Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 643/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin thủy sản do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Số hiệu: 643/QĐ-TCTS-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 15/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản và Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Thông tin thủy sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thủy sản, hoạt động trong lĩnh vực thông tin, thống kê, dự báo và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Tổng cục và cung cấp các dịch vụ thông tin, truyền thông về thủy sản.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: Fisheries Information Center, viết tắt là FICen.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng trình Tổng cục trưởng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, các chương trình đề án, dự án; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin, thống kê, dự báo và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thủy sản.

2. Tổ chức công tác thống kê ngành Thủy sản, thu thập, tổng hợp, lưu trữ, phân tích thông tin, dữ liệu thủy sản hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm phục vụ cho quản lý, điều hành của Tổng cục; Tham mưu cho Tổng cục trưởng công bố thông tin thống kê ngành Thủy sản hàng năm; Thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản trong lĩnh vực thủy sản.

3. Xây dựng, quản lý, duy trì và phát triển trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của Tổng cục; phối hợp thực hiện truyền thông, tuyên truyền về lĩnh vực thủy sản, phổ biến khoa học công nghệ và thông tin kinh tế thủy sản; Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin dự báo thị trường thủy sản.

4. Xây dựng, phát triển mạng lưới thông tin, thống kê hai chiều giữa Tổng cục với địa phương và các đơn vị thuộc Ngành; Xây dựng, phát triển, tích hợp và quản lý các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

5. Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện tin học hóa quản lý nhà nước, quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục; Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc sử dụng mạng công nghệ thông tin của Tổng cục.

6. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin chuyên ngành thủy sản; Quản lý, khai thác thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính của Tổng cục.

7. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin, thống kê, dự báo và công nghệ thông tin phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển sản xuất kinh doanh của ngành Thủy sản.

8. Tư vấn, triển khai các dự án đầu tư về thông tin, thống kê và công nghệ thông tin trong lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế về thông tin, thống kê, dự báo và công nghệ thông tin trong lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện cung cấp các dịch vụ về:

a) Truyền thông, tuyên truyền về lĩnh vực thủy sản.

b) Xuất bản ấn phẩm Thông tin Thủy sản và các sản phẩm thông tin, truyền thông khác.

c) Thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, thị trường và xuất khẩu thủy sản theo yêu cầu của các đối tượng người dùng trong Ngành.

d) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin, thống kê, dự báo và công nghệ thông tin trong lĩnh vực thủy sản.

e) Tư vấn, thiết kế, tổ chức các sự kiện truyền thông về thủy sản.

11. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực được giao.

12. Xây dựng trình Tổng cục Đề án vị trí việc làm; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, thi đua, khen thưởng kỷ luật.

13. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó giám đốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản bnhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp của Bộ

a) Giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Văn phòng.

b) Phòng Thông tin, truyền thông.

c) Phòng Thống kê - Dự báo.

d) Phòng Công nghệ thông tin.

Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; các Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp quản lý của Tổng cục.

3. Cán bộ, viên chức Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế nội bộ của Trung tâm.

Việc thành lập mới, điều chỉnh, bổ sung các đơn vị trực thuộc, Trung tâm xây dựng đề án và trình Tổng cục theo quy định.

Việc điều động, luân chuyn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ các đơn vị thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành và phân cấp của Tổng cục.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014, thay thế Quyết định số 184/QĐ-TCTS-VP ngày 06 tháng 06 năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin thủy sản.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trư
ng (b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Các Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 643/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin thủy sản do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


614

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62