Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 418/QĐ-BXD năm 2010 ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010” của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 418/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 05/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 418/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2010” CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ công văn số 464/BNV-CCHC ngày 12/2/2010 của Bộ Nội vụ về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010
Căn cứ Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 (kèm theo công văn số 464/BNV-CCHC ngày 12/2/2010 của Bộ Nội vụ)
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ TCCB, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010” của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo Lãnh đạo Bộ để có phương án giải quyết kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ trong kế hoạch kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VP, Phòng TH (đ/c Hùng đ/c Dân).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2010” CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ – BXD ngày 05 tháng 4 năm 2010)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/2/2010, Bộ Nội vụ ban hành công văn số 464/BNV-CCHC về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010. Để triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010” với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG TRIỂN KHAI TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục đích

1.1 Đánh giá việc thực hiện các nội dung và mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, trên cơ sở đó tổng hợp những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của việc tổ chức thực hiện Chương trình của Bộ

1.2 Đề xuất Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải bám sát kế hoạch, đề cương, mục tiêu, nội dung của Chương trình tổng thể và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ Tướng Chính phủ); công tác chỉ đạo của Bộ về việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

- Thông qua trang WEB của Bộ, tổ chức lấy ý kiến góp ý của người dân và doanh nghiệp về kết quả cải cách hành chính của Bộ trong thời gian qua và đóng góp cho thời gian tới.

- Việc đề xuất Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng mục tiêu công tác quản lý nhà nước của Bộ.

3. Nội dung

- Căn cứ Đề cương tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 ban hành kèm theo công văn số 464/BNV-CC ngày 12/2/2010 của Bộ Nội vụ, các đơn vị được giao nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị tiến hành báo cáo tình hình thực hiện Chương trình (Phần thứ nhất của Đề cương) và đề xuất Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ (Phần thứ hai của Đề cương).

- Sau khi có dự thảo báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010, Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ, đăng tải trên trang WEB của Bộ để lấy ý kiến góp ý của người dân và doanh nghiệp về kết quả cải cách hành chính của Bộ trong thời gian qua và đóng góp cho Chương trình trong thời gian tới.

- Tổ chức Hội nghị của Bộ tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010, Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Hoàn chỉnh báo cáo và gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/7/2010.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Xây dựng các báo cáo chuyên đề

1.1. Chuyên đề 1: Báo cáo tình hình công tác chỉ đạo triển khai Chương trình, báo cáo tổng kết đánh giá nội dung cải cách hành chính tập trung vào các lĩnh vực: cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo Đề cương tổng kết.

Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/6/2010.

1.2. Chuyên đề 2: Báo cáo tổng kết, đánh giá nội dung cải cách hành chính tập trung vào lĩnh vực: công tác cải cách thể chế theo chức năng của Bộ theo Đề cương tổng kết.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/6/2010.

1.3. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết, đánh giá nội dung cải cách hành chính tập trung vào lĩnh vực: công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ theo Đề cương tổng kết.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/6/2010.

1.4. Chuyên đề 4: Báo cáo tổng kết, đánh giá nội dung cải cách tài chính công theo Đề cương tổng kết.

Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

Đơn vị phối hợp: Vụ KHTC, KHCN.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/6/2010.

1.5. Chuyên đề 5: Báo cáo tổng kết, đánh giá về hiện đại hoá nền hành chính nhà nước theo Đề cương tổng kết.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/6/2010.

1.6. Chuyên đề 6: đánh gía chung về cải cách hành chính của Bộ 10 năm qua theo đề cương tổng kết (Mục III).

Đơn vị chủ trì: Văn phòng.

Đơn vị phối hợp: , Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ PC.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/6/2010.

2. Xây dựng báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp kết quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010; Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ theo Đề cương tổng kết.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: Vụ TCCB, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 15/7/2010.

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết “Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010” của Bộ Xây dựng

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

Đơn vị phối hợp: Vụ TCCB, Vụ Pháp chế và một số đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ tháng từ 15 – 20/7/2010.

4. Hoàn thiện báo cáo tổng kết, trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Nội vụ

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/7/2010.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ có trách nhiÖm:

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch này.

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ phê duyÖt; bảo đảm kinh phí thực hiện theo dự toán đó được phờ duyệt.

2. Vụ TCCB, Vụ PC, Văn phòng, Vụ KHTC, KHCN, Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 418/QĐ-BXD năm 2010 ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010” của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.855
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37