Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2014 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 375/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 25/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét Tờ trình số 61/TTr-SNV ngày 28/3/2014 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thu nộp và trực tiếp quản lý, bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1523/2008/QĐ-CT ngày 29/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 375 /QĐ-UBND Ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

I

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG; CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

2

Văn phòng UBND tỉnh

2.1

Văn phòng Tiếp công dân

2.2

Trung tâm Công báo

3

Sở Nội vụ

3.1

Ban Thi Đua khen thưởng

3.2

Ban Tôn giáo

3.3

Chi cục Văn thư, Lưu trữ

4

Sở Tài chính

4.1

Trung tâm Tư vấn dịch vụ Quản lý tài sản và Bất động sản

5

Sở Công thương

5.1

Chi cục Quản lý thị trường

5.2

Trung tâm Xúc tiến thương mại

5.3

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn

5.4

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6.1

Chi cục Thú y

6.2

Chi cục Bảo vệ thực vật

6.3

Chi cục Phát triển nông thôn

6.4

Chi cục Thủy lợi

6.5

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão

6.6

Chi cục Kiểm lâm

6.7

Chi cục Thủy sản

6.8

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

6.9

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

6.10

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

6.11

Ban Quản lý dự án

7

Sở Xây dựng

7.1

Ban Quản lý dự án công trình công cộng

7.2

Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Kinh tế xây dựng

7.3

Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đô thị - Nông thôn

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

8.1

Chi cục Bảo vệ môi trường

8.2

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

8.3

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

8.4

Trung tâm Phát triển quỹ đất

8.5

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

9

Sở Giao thông Vận tải

9.1

Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Bắc Ninh

9.2

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

9.3

Ban Quản lý các Bến xe Bắc Ninh

9.4

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh

10

Sở Khoa học và Công nghệ

10.1

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

10.2

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

11

Sở Thông tin và Truyền thông

11.1

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

11.2

Trung tâm Cổng thông tin điện tử

12

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

12.1

Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội

12.2

Trung tâm Giới thiệu việc làm

12.3

Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội

12.4

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề - Hướng thiện

12.5

Trung tâm Dạy nghề và Phục hồi chức năng cho người tàn tật

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13.1

Trung tâm Văn hóa

13.2

Thư viện

13.3

Bảo tàng

13.4

Nhà hát Dân ca Quan họ

13.5

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch

13.6

Ban Quản lý Di tích

13.7

Trung tâm Huấn luyện Thể dục - Thể thao

13.8

Trung tâm Hoạt động Thể thao

13.9

Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng

13.10

Trung tâm Xúc tiến Du lịch

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

14.1

Trung tâm Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp

14.2

Trường Cao đẳng Sư phạm

14.3

Ban Quản lý Dự án Giáo dục

14.4

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bắc Ninh

14.5

Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 tỉnh Bắc Ninh

14.6

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Phong

14.7

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Từ Sơn

14.8

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Tiên Du

14.9

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thuận Thành

14.10

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Lương Tài

14.11

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Gia Bình

14.12

Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh

14.13

Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên

14.14

Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt

14.15

Trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông

14.16

Trường Trung học phổ thông Hàm Long

14.17

Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt

14.18

Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ

14.19

Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự

14.20

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ

14.21

Trường Trung học phổ thông Tiên Du 1

14.22

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đăng Đạo

14.23

Trường Trung học phổ thông Quế Võ 1

14.24

Trường Trung học phổ thông Quế Võ 2

14.25

Trường Trung học phổ thông Quế Võ 3

14.26

Trường Trung học phổ thông Thuận Thành 1

14.27

Trường Trung học phổ thông Thuận Thành 2

14.28

Trường Trung học phổ thông Thuận Thành 3

14.29

Trường Trung học phổ thông Gia Bình 1

14.30

Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh

14.31

Trường Trung học phổ thông Lương Tài 1

14.32

Trường Trung học phổ thông Lương Tài 2

14.33

Trường Trung học phổ thông Yên Phong 1

14.34

Trường Trung học phổ thông Yên Phong 2

15

Sở Y tế

15.1

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

15.2

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

15.3

Trường Trung học Y tế

15.4

Ban Quản lý Dự án xây dựng Y tế

15.5

Bệnh viện Lao - Bệnh phổi

15.6

Bệnh viện Phong và Da liễu

15.7

Bệnh viện Tâm thần

15.8

Bệnh viện Y học cổ truyền

15.9

Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

15.10

Bệnh viện Mắt

15.11

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

15.12

Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn

15.13

Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du

15.14

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong

15.15

Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ

15.16

Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành

15.17

Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình

15.18

Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài

15.19

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh

15.20

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Gia Bình

15.21

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quế Võ

15.22

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thuận Thành

15.23

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lương Tài

15.24

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Phong

15.25

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tiên Du

15.26

Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Từ Sơn

15.27

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe

15.28

Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115

15.29

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

15.30

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản

15.31

Trung tâm Giám định Y khoa

15.32

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động - Môi trường và Giám định y khoa

16

Thanh tra tỉnh

17

Sở Tư Pháp

17.1

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước

17.2

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

17.3

Phòng Công chứng số 1

17.4

Phòng Công chứng số 2

17.5

Phòng Công chứng số 3

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18.1

Trung tâm Thông tin - Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

19

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

19.1

Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp

II

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND TỈNH

20

Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh

21

Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

22

Trường Cao đẳng Nghề - Kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh

III

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

23

Tòa án nhân dân tỉnh

24

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

25

Cục Thi hành án dân sự

26

Bảo hiểm xã hội tỉnh

27

Cục Thống kê

28

Cục Thuế

29

Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

30

Cục Hải quan Bắc Ninh

IV

KHỐI NGÂN HÀNG

31

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

32

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

33

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

34

Ngân hàng Công thương Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

35

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

36

Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

37

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh

V

TỔ CHỨC XÃ HỘI, XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP

38

Hội Chữ thập đỏ

39

Hội Văn học Nghệ thuật

40

Hội Nhà báo

41

Hội Người mù

42

Hội Đông y

43

Hội Làm vườn

44

Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ

45

Hội Sinh vật cảnh

46

Đoàn Luật sư

47

Hội Luật gia

48

Hội Người cao tuổi

49

Hội Cựu Thanh niên xung phong

50

Hội Doanh nghiệp trẻ

51

Hội Nghề cá

52

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh

53

Liên minh các Hợp tác xã tỉnh

VI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

54

Viễn thông Bắc Ninh

55

Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

56

Công ty Điện lực tỉnh Bắc Ninh

VII

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

57

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh

58

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Đuống

59

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Đuống

60

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh

61

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

62

Công ty Quản lý Đường bộ Bắc Ninh

VIII

UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

 

THÀNH PHỐ BẮC NINH

63

UBND thành phố (bao gồm cả Văn phòng UBND và HĐND)

64

Phòng Nội vụ

65

Phòng Tư pháp

66

Phòng Tài chính - Kế hoạch

67

Phòng Tài nguyên và Môi trường

68

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

69

Phòng Văn hóa và Thông tin

70

Phòng Giáo dục và Đào tạo

71

Phòng Y tế

72

Phòng Thanh tra

73

Phòng Kinh tế

74

Phòng Quản lý Đô thị

75

Hội Người mù

76

Hội Chữ thập đỏ

77

Tòa án nhân dân

78

Viện Kiểm sát nhân dân

79

Kho Bạc Nhà nước

80

Chi cục Thi hành án

81

Chi cục Thuế

82

Chi cục Thống kê

83

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội

84

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

85

Bảo hiểm xã hội

86

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

87

Trung tâm Dạy nghề

88

Trung tâm Văn hóa thể thao

89

Đài phát thanh

90

Trạm Khuyến nông

91

Ban quản lý Dự án xây dựng

92

Đội Thanh tra Giao thông công chính

93

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

94

Ban Giải phóng mặt bằng

 

THỊ XÃ TỪ SƠN

95

UBND thị xã (bao gồm cả Văn phòng UBND và HĐND)

96

Phòng Nội vụ

97

Phòng Tư pháp

98

Phòng Tài chính - Kế hoạch

99

Phòng Tài nguyên và Môi trường

100

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

101

Phòng Văn hóa và Thông tin

102

Phòng Giáo dục và Đào tạo

103

Phòng Y tế

104

Phòng Thanh tra

105

Phòng Kinh tế

106

Phòng Quản lý Đô thị

107

Hội Người mù

108

Hội Chữ thập đỏ

109

Tòa án nhân dân

110

Viện Kiểm sát nhân dân

111

Kho Bạc Nhà nước

112

Chi cục Thi hành án

113

Chi cục Thuế

114

Chi cục Thống kê

115

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội

116

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

117

Bảo hiểm xã hội

118

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

119

Trung tâm Dạy nghề

120

Trung tâm Văn hóa thể thao

121

Đài phát thanh

122

Trạm Khuyến nông

123

Ban quản lý Dự án xây dựng

124

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

125

Ban Giải phóng mặt bằng

 

HUYỆN QUẾ VÕ

126

UBND huyện (bao gồm cả Văn phòng UBND và HĐND)

127

Phòng Nội vụ

128

Phòng Tư pháp

129

Phòng Tài chính - Kế hoạch

130

Phòng Tài nguyên và Môi trường

131

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

132

Phòng Văn hóa và Thông tin

133

Phòng Giáo dục và Đào tạo

134

Phòng Y tế

135

Phòng Thanh tra

136

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

137

Phòng Công thương

138

Hội Người mù

139

Hội Chữ thập đỏ

140

Tòa án nhân dân

141

Viện Kiểm sát nhân dân

142

Kho Bạc Nhà nước

143

Chi cục Thi hành án

144

Chi cục Thuế

145

Chi cục Thống kê

146

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội

147

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

148

Bảo hiểm xã hội

149

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

150

Trung tâm Dạy nghề

151

Trung tâm Văn hóa thể thao

152

Đài phát thanh

153

Trạm Khuyến nông

154

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

155

Ban quản lý Dự án xây dựng

 

HUYỆN YÊN PHONG

156

UBND huyện (bao gồm cả Văn phòng UBND và HĐND)

157

Phòng Nội vụ

158

Phòng Tư pháp

159

Phòng Tài chính - Kế hoạch

160

Phòng Tài nguyên và Môi trường

161

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

162

Phòng Văn hóa và Thông tin

163

Phòng Giáo dục và Đào tạo

164

Phòng Y tế

165

Phòng Thanh tra

166

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

167

Phòng Công thương

168

Hội Người mù

169

Hội Chữ thập đỏ

170

Tòa án nhân dân

171

Viện Kiểm sát nhân dân

172

Kho Bạc Nhà nước

173

Chi cục Thi hành án

174

Chi cục Thuế

175

Chi cục Thống kê

176

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội

177

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

178

Bảo hiểm xã hội

179

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

180

Trung tâm Dạy nghề

181

Trung tâm Văn hóa thể thao

182

Đài phát thanh

183

Trạm Khuyến nông

184

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

185

Ban quản lý Dự án xây dựng

 

HUYỆN THUẬN THÀNH

186

UBND huyện (bao gồm cả Văn phòng UBND và HĐND)

187

Phòng Nội vụ

188

Phòng Tư pháp

189

Phòng Tài chính - Kế hoạch

190

Phòng Tài nguyên và Môi trường

191

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

192

Phòng Văn hóa và Thông tin

193

Phòng Giáo dục và Đào tạo

194

Phòng Y tế

195

Phòng Thanh tra

196

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

197

Phòng Công thương

198

Hội Người mù

199

Hội Chữ thập đỏ

200

Tòa án nhân dân

201

Viện Kiểm sát nhân dân

202

Kho Bạc Nhà nước

203

Chi cục Thi hành án

204

Chi cục Thuế

205

Chi cục Thống kê

206

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội

207

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

208

Bảo hiểm xã hội

209

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

210

Trung tâm Dạy nghề

211

Trung tâm Văn hóa thể thao

212

Đài phát thanh

213

Trạm Khuyến nông

214

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

215

Ban quản lý Dự án xây dựng

 

HUYỆN LƯƠNG TÀI

216

UBND huyện (bao gồm cả Văn phòng UBND và HĐND)

217

Phòng Nội vụ

218

Phòng Tư pháp

219

Phòng Tài chính - Kế hoạch

220

Phòng Tài nguyên Môi trường

221

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

222

Phòng Văn hóa và Thông tin

223

Phòng Giáo dục và Đào tạo

224

Phòng Y tế

225

Phòng Thanh tra

226

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

227

Phòng Công thương

228

Hội Người mù

229

Hội Chữ thập đỏ

230

Tòa án nhân dân

231

Viện Kiểm sát nhân dân

232

Kho Bạc Nhà nước

233

Chi cục Thi hành án

234

Chi cục Thuế

235

Chi cục Thống kê

236

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội

237

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

238

Bảo hiểm xã hội

239

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

240

Trung tâm Dạy nghề

241

Trung tâm Văn hóa thể thao

242

Đài phát thanh

243

Trạm Khuyến nông

244

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

245

Ban quản lý Dự án xây dựng

 

HUYỆN GIA BÌNH

246

UBND huyện (bao gồm cả Văn phòng UBND và HĐND)

247

Phòng Nội vụ

248

Phòng Tư pháp

249

Phòng Tài chính - Kế hoạch

250

Phòng Tài nguyên và Môi trường

251

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

252

Phòng Văn hóa và Thông tin

253

Phòng Giáo dục và Đào tạo

254

Phòng Y tế

255

Phòng Thanh tra

256

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

257

Phòng Công thương

258

Hội Người mù

259

Hội Chữ thập đỏ

260

Tòa án nhân dân

261

Viện Kiểm sát nhân dân

262

Kho Bạc Nhà nước

263

Chi cục Thi hành án

264

Chi cục Thuế

265

Chi cục Thống kê

266

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội

267

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

268

Bảo hiểm xã hội

269

Trung tâm Dạy nghề

270

Trung tâm Văn hóa thể thao

271

Đài phát thanh

272

Trạm Khuyến nông

273

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

274

Ban quản lý Dự án xây dựng

 

HUYỆN TIÊN DU

275

UBND huyện (bao gồm cả Văn phòng UBND và HĐND)

276

Phòng Nội vụ

277

Phòng Tư pháp

278

Phòng Tài chính - Kế hoạch

279

Phòng Tài nguyên và Môi trường

280

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

281

Phòng Văn hóa và Thông tin

282

Phòng Giáo dục và Đào tạo

283

Phòng Y tế

284

Phòng Thanh tra

285

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

286

Phòng Công thương

287

Hội Người mù

288

Hội Chữ thập đỏ

289

Tòa án nhân dân

290

Viện Kiểm sát nhân dân

291

Kho Bạc Nhà nước

292

Chi cục Thi hành án

293

Chi cục Thuế

294

Chi cục Thống kê

295

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội

296

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

297

Bảo hiểm xã hội

298

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

299

Trung tâm Dạy nghề

300

Trung tâm Văn hóa thể thao

301

Đài phát thanh

302

Trạm Khuyến nông

303

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

304

Ban quản lý Dự án xây dựng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2014 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242