Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3849/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 3849/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 26/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3849/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, các PVP, P.KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đạt hiệu quả, chất lượng, đi vào nề nếp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC góp phần nâng cao chất lượng thể chế, gắn công tác kiểm soát TTHC với xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả.

b) Công khai, minh bạch các TTHC, quy định có liên quan; nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định.

c) Triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; hoàn thành việc rà soát quy định, TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định.

b) Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm và thời gian thực hiện, dự kiến sản phẩm.

c) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức và xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị.

d) Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát TTHC. Kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết TTHC.

II. NỘI DUNG

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kế hoạch

01/2018

2

Kế hoạch rà soát quy định, TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Quyết định, Kế hoạch

01/2018

3

Kế hoạch kiểm soát TTHC

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định, Kế hoạch

01/2018 (Cấp xã: 02/2018)

4

Các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo tình hình thực tế địa phương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Công văn

Thường xuyên

5

Tổng hợp và tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Quyết định

Thường xuyên

II. TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

1

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ tổ chức

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh

 

Theo thư mời của Văn phòng Chính phủ

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

Kế hoạch

Theo Kế hoạch hoặc đề nghị của các đơn vị

3

Hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

Công văn

Thường xuyên

III. NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC do Luật giao (nếu có)

Sở, ban, ngành tỉnh (cơ quan chủ trì soạn thảo)

Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan

Quyết định

Thường xuyên

2

Cập nhật trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC

Các sở, ngành tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định

Thường xuyên

3

Cập nhật TTHC đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

 

TTHC được công khai đầy đủ, rõ ràng

Thường xuyên

4

Công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

TTHC được công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch

Thường xuyên

5

Thực hiện giải quyết TTHC đã được công bố theo quy định tại các Điều 18, Điều 20 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

TTHC được thực hiện đúng theo quy định

Thường xuyên

6

Rà soát quy định, TTHC theo Kế hoạch

Sở, ban, ngành tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh và UBND cấp huyện

Quyết định và Báo cáo

Theo Kế hoạch

IV. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Đôn đốc kiểm tra và báo cáo kịp thời UBND, Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật hành chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Văn phòng UBND tỉnh

Đơn vị có liên quan

Công văn

Thường xuyên

2

Niêm yết, công khai và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Công khai theo đúng mẫu hướng dẫn

Thường xuyên

3

Triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Công văn

Quý I/2018

V. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Duy trì chuyên mục "Hoạt động kiểm soát và tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị về TTHC" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có trang website riêng

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Chương trình hoặc Kế hoạch của cơ quan, đơn vị chức năng

Thường xuyên

2

Phối hợp đưa thông tin nội dung cụ thể của TTHC đã được công bố lên trên Báo, Đài (ưu tiên những thủ tục người dân, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện)

Văn phòng UBND tỉnh

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện TTHC

Thường xuyên

3

Tuyên truyền về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

 

Thường xuyên

4

Kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết TTHC (nếu có)

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

TTHC được công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch

Thường xuyên

VI. CÔNG TÁC KHÁC

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Báo cáo

Định kỳ hoặc đột xuất

2

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

Báo cáo

Theo Kế hoạch kiểm tra

3

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Báo cáo

Theo Kế hoạch kiểm tra

4

Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Theo Kế hoạch

5

Xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh

Kế hoạch

Tháng 01/2019

III. KINH PHÍ

Kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và được sử dụng từ nguồn kinh phí giao không thực hiện tự chủ của đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC định kỳ, đột xuất theo quy định.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định.

3. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh vấn đề gì khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp) xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3849/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108