Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 587/2002/QĐ-LĐTBXH về tiêu chí xã nghèo giao đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 587/2002/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 22/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 587/2002/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 587/2002/QĐ-LĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆCBAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2001-2005

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005;
Căn cứ thông báo số 63/TB-VPCP ngày 5 tháng 4 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn tại cuộc họp ban Chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm ngày 11/3/2002;
Sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, đoàn thể

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành tiêu chí xã nghèo (ngoài chương trình 135) theo Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 -2005:

Xã nghèo là xã có:

1- Tỷ lệ hộ nghèo từ 25% trở lên;

2- Chưa đủ từ 3 trong 6 hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu (bao gồm: đường giao thông; trường học; trạm y tế; nước sinh hoạt; điện sinh hoạt; chợ) cụ thể là:

+ Dưới 30% số hộ sử dụng nước sạch;

+ Dưới 50% số hộ sử dụng điện sinh hoạt;

+ Chưa có đường ô tô đến trung tâm xã hoặc ô tô không đi lại được cả năm;

+ Số phòng học (theo qui định của Bộ Giáo dục- Đào tạo) chỉ đáp ứng được dưới 70% nhu cầu của học sinh hoặc phòng học tạm bằng tranh, tre, nứa, lá;

+ Chưa có trạm y tế xã hoặc có nhưng là nhà tạm;

+ Chưa có chợ hoặc chợ tạm thời.

Điều 2: Căn cứ tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, điều tra xác định xã nghèo trên địa bàn; Tổng hợp danh sách xã nghèo báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 7 năm 2002 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho các xã nghèo năm 2002-2005

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 587/2002/QD-BLDTBXH

Hanoi, May 22, 2002

 

DECISION

PROMULGATING POOR COMMUNE CRITERIA FOR THE 2001-2005 PERIOD

THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Government’s Decree No. 96/CP of December 7, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 143/2001/QD-TTg of September 27, 2001 approving the national target program on hunger elimination, poverty alleviation and employment in the 2001-2005 period;
Pursuant to the Government Office’s Notice No. 63/TB-VPCP of April 5, 2002 on the conclusion of Deputy Prime Minister Nguyen Cong Tan at the March 11, 2002 meeting of the Managing Board of the national target program on hunger elimination, poverty alleviation and employment;
After gathering comments from the ministries, branches and mass organizations,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate poor commune criteria (outside Program 135) under the Prime Minister’s Decision No. 143/2001/QD-TTg of September 27, 2001 approving the national target program on hunger elimination, poverty alleviation and employment in the 2001-2005 period:

Poor communes mean those which:

1. Have the poor households rate of 25% or higher;

2. Have less than 3 out of 6 essential infrastructure items (including traffic roads; schools; health stations; daily-life water; daily-life electricity; and markets), more concretely:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 587/2002/QĐ-LĐTBXH về tiêu chí xã nghèo giao đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.775

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155