Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 38/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 31 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA UBND TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005;

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg , ngày 6/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Chánh thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA UBND TỈNH
(Ban hành theo Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND, ngày 31/ 3/ 2006 của UBND tỉnh Quảng Trị )

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẤU:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và các tầng lớp nhân dân; nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò làm chủ của cán bộ công chức Nhà nước, của nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra và các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội để thống nhất hành động trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các vụ việc tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Căn cứ các quy định của pháp luật, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh giúp UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình của địa phương.

B.NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

I. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh đề xuất UBND tỉnh mở hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, cán bộ Lãnh đạo của các Sở, ngành cấp tỉnh, cán bộ Lãnh đạo các huyện, thị xã, các Báo cáo viên của tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước, Hiệu trưởng các trường do UBND tỉnh quản lý.

2. Sở Văn hoá- Thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị để xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng cho nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động để nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng.

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành triển khai học tập Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành mình quản lý để nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc phòng, chống tham nhũng.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai học tập, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm cấp mình quản lý. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, giúp UBND các xã, phường, thị trấn triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng trong các tầng lớp nhân dân.

5. Thời gian học tập, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng triển khai vào thời gian thích hợp từ tháng 4/2006 đến tháng 5/2006. Biện pháp tuyên truyền phải kết hợp lồng ghép nhiều hình thức thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các chuyên mục trên Đài Phát thanh- Truyền hình, thi tìm hiểu pháp luật, các hình thức panô, áp phích…

6. Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu để tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng và cung cấp cho các Sở, ngành, huyện, thị xã, báo cáo viên của tỉnh, cán bộ Lãnh đạo tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh.

7. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần kết hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc tuyên truyền pháp luật gắn với giáo dục đạo đức, phẩm chất cho cán bộ, công chức; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy phục vụ nhân dân, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

II. UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trên cơ sở Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, gồm các văn bản sau:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh dự thảo quy chế phối hợp giữa các ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ dự thảo quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã trong việc tiến hành kiểm tra việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định của Chính phủ; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính các cấp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan, dự thảo quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở, ngành có liên

quan dự thảo quy chế công khai thực hiện các định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước quy định trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã dự thảo quy chế thực hiện công khai quy hoạch sử dụng đất đai của xã, phường, thị trấn, cụm, Khu công nghiệp, Khu du lịch để nhân dân giám sát; xây dựng quy chế về thực hiện các quy trình, thủ tục, thời gian trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, chống hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.

6. Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế lầm việc cụ thể để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan đơn vị theo quy định của Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành nhằm giảm bớt các khâu chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà nhũng nhiễu trong cơ quan hành chính Nhà nước; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công để thiết thực thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng.

1. UBND các cấp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viên triển khai, tuyên truyền kịp thời Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của cấp mình, nhằm tạo điều kiện cho hội viên, đoàn viên thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. UBND các cấp trước khi ban hành các văn bản về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng phải lấy ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viên.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước khi nhận được văn bản kiến nghị yêu cầu của Mặt trận và các tổ chức thành viên, của đại biểu HĐND chuyển đến phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời công khai cho nhân dân nơi có kiến nghị, yêu cầu được rõ.

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, xem xét làm rõ những vụ việc tham nhũng, tiêu cực do cơ quan báo chí phản ánh, yêu cầu thuộc phạm vi quản lý của mình để trả lời cho cơ quan báo chí và báo cáo cơ quan cấp trên; đồng thời công khai việc kết luận, xử lý vụ việc đó trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định của

Chính phủ để nhân dân giám sát.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng kế hoạch hành động của cấp mình để phối hợp với cơ quan chức năng nhà nước trong việc phát động quần chúng nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, bảo vệ những người tích cực chống tham nhũng.

IV. Chủ động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực tham nhũng.

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có liên quan cần đề cao trách nhiệm khi tham gia các đoàn công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong nhân dân về địa giới hành chính, đất đai, chính sách xã hội do UBND tỉnh thành lập, nhằm xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại của công dân còn tồn đọng, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội.

2. Hàng năm, Thanh tra tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra kinh tế- xã hội, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gắn với kế hoạch phòng, chống tham nhũng để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 31/12 của năm trước. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản công, thanh tra việc thực thi chức trách công vụ; cần chú trọng đối với một số lĩnh vực có nhiều đơn thư kiếu nại, tố cáo, báo chí phản ảnh và dư luận nhân dân quan tâm. Qua thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, tiêu cực thì cần kết luận làm rõ, quy trách nhiệm cụ thể đối với từng đối tượng; trong đó có quy kết trách nhiệm của người đứng đầu và kiến nghị biện pháp xử lý nghiêm minh. Những vụ việc đã có dấu hiệu phạm tội thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh khảo sát tình hình để đề nghị UBND tỉnh thành lập một số đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra công vụ tại một số cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính để rà soát các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng đã phát hiện thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành nhưng chưa có biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo các cấp, các ngành xử lý kịp thời, đúng pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

4. Những đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó phải kịp thời xem xét, giải quyết theo Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Những trường hợp cấp dưới đã xem xét giải quyết nhưng vẫn còn tố cáo thì cấp trên tiến hành thanh tra, kiểm tra để có kết luận chính xác; nếu có hành vi tham nhũng thì xử lý nghiêm khắc đối với những người vi phạm.

5. Công an tỉnh có kế hoạch cụ thể nhằm chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao biện pháp nghiệp vụ, điều tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực tham nhũng trong nội bộ ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh trong việc điều tra các vụ án trọng điểm về tham nhũng, nhằm truy tố, đưa ra xét xử công khai, kịp thời; nhằm răn đe và giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng trong cơ quan Nhà nước và ngoài xã hội.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hành động của cấp mình, hoàn thành trong tháng 5/2006 để triển khai thực hiện.

- Các Sở, Ban, ngành được phân công tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, hoàn thành văn bản dự thảo để trình UBND tỉnh trong tháng 5/2006.

- Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2006, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân; hoàn thành và báo cáo kết quả tuyên truyền lên UBND tỉnh trước ngày 20/5/2006.

- Vào ngày 20 hàng tháng, các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình lên UBND tỉnh (Qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo). Gửi báo cáo kiểm điểm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2006 vào ngày 20/9/2006 để UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này và phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực do mình phụ trách.

- Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, nếu phát sinh vướng mắc, các ngành, các địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (Qua Thanh tra tỉnh) để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn của địa phương./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.344
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123