Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47-CP năm 1964 sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 09/03/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 158-CP ngày 09 tháng 10 năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đổng Chính phủ ngày 07 tháng 03 năm 1964.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước như sau:

1. Chia Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân thành hai Vụ:

a) Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn, có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Tổ chức việc nghiên cứu kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn,

- Nghiên cứu cân đối tổng hợp kế hoạch dài hạn.

- Theo dõi chung công tác điều tra cơ bản,

- Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, cùng với Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân ngắn hạn theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đó nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch dài hạn.

- Nghiên cứu các vấn đề về phương pháp nghiệp vụ có liên quan đến kế hoạch dài hạn.

b) Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân ngắn hạn, có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Nghiên cứu cân đối tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân hàng năm; làm cân đối từng quý và những mặt chủ yếu để bảo đảm kế hoạch được thực hiện tốt.

- Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, kiến nghị các chủ trương và biện pháp để bảo đảm hoàn thành kế hoạch.

- Nghiên cứu cân đối tổng hợp kế hoạch giao cho các địa phương và theo dõi chung tình hình thực hiện kế hoạch ở các địa phương.

- Nghiên cứu các vấn đề về phương pháp công tác kế hoạch ngắn hạn.

2. Chia Vụ Kế hoạch công nghiệp thành hai Vụ:

a) Vụ Kế hoạch công nghiệp nặng có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Lập dự án kế hoạch hàng năm và dự án kế hoạch dài hạn về phát triển các ngành công nghiệp nặng.

- Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của các ngành công nghiệp nặng và kiến nghị những chủ trương, biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

- Nghiên cứu các vấn đề về phương pháp, hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu của kế hoạch công nghiệp nặng hàng năm và kế hoạch công nghiệp nặng dài hạn.

b) Vụ Kế hoạch công nghiệp nhẹ và công nghiệp địa phương có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Lập dự án kế hoạch hàng năm và dự án kế hoạch dài hạn về phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, thủ công nghiệp và công nghiệp địa phương.

- Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình, thực hiện kế hoạch của các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp và kiến nghị những chủ trương, biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch.

- Nghiên cứu các vấn đề về phương pháp, hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu của kế hoạch công nghiệp nhẹ, công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp hàng năm và dài hạn.

3. Thành lập Vụ Kế hoạch phân vùng kinh tế. Vụ này có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Điều tra, sưu tầm và nghiên cứu tổng hợp các tài liệu về kinh tế, về tự nhiên và các tài liệu khác về lịch sử, văn hoá v.v…, kết hợp với ý kiến của các Bộ, các ngành và các địa phương thảo ra đề án phân vùng kinh tế ngành và phân vùng kinh tế tổng hợp.

- Đề xuất ý kiến về phân bổ sản xuất cho được hợp lý, về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch ngắn hạn và chỉ tiêu kế hoạch dài hạn cho từng khu vực.

- Cùng với Uỷ ban Khoa học Nhà nước và các Bộ, các ngành nghiên cứu các nguyên tắc, phương pháp và chỉ tiêu phân vùng kinh tế,

- Nghiên cứu các biện pháp cần thiết về việc quản ký kinh tế theo vùng sau khi phương án phân vùng kinh tế đã được duyệt.

- Theo dõi công tác phân vùng ở các Bộ, các ngành, các địa phương và giúp đỡ về phương pháp công tác cho các bộ phận phân vùng kinh tế của các Bộ, các ngành và các địa phương.

4. Thành lập Vụ Tổ chức và cán bộ. Vụ này có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Quản lý cán bộ trong cơ quan Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và theo dõi đội ngũ cán bộ của ngành Kế hoạch.

- Nghiên cứu các vấn đề về tổ chức bộ máy kế hoạch ở các ngành, các cấp.

- Nghiên cứu việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho toàn ngành kế hoạch.

Điều 2: Mỗi Vụ trên đây do một Vụ trưởng phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng có một hoặc hai Vụ phó.

Điều 3: Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của mỗi Vụ do ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước quy định.

Điều 4: Ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 

Phạm Văn Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47-CP năm 1964 sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154