Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 63/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Minh Phúc
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ SINH HOẠT TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CHỨC SẮC, TU SĨ, NHÀ TU HÀNH VÀ TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-BQP ngày 27/3/2009 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV ngày 04/12/2007 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-BTG ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo đang hoạt động tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Chức việc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ tiền ăn.

b) Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ.

c) Hỗ trợ tiền nước uống.

d) Hỗ trợ phương tiện đi lại.

3. Thời gian và điều kiện hỗ trợ

a) Thời gian để tính hỗ trợ:

Thời gian để tính hỗ trợ đối với chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo là số ngày thực tế tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, số ngày thực tế tham dự lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật theo quyết định hoặc thông báo triệu tập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Các chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham dự các lớp bồi dưỡng, các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đúng thành phần, đối tượng được triệu tập theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Các trường hợp tham dự không đúng thành phần, đối tượng được triệu tập sẽ không được hưởng hỗ trợ theo Quyết định này.

4. Mức hỗ trợ cho đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

a) Do cấp tỉnh tổ chức, thực hiện:

- Mức hỗ trợ tiền ăn: Chức sắc, nhà tu hành khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được hỗ trợ ngày tiền ăn tối đa không quá 120.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền nước uống: Tối đa không quá 30.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ: Mức chi theo hóa đơn thực tế, nhưng tối đa không được vượt quá 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng.

- Mức hỗ trợ phương tiện đi, lại:

Chức sắc, nhà tu hành hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được hỗ trợ tiền xe đi lại tính theo số km thực đi: Tiền xe đi và về = số km x 1.000 đồng/km.

b) Do cấp huyện tổ chức, thực hiện:

- Mức hỗ trợ tiền ăn: Chức sắc, nhà tu hành khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được hỗ trợ ngày tiền ăn tối đa không quá 100.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền nước uống: Tối đa không quá 30.000 đồng/ người/ngày.

- Mức hỗ trợ phương tiện đi, lại: Chức sắc, nhà tu hành khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh được hỗ trợ tiền xe đi lại tính theo số km thực đi: Tiền xe đi và về = số km x 1.000 đồng/km.

5. Mức hỗ trợ cho các đối tượng tham dự sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật.

a) Do cấp tỉnh tổ chức, thực hiện:

- Mức hỗ trợ tiền ăn:

+ Đối với chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tham dự sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 70.000 đồng/người/ngày.

+ Đối với chức việc và tín đồ các tôn giáo tham dự sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 50.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền nước uống: Tối đa không quá 30.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ phương tiện đi lại: Chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo tham dự sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợ tiền xe đi lại tính theo số km thực đi: Tiền xe đi và về = số km x 1.000 đồng/km.

b) Do cấp huyện tổ chức, thực hiện:

- Hỗ trợ tiền ăn:

+ Đối với chức sắc, nhà tu hành, các tôn giáo tham dự sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 70.000 đồng/người/ngày.

+ Đối với chức việc và tín đồ các tôn giáo tham dự sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 50.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền nước uống: Tối đa không quá 30.000 đồng/ngày/người.

- Mức hỗ trợ phương tiện đi lại: Chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo tham dự sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợ tiền xe đi lại tính theo số km thực đi: Tiền xe đi và về = số km x 1.000 đồng/km.

6. Hình thức và phương thức hỗ trợ

a) Các khoản hỗ trợ về xăng xe tại Quyết định này được hỗ trợ trực tiếp, bằng tiền mặt cho các đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và tham gia sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật.

b) Các khoản hỗ trợ về tiền ăn, nước uống và thuê phòng nghỉ cho các đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và tham gia sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật trong Quyết định này, giao đơn vị trực tiếp phụ trách quản lý tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

7. Việc quản lý, sử dụng kinh phí

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

a) Kinh phí hỗ trợ đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

- Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí hỗ trợ cho đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, được bố trí trong dự toán hàng năm của Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh.

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối kinh phí hỗ trợ cho đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, được bố trí trong dự toán hàng năm của Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện.

b) Kinh phí hỗ trợ đối tượng tham gia sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật

- Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí hỗ trợ cho đối tượng tham gia sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được bố trí trong dự toán hàng năm của Ban Tôn giáo tỉnh.

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối kinh phí hỗ trợ cho đối tượng tham gia sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được bố trí trong dự toán hàng năm của Phòng Nội vụ huyện.

8. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị tổ chức, thực hiện.

9. Trách nhiệm thực hiện

a) Giao Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Sở Tài chính căn cứ dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đối với chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, lập, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.806

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69