Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 472/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW, ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Căn cứ Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- CVP, các PCVP và CV: VX, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW ngày 17-11-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt có hệ thống chuyên đề giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa và thực hiện thường xuyên trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đơn vị.

3. Tuyên truyền, giáo dục thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai việc học tập và làm theo của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-UBND, ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; học tập các chuyên đề hằng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Trong quá trình học tập, cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với cơ quan, đơn vị, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

2. Tổ chức học tập và quán triệt sâu rộng các nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng các cấp góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau,” kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

4. Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền về: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gương “người tốt, việc tốt tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Tăng cường tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thủ trưởng các đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác đi đầu trong học tập và làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch đối với cá nhân (như đối với đảng viên) để thực hiện, báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

III. TỔ CHỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và đi sâu tuyên truyền về nội dung chuyên đề; cách thức tổ chức thực hiện; kết quả của việc học tập chuyên đề; các cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức về đẩy mạnh học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh mỗi năm xây dựng ít nhất 01 phim tài liệu, phóng sự về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nhiều phóng sự giới thiệu những gương điển hình tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh trình chiếu vào dịp sơ kết hằng năm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm giới thiệu gương điển hình; phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng tin, bài, chương trình để tuyên truyền rộng rãi.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền và phát động các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại địa phương, đơn vị mình.

3. Phát huy vai trò tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tăng cường giới thiệu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự...

4. Tài liệu học tập, tuyên truyền:

- “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Các tài liệu liên quan do địa phương, ngành biên soạn, hướng dẫn thực hiện (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch này để hướng dẫn cụ thể việc triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở các cấp trong tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương tổ chức nghiêm túc việc học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sớm tổ chức việc thực hiện học tập và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong Đảng và trong xã hội. Các cơ quan, đơn vị cần tổ chức triển khai khẩn trương, chặt chẽ, nghiêm túc, chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo kết quả (theo định kỳ hàng quý 6 tháng và cả năm) về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


934

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106