Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về chuyển Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thành "Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh" trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh ban hành

Số hiệu: 63/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂN TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH "VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 5703/QĐ-UBNCVX ngày 04 tháng 8 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố tại Văn bản số 09 VP/KHXH-NV ngày 23 tháng 3 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 205/TTr-SNV ngày 11 tháng 4 năm 2006; có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Thành ủy tại Văn bản số 1586-CV/TC ngày 25 tháng 10 năm 2005 và Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy tại Văn bản số 47-CV/TTVH ngày 08 tháng 02 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay chuyển Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh (thành lập theo Quyết định số 5703/QĐ-UBNCVX ngày 04 tháng 8 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố) thành "Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh" trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng; Viện trưởng và Phó Viện trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm.

Giao trách nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này, xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Viện trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố có liên quan và Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- TTUB : CT, các PCT
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Tài chính
- Sở Tư pháp
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : Các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (VX/Nh) H.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
Lê Thanh HảiVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về chuyển Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thành "Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh" trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60