Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 51/2002/QĐ-UB thành lập Trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 51/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 10/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2002/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo Công văn số 2662/BKHCNMT-CN ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc giao nhiệm vụ xây dựng Trung tâm tiết kiệm năng lượng cho 5 Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tại công văn số 2349/SKHCNMT-KHCN ngày 10 tháng 12 năm 2001 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 11/TCCQ ngày 18 tháng 01 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố.

Tên giao dịch tiếng Anh là : HO CHI MINH CITY ENERGY CONSERVATION CENTER.

Tên viết tắt : ECC-HCMC.

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động trong hai năm đầu, các năm sau tự cân đối thu-chi, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trụ sở : Trung tâm đặt tại 244 Điện Biên Phủ, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ :

a) Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ để phục vụ các mục tiêu, yêu cầu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

b) Tham mưu cho lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố về các vấn đề liên quan đến năng lượng trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Sở ; tham gia tư vấn, biên soạn các định chuẩn năng lượng cho các ngành ; triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng, giải pháp tiết kiệm năng lượng.

c) Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng hiệu quả năng lượng và các nội dung liên quan cho các cơ quan, đơn vị tổ chức có nhu cầu.

d) Làm đầu mối để triển khai các quan hệ về năng lượng của Sở với các tổ chức, dự án, chương trình hoạt động trong và ngoài nước tại thành phố.

Điều 3.- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc phụ trách và có 1 đến 2 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc. Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của trung tâm theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao ; chỉ đạo xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Giám đốc các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Văn phòng Chính phủ  
- Bộ Khoa học CN&MT
- Ban TCCB Chính phủ
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND
- TTUB : CT, PCT/TT, VX, TM, CNN
- Ban TCCQ thành phố (2b)
- Các sở-ngành, UBND quận-huyện
- Công ty Điện lực thành phố  
- Công an thành phố (PC13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX, KT
- Tổ VX, CNN, TH, TM
- Lưu (CNN)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC


Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2002/QĐ-UB thành lập Trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240