Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 447/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 19/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 04 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước";

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại biểu mẫu 1 và biểu mẫu 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, KSTTHC

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Biểu mẫu số 01

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH CAO BẰNG (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo Quyết định số: 447/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận BC

Đối tượng thực hiện BC

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát XD PA ĐGH

BC giấy

BC qua hệ thống phần mềm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

cấp

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

I

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND các cấp

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Đặc điểm tình hình; đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm

Kế hoạch số 184/KH- HĐND ngày 31/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

HĐND

x

 

HĐND tỉnh

 

x

x

VP HĐND tỉnh

II

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, của đơn vị

Kỳ báo cáo: tháng, quý, 06 tháng, năm

về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, của đơn vị

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016­ - 2021

Thông tin, báo cáo

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

VP UBND tỉnh

2

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng, chống mua bán người

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng, chống mua bán người

Kế hoạch 912/KH-BCĐ, 913/KH-BCĐ, 914/KH-BCĐ, ngày 31/3/2017

An ninh

x

 

UBND tỉnh; BCĐ PCTP, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

x

 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Báo cáo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quyết định số 2026/QĐ-BCĐ 389 ngày 20/8/2017

Phòng, chống tệ nạn xã hội

x

 

Ban chỉ đạo 389 tỉnh

x

 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

4

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Kỳ báo cáo: năm

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Công văn số 1553/UBND-VX ngày 25/5/2017

Văn hóa

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

5

Báo cáo Chính sách cấp báo, tạp chí.

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Đánh giá kết quả thực hiện cấp báo, tạp chí theo Quyết định số 59/QĐ-TTg

CV số 1281/UBND-KT ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

6

Báo cáo thực hiện Chương trình 135.

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm, giai đoạn, báo cáo nhiệm kỳ

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135

Công văn số 968/UBDT- VP135 ngày 14/9/2017 của Ủy ban Dân tộc

Dân tộc

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

7

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm, giai đoạn.

Kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kế hoạch số: 3295 /KH-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

8

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

Kỳ báo cáo 6 tháng, năm, giai đoạn.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030

Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

9

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016. Kỳ báo cáo năm, giai đoạn.

Kết quả thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số"

Kế hoạch số 2022/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

10

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg , ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Kỳ báo cáo năm, giai đoạn.

Kết quả thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg , ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015

Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 2815/KHHĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

11

Báo cáo của Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng tỉnh

Chống thất thu và thu hồi nợ đọng tỉnh

Quyết định 1324/QĐ-BCĐ ngày 23/8/2017 của BC của Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng tỉnh

Tài chính

x

x

UBND tỉnh

x

x

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

III

Thanh tra tỉnh

1

Báo cáo kết quả công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng

Kỳ báo cáo: tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo và phòng chống tham nhũng

Công văn số 434/TTr-VP ngày 28/9/2016 VV thực hiện báo cáo công tác Thanh tra, giải quyết KN-TC và PCTN, CV số 94/TTr-VP ngày 7/3/2017của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

Thanh tra

x

 

Thanh tra tỉnh

 

x

 

Thanh tra tỉnh

IV

Ban Dân Tộc

1

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh CB

Kỳ báo cáo: Năm

Kết quả thực hiện chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh CB

Hướng dẫn số 1003/HD-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

Dân tộc

x

 

Ban Dân tộc

 

x

 

Ban Dân tộc

2

Báo cáo Chính sách cấp báo, tạp chí

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Đánh giá kết quả thực hiện cấp báo, tạp chí theo Quyết định số 59/QĐ-TTg

CV số 128/UBND-KT ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

Ban Dân tộc

 

x

 

Ban Dân tộc

V

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em

Kỳ báo cáo: 6 tháng; năm

Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em

Thực hiện quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định quản lý nhà nước đối với tổ chức hội, quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quỹ

BTTE

x

x

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

2

Báo cáo công tác phòng, chống tệ nạn xã hội Kỳ báo cáo: Tháng, quý, năm

Đánh giá toàn bộ hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trong thời hạn được báo cáo

Công văn số 220/SLĐTBXH-VP ngày 22/3/2016 V/v thông báo thời gian gửi báo cáo định kỳ hàng năm

Phòng, chống tệ nạn xã hội

x

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

3

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động về sự tiến bộ của phụ nữ

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới 6 tháng/1 năm

Công văn số 261/SLĐTBXH- BVCSTE, ngày 21/3/2017 về việc triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2017

Chính sách phụ nữ

x

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

 

x

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

4

Báo cáo hoạt động xuất khẩu lao động

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Xuất khẩu lao động

Công văn số 80 ngày 27/02/2017 VV báo cáo 10 năm thực hiện đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động

Lao động Thương binh XH

x

 

Sở lao động TBXH

 

x

 

Sở Lao động-TBXH

5

Báo cáo người có công

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Người có công

Công văn số 83 ngày 01/3/2017 về báo cáo số liệu thanh niên xung phong

Lao động Thương binh XH

x

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

 

x

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

VI

Sở Thông tin và Truyền thông

1

Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của CQNN

Kỳ báo cáo: hàng năm (Trước ngày 1.11)

Số liệu để xếp hạng

Quyết định số 2310/2016/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng.

CNTT - TT

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

x

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

VII

Sở Nội vụ

1

Báo cáo công tác CCHC

Kỳ báo cáo: quý, năm

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính

Công văn số: 935/SNV-CCHC ngày 18/5/2017 của Sở Nội vụ

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

x

x

 

Sở Nội vụ

2

Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với công tác tổ chức hội, quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kỳ báo cáo: 6 tháng; năm

công tác tổ chức hội, quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

x

 

 

Sở Nội vụ

3

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan

Kỳ báo cáo: quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

kiểm tra, giám sát trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan

Công văn số: 06/TKTGS, ngày 01/8/2017 của Tổ Kiểm tra giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Nội vụ

x

 

Tổ Kiểm tra giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

x

 

 

Sở Nội vụ

4

BC công tác thi đua khen thưởng

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

BC công tác thi đua khen thưởng

Công văn số 13/BTĐKT-NV ngày 01/3/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng

Thi đua khen thưởng

x

 

Ban TĐ khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh

x

x

 

Sở Nội vụ

5

Báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp

Kỳ báo cáo: năm

Tình hình sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp

Công văn số 682/SNV-TCBM ngày 17/4/2017 của Sở Nội vụ v/v báo cáo tình hình biên chế công chức và Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2018

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

 

x

 

Sở Nội vụ

6

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

Kỳ báo cáo: tháng, quý, 6 tháng, năm

Công tác tôn giáo

Công văn số 501/SNV-BTG ngày 22/3/2017 của Sở Nội vụ v/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

 

x

 

Sở Nội vụ

7

Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Kỳ báo cáo: năm

Thống kê công tác văn thư-lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn số 2282/SNV- CCVTLT ngày 20 tháng 11 năm 2017

Văn thư - lưu trữ

x

x

Sở Nội vụ

 

x

 

Sở Nội vụ

8

Báo cáo đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Kỳ báo cáo: năm

Tổng hợp kết quả đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo nghị định 68 năm 2016 của các sở, cơ quan ngang sở thuộc UBND tỉnh; các tổ chức Hội đặc thù; UBND các huyện, thành phố

CV số 2220/SNV-CCVC ngày 28/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nội vụ

x

x

Sở Nội vụ

 

x

 

Sở Nội vụ

9

Báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Kỳ báo cáo: năm

B/c tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, cơ quan ngang sở thuộc UBND tỉnh; các tổ chức Hội đặc thù; UBND các huyện, thành phố

CV số 128/SNV-CCVC ngày 17/1/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc B/c tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

 

x

 

Sở Nội vụ

10

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Kỳ báo cáo: năm

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ

Công văn số 2148/SNV- XDCQ&TN ngày 11/11/2017 của Sở nội vụ về việc Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

 

x

 

Sở Nội vụ

11

Báo cáo công tác thanh niên

Kỳ báo cáo: năm

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh niên

Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

 

x

 

Sở Nội vụ

12

Báo cáo đề án tri thức trẻ

Kỳ báo cáo: quý, năm

Kết quả thực hiện đề án tri thức trẻ

Công văn số 788/SNV- XDCQ&TN ngày 16/5/2017 của Sở nội vụ về chế độ báo cáo Kết quả thực hiện đề án 500 tri thức trẻ

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

 

x

 

Sở Nội vụ

VIII

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM Kỳ báo cáo: 6 tháng, 1 năm

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM

Công văn số 29/CV của Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng NTM

Nông nghiệp, PTNT

 

 

Văn phòng điều phối CT MTQG xây dựng NTM tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

IX

Sở Khoa học và Công nghệ

1

Báo cáo kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị

Kỳ báo cáo: 6 tháng, 1 năm

Kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị

Chỉ thị số 11/2015/CT- UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

x

 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

x

x

 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2

Báo cáo về hoạt động sáng kiến Kỳ báo cáo: năm (trước 31/11)

Tình hình công nhận, phổ biến và áp dụng sáng kiến tại địa phương, đơn vị

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở hữu trí tuệ

x

 

Sở Khoa học và Công nghệ

x

x

 

Sở Khoa học và Công nghệ

X

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Báo cáo công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

Kỳ báo cáo: Năm (trước ngày 15/01)

Tình trạng dấu mốc trên địa bàn quản lý; Tổ chức cá nhân sử dụng mốc trên địa bàn trong năm

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đo đạc và bản đồ

x

Thư điện tử

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

x

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

Báo cáo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Kết quả: Chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) của hộ gia đình, cá nhân; giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; cấp giấy chứng nhận các loại đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; tình hình thực hiện các công trình, dự án; tình hình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SDĐ; thực hiện các chỉ tiêu SDĐ; thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Số 906/STNMT-QLĐĐ ngày 31/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai

Quản lý đất đai

x

Thư điện tử

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

XI

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình

Kỳ báo cáo: 6 tháng; năm

Kết quả thực hiện công tác gia đình

Quyết định số 1990/QĐ-BCĐ ngày 18/11/2013 của BCĐ công tác gia đình tỉnh; Công văn số 275/SVHTTDL- XDNSVHGĐ ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

VHGĐ

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Báo cáo tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Kỳ báo cáo: 6 tháng

Công tác phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Công văn số 27/KH-BCĐ ngày 18/4/2017 của BCĐ phong trào "Toàn dân Đoàn kết xây dựng ĐSVH" của tỉnh Cao Bằng về KH thực hiện phong trào

"TDĐKXDĐSVH" năm 2017

Văn hóa

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam

Kỳ báo cáo: Năm

Công tác Gia đình

Công văn số 1426/UBND-VX ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Cao bằng về việc triển khai tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm 2017

Gia đình

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

XII

Sở Tài chính

1

B/c về việc rà soát, báo cáo danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ kho, bến bãi phải thực hiện kê khai giá do huyện quản lý

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Danh sách các bãi đỗ phương tiện vận chuyển hàng hóa khu vực biên giới trên địa bàn huyện

Kế hoạch số 919/KH-UBND ngày 31/3/2017

Tài chính

x

 

Sở Tài chính, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

 

x

 

Ban quản lý khu kinh tế, Sở Tài chính

2

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

Kỳ báo cáo: 15/3 ước thực hiện quý I; 15/6 ước thực hiện 6 tháng; 15/9 ước thực hiện 9 tháng;

15/10 ước thực hiện cả năm

Số liệu thực hiện đến ngày báo cáo và ước thực hiện.

Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước.

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Cao Bằng.

Tài chính

x

Thư điện tử

Sở Tài chính Cao Bằng

Cục Thuế, cục Hải Quan

x

 

 

3

Báo cáo tình hình công khai ngân sách của các xã, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện

Kỳ báo cáo: trước ngày 31/3 đối với công khai dự toán ngân sách năm hiện hành; trước ngày 30/9 đối với công khai quyết toán năm trước.

Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách đã được phê duyệt

Công văn số 2390/UBND-TH ngày 27/7/2017 về việc công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Tài chính

x

Thư điện tử

Sở Tài chính Cao Bằng

 

x

 

 

4

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách của các đơn vị dự toán cấp tỉnh, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ.

Kỳ báo cáo: trước ngày 30 tháng 4 hằng năm (đối với công khai dự toán), trước ngày 28 tháng 2 năm sau (đối với công khai quyết toán)

Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách đã được phê duyệt. Tổng hợp và báo cáo tình hình công khai ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc

Công văn số 2390/UBND-TH ngày 27/7/2017 về việc công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Tài chính

x

Thư điện tử

Sở Tài chính Cao Bằng

Các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh; các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

 

 

 

XIII

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân KH vốn đầu tư công

Kỳ báo cáo: tháng, quý, năm

Việc chấp hành quy định về giao kế hoạch vốn đầu tư công; tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị.

QĐ số 03/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

Kế hoạch - Tài chính

x

x

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Bc Kết quả thực hiện KH triển khai thực hiện Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp HTX giai đoạn 2016-2020

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Tình hình đăng ký lại, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012; tình hình triển khai kế hoạch số 2286/KH-BCD-HTX

Quyết định số 2630/QĐ- BCĐHTXDN ngày 31/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; Công văn số 2001/SKHĐT-KTTT ngày 26/12/2016

Kinh tế HTX

x

x

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017­-2020

Kỳ báo cáo: quý, 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại tỉnh Cao Bằng

Quyết định 510/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh

PCI

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

XIV

Sở Tư pháp

1

Báo cáo công tác Tư pháp

Kỳ báo cáo: tháng/quý/6 tháng/năm

Đánh giá Kết quả và phương hướng nhiệm vụ các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn (tháng/quý/6 tháng/năm)

Công văn số 231/STP-VP ngày 05/4/2017 về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác tư pháp

Tư pháp

x

 

Sở Tư pháp

x

x

x

Sở Tư pháp

2

Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Kỳ báo cáo: tháng

Tình hình, kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính; Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị.

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Xử lý vi phạm hành chính

x

x

Sở Tư pháp

x

x

x

Sở Tư pháp

3

Báo cáo phổ biến giáo dục pháp luật Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Phổ biến giáo dục pháp luật

Công văn số 342/HĐPH ngày 10/5/2017 và Công văn số 780/HĐPH ngày 25/10/2017của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng

Phổ biến giáo dục pháp luật

x

 

Sở Tư pháp

x

x

x

Sở Tư pháp

XV

Sở Công Thương

1

Báo cáo tình hình hoạt động thương mại biên giới

Kỳ báo cáo: tháng, năm

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa; đề xuất kiến nghị

Công văn số 1564/CV-BCĐ ngày 30/12/2016; Công văn số 772/CV-BCĐ, Quyết định số 567/QĐ-BCĐ

Xuất nhập khẩu

x

x

Sở Công Thương

 

x

 

Sở Công Thương

2

B/cáo hoạt động bán hàng đa cấp

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Hoạt động bán hàng đa cấp

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND Của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quản lý cạnh tranh

x

 

Sở Công Thương

x

x

 

Sở Công Thương

XVI

Sở Xây dựng

1

Báo cáo giá gốc vật liệu xây dựng tại địa phương

Kỳ báo cáo: quý

Phản ánh tình hình giá gốc vật liệu xây dựng tại địa phương

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh

Xây dựng

x

 

Sở Xây dựng

 

x

 

Sở Xây dựng

2

Báo cáo tình hình lập, quản lý, thực hiện quy hoạch trên địa bàn huyện

Kỳ báo cáo: hàng quý, 6 tháng, năm.

Báo cáo tình hình lập, quản lý, thực hiện quy hoạch trên địa bàn huyện

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh

Quy

hoạch

x

 

Sở Xây dựng

 

x

 

Sở Xây dựng

3

Báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Công tác xây dựng

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh Quy định chế độ thông tin, báo cáo thống kê tổng hợp về xây dựng trên địa bàn tỉnh

Kinh tế - Hạ tầng

x

 

Sở Xây dựng

 

x

 

Sở Xây dựng

4

Báo cáo kết quả giải ngân vốn vay hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở

Kỳ báo cáo: năm

kết quả giải ngân vốn vay hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở

Công văn số 946/BCĐ-TGV ngày 29/6/2017 của BCĐ hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo tỉnh Cao Bằng

Kinh tế - Hạ tầng

x

 

Sở Xây dựng

 

x

 

Sở Xây dựng

5

Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu môi trường quốc gia ngành xây dựng

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Môi trường quốc gia ngành xây dựng; kết quả và kế hoạch thực hiện chỉ tiêu dân cư được sử dụng nước sạch; thu gom chất thải rắn trên địa bàn huyện

Công văn số 1441/SXD- HTKT ngày 28/12/2016

Môi trường, xây dựng

x

x

Sở Xây dựng

 

x

 

Sở Xây dựng

6

Báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2016

Kỳ báo cáo: năm

Hệ thống đô thị và dân số đô thị; dự án đầu tư phát triển đô thị; đánh giá chung tình hình biến đổi khí hậu tác động

Công văn số 118/SXD-PTĐT

Xây dựng

x

x

Sở Xây dựng

 

x

 

Sở Xây dựng

7

Báo cáo việc thực hiện NQ 755 giai đoạn 2010-­2016

Kỳ báo cáo: 5 năm

Kết quả giải quyết; một số trường hợp chưa có quy định để giải quyết hoặc đã có quy định nhưng các quy định chưa rõ ràng, còn chồng chéo; kinh phí thực hiện

Công văn số 272/SXD- QLN&TTBĐS ngày 13/5/2017

Xây dựng

x

x

Sở Xây dựng

 

x

 

Sở Xây dựng

8

Báo cáo về việc tổng kết chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Kỳ báo cáo: năm

Tổng kết chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Công văn số 344/SXD-QLN ngày 31/3/2017

Chính sách xây dựng

x

x

Sở Xây dựng

 

x

 

Sở XD

XVII

Sở Y tế

1

Báo cáo công tác về An toàn vệ sinh thực phẩm

Kỳ báo cáo: quý, năm

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Công văn số 28/ATTP-TTr ngày 02/3/2017 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng về việc quy định báo cáo kết quả kiểm tra ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế

Y tế

x

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng

 

x

 

Sở Y tế

2

Báo cáo công tác chuyên môn của đơn vị

Kỳ báo cáo: Tháng

Báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác y tế hàng tháng và kế hoạch công tác y tế hàng tháng

Công văn số 3508/SYT- KHTC ngày 9/12/2011 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng V/v thực hiện chế độ báo cáo

Y tế

x

 

Sở Y tế

 

x

 

Sở Y tế

3

Báo cáo công tác Y tế

Kỳ báo cáo: Quý, năm

Báo cáo tình hình thực hiện công tác y tế 3, 6, 9, 12 tháng

Công văn số 3508/SYT- KHTC ngày 9/12/2011 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng V/v thực hiện chế độ báo cáo

Y tế

x

 

Sở Y tế

 

x

 

Sở Y tế

4

Báo cáo Công tác Hội đông y

Kỳ báo cáo: 6 tháng và báo cáo năm

Công tác Hội đông y

Công văn số 710/UBND-NC ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh

Ytế

x

 

Hội đông y tỉnh Cao Bằng

 

x

 

Hội đông y tỉnh Cao Bằng

XVIII

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

B/c kết quả rà soát danh mục dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020

Kỳ báo cáo: Năm

Danh mục dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020

CV số 237/UBND-TH ngày 08/02/2017

Giáo dục, xây dựng

x

x

Sở giáo dục

 

x

 

Sở Giáo dục và ĐT

B. UBND CẤP HUYỆN

I

UBND huyện Trà Lĩnh

1

Báo cáo cải cách hành chính

Kỳ báo cáo: Quý, năm

Công tác cải cách hành chính

Công văn số 223/UBND-NV ngày 24/5/2017 về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính

Cải cách hành chính

x

http://ubndtralinh.vnptioffice.vn

Phòng Nội vụ

 

 

x

UBND huyện Huyện Trà Lĩnh

2

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Kỳ báo cáo: Lần 1: 4/4/2018; lần 2: 15/5/2018

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công văn số 122/UBND-TP ngày 29/3/2017 về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tư pháp

x

http://ubndtralinh.vnptioffice.vn

Phòng Tư pháp

 

 

x

UBND huyện Huyện Trà Lĩnh

3

Báo cáo việc thực hiện tự kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Kỳ báo cáo: Quý, 6 tháng, năm

Việc thực hiện chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/10/2016

Công văn số 381/UBND-NV ngày 15/8/2017 v/v thực hiện tự kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Cải cách hành chính

x

http://ubndtralinh.vnptioffice.vn

Phòng Nội vụ

 

 

x

UBND huyện Huyện Trà Lĩnh

4

Báo cáo thống kê kết quả công tác tư pháp

Kỳ báo cáo: Tháng, quý, năm

Kết quả thực hiện công tác tư pháp, hộ tịch, công tác tuyên truyền

Công văn số 231/STP-VP ngày 05/4/2017 về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác tư pháp

Tư pháp

x

http://ubndtralinh.vnptioffice.vn

Phòng Tư pháp

 

 

x

UBND huyện Huyện Trà Lĩnh

5

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Kỳ báo cáo: Tháng

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Công văn số 297/CV-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Lĩnh vực kinh tế

x

http://ubndtralinh.vnptioffice.vn

Phòng Kinh tế hạ tầng

 

 

x

UBND huyện Huyện Trà Lĩnh

II

UBND huyện Hà Quảng

1

Báo cáo công tác Tư pháp

Kỳ báo cáo: tháng, quý, 06 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ Tư pháp

Công văn số 27/CV-TP ngày 30/5/2017 của Phòng Tư pháp huyện Hà Quảng về báo cáo công tác Tư pháp

Tư pháp

x

 

Phòng Tư pháp

 

 

x

UBND huyện Hà Quảng

2

Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính

Kỳ báo cáo: tháng, quý, 06 tháng, năm

Nội dung chỉ đạo, tình hình vi phạm hành chính, kết quả xử lý vi phạm hành chính,...

Công văn số 15/CV-TP ngày 11/4/2017 của Phòng Tư pháp huyện Hà Quảng về hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính

Xử lý vi phạm hành chính

x

 

Phòng Tư pháp

 

 

x

UBND huyện Hà Quảng

3

Báo cáo công tác tôn giáo

Kỳ báo cáo: tháng, quý, 06 tháng, năm

Tình hình thực hiện công tác tôn giáo

Công văn số 303/UBND-NV ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng quý công tác tôn giáo

Tôn giáo

x

 

Phòng Nội vụ

 

 

x

UBND huyện Hà Quảng

4

Báo cáo công tác thi đua - Khen thưởng

Kỳ báo cáo: 06 tháng, năm

Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các xã, thị trấn

Công văn số 1400/CV-TĐKTngày 17/11/2017 về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng thành tích năm 2017

Thi đua, khen thưởng

x

 

Phòng Nội vụ

 

 

x

UBND huyện Hà Quảng

5

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện phong trào

Kế hoạch số 102/KH- BCĐ ngày 06/02/2017 của BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hóa, Thông tin

x

 

Phòng Văn hóa thông tin

 

 

x

UBND huyện Hà Quảng

6

Báo cáo kết quả di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà

Kỳ báo cáo: Quý, 6 tháng, năm

Kết quả việc thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà

Công văn số 14/CV-NN của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc báo cáo tiến độ đưa gia súc, gia cầm ra khỏi sàn nhà ở năm 2017

Nông

nghiệp

x

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

 

x

UBND huyện Hà Quảng

7

Báo cáo kết quả thực hiện công tác việc làm, an toàn lao động

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Kết quả giải quyết việc làm, an toàn lao động

Công văn số 495/CV-UBND ngày 16/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động việc làm, quản lý dạy nghề trong 06 tháng đầu năm

Việc làm

x

 

Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội

 

 

x

UBND huyện Hà Quảng

8

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác

Kỳ báo cáo: tháng, quý, 06 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng

Công văn số 478/CV-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

Kinh tế, xã, hội, an ninh, quốc phòng

x

 

Văn phòng UBND huyện

 

 

x

UBND huyện Hà Quảng

III

UBND huyện Thông Nông

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng

Kỳ báo cáo: tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng

Công văn số 27/UBND-VP ngày 29/01/2016 về việc điều chỉnh thời gian báo cáo

Nông nghiệp, kinh tế, quốc phòng- an ninh, giáo dục

x

Thư điện tử

VP

HĐND& UBND huyện

 

 

x

UBND huyện Thông Nông

2

Báo cáo cải cách hành chính

Kỳ báo cáo: Quý, năm

Công tác cải cách hành chính

Công văn số 223/UBND-NV ngày 24/5/2017 về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính

Cải cách hành chính

x

Thư điện tử

Phòng Nội vụ

 

 

x

UBND huyện Thông Nông

3

Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật Kỳ báo cáo:

Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật

Công văn số 97/PTP-CV về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Theo dõi thi hành pháp luật

 

Thư điện tử

Phòng Tư pháp

 

 

x

UBND huyện Thông Nông

4

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Kỳ báo cáo: tháng

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công văn số 134/UBND-NV ngày 27/3/2017 về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tư pháp

x

Thư điện tử

Phòng Tư pháp

 

 

x

UBND huyện Thông Nông

5

Báo cáo việc thực hiện tự kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Kỳ báo cáo: Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Việc thực hiện chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/10/2016

Công văn số 381/UBND-NV ngày 15/8/2017 v/v thực hiện tự kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Cải cách hành chính

x

Thư điện tử

Phòng Nội vụ

 

 

x

UBND huyện Thông Nông

6

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Kỳ báo cáo: Tháng

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Công văn số 297/CV-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Lĩnh vực kinh tế

x

Thư điện tử

Phòng Kinh tế hạ tầng

 

 

x

UBND huyện Thông Nông

IV

UBND huyện Phục Hòa

1

Công tác xử lý vi phạm hành chính

Kỳ báo cáo: tháng, 06 tháng, năm

Tình hình xử lý vi phạm hành chính

Công văn số 195/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 20/3/2017 của Sở Tư pháp Cao Bằng về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính

Tư pháp

x

 

Phòng Tư pháp

 

 

x

UBND huyện Phục Hòa

V

UBND huyện Bảo Lâm

1

Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ báo cáo: tháng, quý, 6 tháng, năm

Tình hình, kết quả các mặt KTXH trong kỳ báo cáo, phương hướng nhiệm vụ trong kỳ tiếp theo

Công văn số 19/UBND-VP ngày 10/01/2017 của UBND huyện Bảo Lâm

KTXH

x

Ioffice

Văn phòng HĐND- UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Bảo Lâm

2

BC kết quả công tác tư pháp

Kỳ báo cáo: tháng, quý, 06 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác tư pháp

Công văn số 39/UBND-TP ngày 25/5/2017 của UBND huyện Bảo Lâm

Tư pháp

x

 

Phòng Tư pháp

 

 

x

UBND huyện Bảo Lâm

3

Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Kỳ báo cáo: tháng

Phản ánh tình hình, kết quả các mặt công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính,

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Xử lý vi phạm hành chính

x

x

Phòng Tư pháp

 

 

x

UBND huyện Bảo Lâm

VI

UBND huyện Hòa An

1

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu KT-XH.

Kỳ báo cáo: tháng, quý, sáu tháng, năm

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu KT- XH

CV số 15/CV-UBND ngày 09/3/2015 của UBND huyện Hoà An

Kinh tế, xã, hội, an ninh, quốc phòng

x

http://ubndhoaan.vnptioffice.vn

VP

HĐND& UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Hòa An

2

Báo cáo thực hiện cơ chế một cửa

Kỳ báo cáo: tháng năm

Công tác cải cách hành chính

CV số 316/UBND-NV ngày 27/6/2017 của UBND huyện Hoà An

Cải cách hành chính

x

 

Phòng Nội vụ

 

 

x

UBND huyện Hòa An

3

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm.

CV số 291/UBND-NV ngày 13/6/2017 của UBND huyện Hòa An

Nội vụ

x

 

Phòng Nội vụ

 

 

x

UBND huyện Hòa An

4

Báo cáo việc thực hiện tự kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Kỳ báo cáo: năm

Việc thực hiện chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/10/2016

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND huyện Hòa An về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh CB

Cải cách hành chính

x

 

Phòng Nội vụ

 

 

x

UBND huyện Hòa An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 02

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH CAO BẰNG
(BÁO CÁO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo quyết định số: 447/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Cao Bằng)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận BC

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát xây dựng PAĐGH

Ghi chú

Báo cáo bằng bản giấy

Báo cáo qua hệ thống phần mềm

Cá nhân

Tổ chức

 

1

2

3

4

5

6

7

5

9

10

11

I

Sở Khoa học và Công nghệ

1

Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ

Kỳ báo cáo: hàng năm (trước 25/11)

Báo cáo về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Công văn số 170/KHCN-ATBX ngày 12/4/2010 của Sở KH&CN về việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực An toàn bức xạ

An toàn bức xạ

x

-

Sở KH&CN

x

x

Sở KH&CN (Phòng Quản lý Chuyên ngành)

 

2

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đề tài, dự án

Kỳ báo cáo: 6 tháng (trước 30/6); năm (trước 31/12)

Báo cáo tình hình thực hiện các công việc chính tính từ ngày ký Hợp đồng đến kỳ báo cáo (theo tiến độ ghi trong thuyết minh đề tài/dự án); tình hình cấp phát, sử dụng, thanh toán kinh phí

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Khoa học và công nghệ

x

-

Sở KH&CN

x

x

Sở KH&CN (Phòng Quản lý Khoa học)

 

II

Sở Nội vụ

1

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Đánh giá kết quả công tác TĐKT 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Công văn số 13/BTĐKT-NV ngày 01/3/2013 của Ban TĐKT tỉnh

Công tác thi đua, khen thưởng

x

 

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)

x

x

Sở Nội vụ

 

III

Sở Lao Động Thương binh và Xã hội

1

Báo cáo số lượng người lao động tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Số lượng người lao động tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài

Công văn số 1274/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/11/2016 của Sở Lao động-TBXH về việc báo cáo công tác tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2016

Xuất khẩu lao động

x

 

Sở Lao động- TBXH

 

x

Sở Lao động- TBXH

Trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm

2

Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài của chủ đầu tư

Kỳ báo cáo: Quý

Tình hình sử dụng lao động người nước ngoài

Công văn số 1355/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/12/2016 của Sở Lao động-TBXH về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài năm 2016

Lao động người nước ngoài

x

 

Sở Lao động- TBXH

 

x

Sở Lao động- TBXH

BC  hàng quý

3

Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài của doanh nghiệp

Kỳ báo cáo: năm

Tình hình sử dụng lao động người nước ngoài

Công văn số 1355/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/12/2016 của Sở Lao động-TBXH về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài năm 2017

Lao động người nước ngoài

x

 

Sở Lao động- TBXH

 

x

Sở Lao động - TBXH

Trước ngày 15/7 và 15/01 hàng năm

4

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Kỳ báo cáo: năm

Công tác an toàn vệ sinh lao động

Công văn số 654/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 13/6/2017 của Sở Lao động-TBXH về việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động, công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2017

An toàn lao động

x

 

Sở Lao động- TBXH

 

x

Sở Lao động- TBXH

hàng

năm

5

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Kỳ báo cáo: 6 tháng, năm

Tình hình tai nạn lao động

Công văn số 654/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 13/6/2017 của Sở Lao động-TBXH về việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động, công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2019

An toàn lao động

x

 

Sở Lao động- TBXH

 

x

Sở Lao động- TBXH

6 tháng và hàng năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182