Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án theo Quyết định 1133/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân giai đoạn 2013 - 2016, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 585/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Cửu
Ngày ban hành: 12/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1133/QĐ-TTG NGÀY 15/7/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 636/TTr-STP ngày 22/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2013 - 2016, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Giao Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC ĐỀ ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1133/QĐ-TTG NGÀY 15/7/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 585 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đảng viên, cán bộ Nhân dân.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan chủ trì Đề án tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh;

- Cơ quan được giao chủ trì Đề án cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (qua Cơ quan thường trực là Sở Tư pháp) và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chủ trì Đề án.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2014.

2. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Đề án giai đoạn 2013 - 2016 và hằng năm

2.1. Đề án: “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2.2. Đ án: "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016".

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn.

2.3. Đề án: "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016".

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

2.4. Đề án: "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giai đoạn 2013- 2016".

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

2.5. Đề án: "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016".

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

3. Hướng dẫn, thẩm định về nội dung kế hoạch thực hiện Đề án của các cơ quan, tổ chức

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan được giao chủ trì và phối hợp thực hiện các Đề án.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2014.

4. Tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh triển khai các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và các cơ quan được giao chủ trì các Đề án.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch giai đoạn 2013 - 2016 và Kế hoạch năm 2014.

5. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết việc thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

- Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện từng Đề án ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong năm tiếp theo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan được giao chủ trì và phối hợp thực hiện các Đề án.

- Thời gian thực hiện: Quý IV hằng năm.

6. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan được giao chủ trì Đề án và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, thẩm định về nội dung kế hoạch chi tiết triển khai từng Đề án hằng năm và cả giai đoạn (bao gồm cả thực hiện Đề án được giao chủ trì), đảm bảo nguồn lực trong công tác tham mưu, điều hành của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì thực hiện Đề án có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện Đề án. Đồng thời căn cứ vào mục tiêu, nội dung hoạt động của Đề án đã đề ra để lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hằng năm của đơn vị.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các Đề án theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện hằng năm và giai đoạn đến năm 2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án theo Quyết định 1133/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân giai đoạn 2013 - 2016, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172