Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5076/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 12/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5076/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cục, vụ,, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTgCP;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử (để công bố);
- Lưu: VT, Tổ công tác thực hiện Đề án 30.

BỘ TRƯỞNG 
Nguyễn Thiện Nhân  

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5076/QĐ-BGDĐT, ngày 12 tháng 8 năm 2009)

Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ 

2

Đổi tên trường cao đẳng

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

3

Cử cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

4

Thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

5

Thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

6

Sáp nhập, chia, tách trường đại học

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

7

Đình chỉ hoạt động trường đại học

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

8

Giải thể trường đại học

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

9

Đổi tên trường đại học

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

10

Thành lập trường cao đẳng

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

11

Sáp nhập, chia tách trường cao đẳng

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

12

Đình chỉ hoạt động trường cao đẳng

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

13

Giải thể trường cao đẳng

Giáo dục và đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

14

Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

15

Cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

16

Tiếp nhận lưu học sinh về nước

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

17

Xin phép thành lập cơ sở liên kết giữa bên nước ngoài với bên Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

18

Đưa chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

19

Đưa chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

20

Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi và các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

21

Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi – đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

22

Đưa cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, trường trực thuộc Bộ (tự khai thác hợp đồng, thư mời)

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

23

Cử lưu học sinh đi học diện lấy bằng

Quy chế thi, tuyển sinh

Cục Đào tạo với nước ngoài

24

Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

25

Chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

26

Trả chuyên gia, cộng tác viên về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

27

Trả chuyên gia về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ

Giáo dục và đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

28

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng)

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

Cục Cơ sở vật chất, TBTH và đồ chơi trẻ em

29

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thiết bị đào tạo

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

Cục Cơ sở vật chất, TBTH và đồ chơi trẻ em

30

Xử lý đơn thư tố cáo

Giáo dục và đào tạo

Thanh tra

31

Tiếp công dân

Giáo dục và đào tạo

Thanh tra

32

Xử lý đơn thư khiếu nại

Giáo dục và đào tạo

Thanh tra

33

Xin thành lập văn phòng đại diện của tổ chức giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục và đào tạo

Vụ Hợp tác Quốc tế

34

Xin tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm giáo dục quốc tế tại Việt Nam

Giáo dục và đào tạo

Vụ Hợp tác Quốc tế

35

Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài

Giáo dục và đào tạo

Vụ Hợp tác Quốc tế

36

Khắc dấu ướt đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo

Vụ Pháp chế 

37

Cho phép khắc con dấu nổi, con dấu thu nỏ, con dấu thứ hai cùng nội dung như con dấu thứ nhất đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo

Vụ Pháp chế 

38

Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Giáo dục và đào tạo

Vụ Giáo dục Đại học  

39

Mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Giáo dục và đào tạo

Vụ Giáo dục Đại học  

40

Mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

Giáo dục và đào tạo

Vụ Giáo dục Đại học  

41

Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng

Quy chế thi, tuyển sinh

Vụ Giáo dục Đại học  

42

Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

Quy chế thi, tuyển sinh

Vụ Giáo dục Đại học  

43

Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường

Quy chế thi, tuyển sinh

Vụ Giáo dục Đại học  

44

Đăng ký đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Quy chế thi, tuyển sinh

Vụ Giáo dục Đại học  

45

Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

Quy chế thi, tuyển sinh

Vụ Giáo dục Đại học  

46

Giao ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

Giáo dục và đào tạo

Vụ Giáo dục Đại học  

47

Đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Quy chế thi, tuyển sinh

Vụ Giáo dục Đại học  

48

Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Quy chế thi, tuyển sinh

Vụ Giáo dục Đại học  

49

Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

50

Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Quy chế thi, tuyển sinh

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

51

Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

52

Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

53

Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

54

Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

55

Hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, tước bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

56

Miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

57

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học

Giáo dục và đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

58

Thi nâng ngạch giáo viên trung học lên giáo viên trung học cao cấp (áp dụng cho giáo viên THPT và TCCN)

Giáo dục và đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

59

Thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp

Giáo dục và đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

60

Đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Giáo dục và đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

61

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

Tiêu chuẩn nhà giáo

Văn phòng

62

Xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.

Tiêu chuẩn nhà giáo

Văn phòng

63

Thẩm định Hồ sơ các dự án ODA của các đơn vị trực thuộc

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

Vụ Kế hoạch – Tài chính

64

Thẩm định thành lập trường đại học

Giáo dục và đào tạo

Vụ Kế hoạch – Tài chính

65

Xét, cấp học bổng chính sách

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

Vụ Kế hoạch – Tài chính

66

Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

Giáo dục và đào tạo

Vụ Giáo dục trung học

67

Công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học

Giáo dục và đào tạo

Vụ Giáo dục trung học

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thành lập trường trung học phổ thông

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Giải thể trường trung học phổ thông

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

7

Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

9

Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

11

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

12

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác… theo chương trình giáo dục thường xuyên

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

13

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

14

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

15

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

16

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông)

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

17

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

18

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

19

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

20

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông – đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

21

Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm tin học – ngoại ngữ ngoài công lập

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

22

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông – đối với bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

23

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

24

Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

25

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

26

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

27

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

28

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

29

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

30

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

31

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

32

Thành lập trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

33

Chuyển học sinh chuyên sang trường khác

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

34

Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

35

Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

36

Cấp giấy chứng nhận và công bố kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

37

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông – Đối với sở giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

38

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp.

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

39

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

40

Sáp nhập, chia, tách Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

41

Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

42

Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

43

Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

44

Yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

45

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc  

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

III. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Thành lập trường mầm non

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

2

Sáp nhập, chia tách trường mầm non

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3

Đình chỉ hoạt động trường mầm non

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

4

Giải thể hoạt động trường mầm non

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

5

Thành lập trường tiểu học

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

6

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

7

Đình chỉ hoạt động trường tiểu học

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

8

Giải thể trường tiểu học

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

9

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

10

Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

11

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

12

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

13

Thành lập trường trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

14

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

15

Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

16

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

17

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

18

Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

19

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

20

Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

21

Giải thể trường trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

22

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông – Đối với phòng giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

23

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

24

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục.

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

25

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

26

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

27

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

28

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

29

Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

IV. Thủ tục hành chính cấp xã

1

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp xã

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp xã

3

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp xã

4

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5076/QĐ-BGDĐT ngày 12/08/2009 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.257

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!