Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2012 cho phép tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 506/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Dương Minh Điều
Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài

1. Hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh gồm:

a) Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tổ chức có sự tham gia hoặc tài trợ của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài.

b) Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị khách hàng, hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm, dịch vụ có yếu tố nước ngoài, chiếu phim, triển lãm, họp báo quốc tế hoặc các hoạt động khác có liên quan đến thông tin, báo chí có yếu tố nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

2. Các cơ quan, tổ chức được phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội và một số tổ chức khác.

d) Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

e) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam.

Điều 2. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép việc tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài

a) Có tờ trình (kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đề án hoặc kế hoạch tổ chức cần nêu rõ:

- Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

- Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

- Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

- Nội dung, chương trình làm vi ệc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

- Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);

- Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

- Nguồn kinh phí;

- Ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có);

b) Tiến hành hội nghị, hội thảo theo đúng chương trình, đề án đã được phê duyệt.

Đối với các hội nghị, hội thảo có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thì cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính thực hiện đúng các quy định hiện hành về chi tiêu, thanh quyết toán tài chính.

c) Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo gửi về Sở Ngoại vụ trong phạm vi 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo (Mẫu số 1).

d) Tổng hợp và báo cáo tình hình tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm (Mẫu số 2).

2. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

a) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và thẩm định nội dung và các hoạt động liên quan đến việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, các quy định về thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài.

c) Phối hợp với Công an tỉnh giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài. Nếu phát hiện có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định của Quyết định này, kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ việc tổ chức hội nghị, hội thảo.

d) Tổng hợp và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hàng năm (Mẫu số 2).

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài..

b) Phối hợp Sở Ngoại vụ giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng tổ chức hội nghị, hội thảo làm ảnh hướng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nếu phát hiện có vi phạm, phối hợp Sở Ngoại vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có hình thức xử lý.

c) Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, các quy định về thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

Mẫu 1: Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế

TÊN CƠ QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

Tiền Giang, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

TÓM TẮT KẾT QUẢ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ…..................

1. Tên hội nghị, hội thảo.

2. Mục đích hội nghị, hội thảo.

3. Nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo.

5. Người chủ trì, đồng chủ trì (nếu có).

6. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức (phía Việt Nam và phía nước ngoài).

7. Thông tin về báo cáo viên người nước ngoài.

8. Thành phần tham dự, số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài.

9. Nguồn kinh phí.

10. Đánh giá tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo.

11. Những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong hội nghị, hội thảo đã hoặc chưa được xử lý (nếu có).

12. Những đề xuất, kiến nghị (nếu có)…

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- (Các cơ quan liên quan);
- Lưu: ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên và đóng dấu)

 

TÊN CƠ QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

Tiền Giang, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang năm ...

A. Thông tin tổng hợp:

Các hội nghị, hội thảo quốc tế đã tổ chức

Số lượng đại biểu Việt Nam

Số lượng đại biểu có quốc tịch nước ngoài

Chủ đề, nội dung hội nghị, hội thảo (phân loại theo nhóm, nếu được)

Tổng kinh phí (gồm kinh phí từ NSNN, do nước ngoài tài trợ, do nguồn khác)

...

Tổng số

...

B. Nhận xét, đánh giá tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

1. Đánh giá kết quả các hội nghị, hội thảo (tác động trực tiếp đến cơ quan, tổ chức và tác động đối với ngành, lĩnh vực, địa phương...).

2. Đánh giá về tình hình quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương;

những sự cố phát sinh (nếu có) và hướng xử lý.

3. Kinh nghiệm được rút ra về công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

C. Dự kiến kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế năm tiếp theo

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- (Các cơ quan liên quan);
- Lưu: ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2012 cho phép tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33