hội".

4. Dự toán kinh phí: Tổng vốn đầu tư: 98.700.000đ, trong đó:

- Phần mềm, thiết bị: 67.200.000đ

- Thiết lập đường truyền mạng diện rộng: 15.000.000đ

- Nhập liệu, đào tạo sử dụng chương trình: 10.000.000đ

- Chi khác: 6.500.000đ

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp khoa học tỉnh

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ và tổ chức thực hiện

- Chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Bắc Kạn

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành thực hiện

- Đơn vị lập thiết kế dự toán: Công ty phát triển tin học(INFOCOM)- Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Đơn vị thi công: Công ty BITCO- Hà Nội.

- Thời gian: Hoàn thành trong năm 2000.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Giám đốc các đơn vị thiết kế, thi công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3(t/hiện).
- TT Tỉnh uỷ (B/cáo).
- TT HĐND tỉnh.
- CT, PCT UBND tỉnh.
- Các Sở: NN&PTNT, CNKHCNMT
- Cục Thống kê tỉnh.
- Công ty BITCO-Hà Nội
- Lưu: VT -PVPTH-TH-XDCB.

TM. UỶBAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦTỊCH 
Phan Thế Ruệ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 644/2000/QĐ-UB phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Cạn năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124
DMCA.com Protection Status