Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2015 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 375/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 19/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 88 (tám mươi tám) thủ tục hành chính và bãi bỏ 39 (ba mươi chín) thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục, nội dung thủ tục hành chính công bố mới và bãi bỏ).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 375/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

1. Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực hành chính tư pháp

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

2

Thủ tục Đăng ký lại việc khai sinh có yếu tố nước ngoài.

3

Thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh.

4

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

5

Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài.

6

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.

7

Thủ tục Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài.

8

Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.

9

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.

10

Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài.

11

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

12

Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch.

13

Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

14

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

15

Thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)

16

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội (Đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)

17

Thủ tục Cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

II. Lĩnh vực Quốc tịch

1

Thủ tục Xin nhập Quốc tịch Việt Nam.

2

Thủ tục Xin thôi quốc tịch Việt Nam.

3

Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam.

4

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

5

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

III. Lĩnh vực nuôi con nuôi

1

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)

2

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)

3

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

4

Thủ tục công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

5

Thủ tục người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi

6

Thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

IV. Lĩnh vực bồi thường nhà nước

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

3

Thủ tục trả lại tài sản

4

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

V. Lĩnh vực Luật sư

1

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

2

Thủ tục hợp nhất công ty luật

3

Thủ tục sáp nhập công ty luật

4

Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

5

Thủ tục chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

6

Thủ tục thông báo việc ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

7

Thủ tục thông báo việc chấm dứt hợp động lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

8

Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

9

Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

10

Thủ tục báo cáo của Đoàn luật sư

11

Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

12

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

13

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

14

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

VI. Lĩnh vực giám định

1

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

2

Xin phép Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

3

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

VII. Lĩnh vực Trọng tài thương mại

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

3

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

4

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

5

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

6

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

7

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

9

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

10

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

11

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

12

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

13

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

14

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

15

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

16

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

17

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

18

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

19

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

20

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

VIII. Lĩnh vực đấu giá

1

Thủ tục Đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

2

Thủ tục Ủy quyền bán đấu giá tài sản

IX. Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

X. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Thủ tục yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý

2

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

3

Thủ tục công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

4

Thủ tục Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

5

Thủ tục Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

6

Thủ tục Ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý

7

Thủ tục Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý

8

Thủ tục Chấm dứt hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý

XI. Lĩnh vực tư vấn pháp luật

1

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

2

Thủ tục Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

3

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh

4

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

5

Thủ tục cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

6

Thủ tục thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật

7

Thủ tục cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

1. Lĩnh vực hành chính tư pháp

1

T-TVH-215998-TT

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

2

T-TVH-216001-TT

Thủ tục Đăng ký lại việc khai sinh có yếu tố nước ngoài.

3

T-TVH-216005-TT

Thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh.

4

T-TVH-216006-TT

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

5

T-TVH-216007-TT

Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài.

6

T-TVH-216013-TT

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.

7

T-TVH-216015-TT

Thủ tục Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài.

8

T-TVH-216016-TT

Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.

9

T-TVH-216019-TT

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.

10

T-TVH-216020-TT

Thủ tục Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài.

11

T-TVH-216023-TT

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

12

T-TVH-216026-TT

Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch.

13

T-TVH-216028-TT

Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

14

T-TVH-216030-TT

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

15

T-TVH-216032-TT

Thủ tục Cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 01 (một) cho cá nhân là người Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở trong nước hoặc đang cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (gọi tắt là cá nhân).

16

T-TVH-216034-TT

Thủ tục Cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 02 (hai) cho cá nhân là người Việt Nam đang thường trú, tạm trú ở trong nước hoặc đang cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (gọi tắt là cá nhân).

2. Lĩnh vực Quốc tịch

1

T-TVH-216104-TT

Thủ tục Xin nhập Quốc tịch Việt Nam.

2

T-TVH-216106-TT

Thủ tục Xin thôi quốc tịch Việt Nam.

3

T-TVH-216111-TT

Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam.

3. Lĩnh vực công tác nuôi con nuôi

1

T-TVH-216159-TT

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

2

T-TVH-216166-TT

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

4. Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

1

T-TVH-216168-TT

Thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

2

T-TVH-216268-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

3

T-TVH-216296-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4

T-TVH-216270-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

5

T-TVH-216272-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

6

T-TVH-216273-TT

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

7

T-TVH-216274-TT

Thủ tục Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

8

T-TVH-216275-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

9

T-TVH-216278-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

10

T-TVH-216279-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm Trọng tài

11

T-TVH-216281-TT

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh

12

T-TVH-226812-TT

Thủ tục Đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

13

T-TVH-216294-TT

Thủ tục Ủy quyền bán đấu giá tài sản.

5. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

T-TVH-216567-TT

Thủ tục Đề nghị trợ giúp pháp lý.

2

T-TVH-216569-TT

Thủ tục Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật.

3

T-TVH-216570-TT

Thủ tục Trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng.

4

T-TVH-216571-TT

Thủ tục Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng.

5

T-TVH-216572-TT

Thủ tục làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2015 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server251