Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 622/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 622/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách 12 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017 và phân giao nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 292/TTr-SKHĐT ngày 07/3/2017, theo Công văn số 284/SNN-KHTC ngày 24/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 phần kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp (có bảng kế hoạch điều chỉnh kèm theo).

Điều 2. Những nội dung khác không thay đổi vẫn thực hiện theo Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KTN, KTTH;
- Lưu: VT. (38Thg-17/3)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Bình Phước)

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP NĂM 2017

I. Kế hoạch đã giao theo Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

Ước thực hiện KH 2016

KH 2017

PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ

PHƯỚC LONG

ĐỒNG XOÀI

BÌNH LONG

PHÚ RIỀNG

BÙ GIA MẬP

LỘC NINH

BÙ ĐỐP

HỚN QUẢN

ĐỒNG PHÚ

BÙ ĐĂNG

CHƠN THÀNH

D

SỐ XÃ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

12

12

Xã Phước Tín

Xã Tiến Thành

-

Xã Phú Riềng

Xã Bù Gia Mập

Xã Lộc Thái

Xã Thiện Hưng

Xã Tân Lợi

Xã Tân Phước, xã Đồng Tâm

Xã Đức Liễu

Xã Minh Lập

II. Kế hoach điều chỉnh

STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

Ước thực hiện KH 2016

KH 2017

PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ

PHƯỚC LONG

ĐỒNG XOÀI

BÌNH LONG

PHÚ RIỀNG

BÙ GIA MẬP

LỘC NINH

BÙ ĐỐP

HỚN QUẢN

ĐỒNG PHÚ

BÙ ĐĂNG

CHƠN THÀNH

D

SỐ XÃ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

12

12

Xã Phước Tín

Xã Tiến Thành

-

Xã Phú Riềng

Xã Đức Hạnh

Xã Lộc Thái, xã Lộc Hiệp

Xã Thiện Hưng

Xã Tân Lợi

Xã Tân Phước, xã Tân Lợi

Xã Đức Liễu

Xã Thành Tâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 622/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


398
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168