Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 361/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giao thông Cao Bằng

Số hiệu: 361/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 20/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1915/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đăng kiểm, đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính không nêu trong Quyết định này thực hiện theo Quyết định 1915/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải và dữ liệu thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC - VP Chính phủ;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- CT, các PCT UBND tỉnh; Bản ĐT
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTT, TTPVHCC; Bản ĐT
- Sở Giao thông Vận tải; Bản ĐT
- Viễn thông Cao Bằng; Bản ĐT
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí, giá

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I.

LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM (03 TTHC)

1

1.005103

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng trong khai thác sử dụng

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: Thực hiện theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Mức giá dịch vụ kiểm định: Thực hiện theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

- Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/05/2019 của Bộ giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

- Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Tên TTHC,

+ Mẫu đơn, tờ khai;

+ Phí, lệ phí.

+ Căn cứ pháp lý.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

2

1.005018

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: Thực hiện theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Mức giá dịch vụ kiểm định: Thực hiện theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/05/2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải;

- Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Phí, lệ phí.

+ Căn cứ pháp lý;

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

3

1.001261

Cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Trong ngày làm việc, khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S Cao Bằng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: Thực hiện theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Mức giá dịch vụ kiểm định: Thực hiện theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Nghị định: 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/10/2009 Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

- Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/05/2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.

- Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư số 238/2016TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

II.

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ (06 TTHC)

1

1.001075

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Tên TTHC;

+ - Trình tự thực hiện.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 07 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc.

2

1.001035

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Tên TTHC;

- Trình tự thực hiện.

3

1.000314

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ

Thời gian 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Tên TTHC;

- Trình tự thực hiện.

4

1.002856

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 23 tháng 4 năm 2009

- Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 15 tháng 9 năm 2010

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định và nghị định thư thực hiện hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Tên TTHC;

- Trình tự thực hiện.

- Căn cứ pháp lý.

5

1.001023

Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 01 tháng 6 năm 1998

- Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 10 tháng 10 năm 2005

- Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Tên TTHC

- Trình tự thực hiện.

- Căn cứ pháp lý.

6

2.001034

Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B, C, F, G lần đầu trong năm

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Tên TTHC

+ Trình tự thực hiện.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

III.

LĨNH VỰC THỦY NỘI ĐỊA (01 TTHC)

1

2.001659

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Tên thủ tục hành chính

+ Trình tự thực hiện.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

Công bố sửa đổi, bổ sung: 09 TTHC

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 361/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


478

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!