Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 355/1998/QĐ-UB-NC phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 355/1998/QĐ-UB-NC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 19/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 355/1998/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
- Căn cứ Thông báo số 164/TB ngày 30/12/1995 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chính sách vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh ;
- Tiếp theo Quyết định số 4196/QĐ-UB-NC ngày 12/9/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chánh (tờ trình số 407/TTr-TC ngày 21/11/1997) và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 271/TCCQ ngày 22/11/1997) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông công chánh (kèm theo quyết định này).

Điều 2.- Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Sở Giao thông công chánh và Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo quyết định số 355/1998/QĐ-UB-NC ngày 19/01/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I

PHÁP NHÂN VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điều 1.- Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Giao thông công chánh :

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được cấp kinh phí từ Ngân sách Nhà nước; mở tài khoản tại kho bạc và Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Trụ sở Trung tâm đặt tại : 102 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên lạc : 8.224.913-8.294.705

Điều 2.- Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc :

2.1- Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố và quản lý Nhà nước của cơ quan chức năng có liên quan theo phân công phân cấp quản lý ngành và quản lý tổ chức của thành phố.

2.2- Mọi hoạt động của Trung tâm phải đảm bảo tuân thủ theo luật pháp hiện hành, các văn bản pháp quy có liên quan và các chủ trương, chính sách của thành phố.

2.3- Trung tâm làm việc theo định hướng cải cách và luôn đổi mới phương pháp hoạt động đáp ứng kịp thời yêu cầu của ngành và nhu cầu phát triển của cộng đồng dân cư thành phố. Từng bước chuyên môn hóa, hiện đại hóa theo ngành, đảm bảo chất lượng công tác và nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu xã hội.

2.4- Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong các định hướng quy hoạch chiến lược phát triển chuyên ngành tại Trung tâm.

2.5- Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê và thực hiện đầy đủ Nghị quyết của cấp trên về tổ chức và quản lý chuyên ngành.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM, VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Điều 3.- Về công tác quản lý vận tải hành khách công cộng (HKCC) :

Căn cứ phương hướng, chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và phương án phục hồi, phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh.

3.1- Tham gia nghiên cứu xây dựng quy hoạch và kế hoạch về cơ sở hạ tầng, đầu tư kỹ thuật phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách công cộng của thành phố.

3.2- Tham mưu cho Sở Giao thông công chánh xây dựng quy hoạch về luồng tuyến, điều chỉnh luồng tuyến không còn phù hợp (kể cả đường sông) ; quy hoạch bến bãi đậu dừng xe (và bến đường thủy vận tải hành khách công cộng) chuyên ngành và cơ sở hạ tầng phục vụ tối ưu cho vận tải hành khách công cộng như : nhà điều khiển Trung tâm, các trạm điều khiển từng khu vực, Trạm trung chuyển hành khách giữa các tuyến, điểm quay đầu xe (tàu thủy vận tải hành khách công cộng), điểm đón khách, trạm chờ (bộ và thủy), hệ thống thông tin-liên lạc,…v.v.

3.3- Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm đảm bảo công tác vận tải hành khách công cộng (đường bộ và đường thủy nội địa) phát triển theo quy hoạch của ngành. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch đã được khi được phê duyệt.

3.4- Kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Giao thông công chánh) sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định có liên quan công tác quản lý – điều hành vận tải hành khách công cộng (đường bộ và đường thủy nội địa) trên địa bàn thành phố không còn phù hợp trong xu hướng phát triển chung của thành phố.

3.5- Giúp Giám đốc Sở Giao thông công chánh trong việc hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn để được cấp phép vận tải hành khách công cộng trong thành phố (nội và ngoại thành). Trung tâm là đầu mối thụ lý hồ sơ và đề xuất cấp phép vận tải hành khách công cộng trình Giám đốc Sở Giao thông công chánh quyết định. Trong quá trình quản lý, giám sát hiện trường phát hiện chủ phương tiện (hoặc phương tiện) vi phạm quy chế tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng của ngành, Trung tâm được lập biên bản đình chỉ hoạt động trên các luồng tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và kiến nghị Sở Giao thông công chánh thu hồi giấy phép đã cấp cho chủ phương tiện hoặc phương tiện vi phạm.

3.6- Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Trung tâm được làm chủ đầu tư một số dự án công trình được duyệt thuộc nhóm C đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ mạng lưới vận tải HKCC (đường bộ và đường thủy nội địa).

3.7- Khai thác và lập phương án liên kết, hợp tác khả thi về đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố (kể cả dự án có tài trợ của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế) thông qua Sở Giao thông công chánh trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3.8- Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông (đường bộ và đường thủy) hỗ trợ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về hợp đồng vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

3.9- Nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Giao thông công chánh) về chính sách ưu đãi (hoạt động công ích) của Nhà nước đối với các phương tiện tham gia vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố như : miễn hoặc giảm thuế ; giảm các loại phí ; trợ giá và bù lỗ.

Điều 4.- Về công tác quản lý bến bãi, cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng.

4.1- Quản lý các cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng (trừ các bến bãi phục vụ vận tải hành khách liên tỉnh đã được giao cho các doanh nghiệp Nhà nước Bến xe quản lý). Thiết lập hệ thống cơ sở điều hành hợp lý để đảm bảo công tác điều hành nhanh nhạy kịp thời như ; nhà điều khiển Trung tâm và các trạm điều hành khu vực có trang thiết bị theo dõi thông tin cần thiết và từng bước được hiện đại hóa.

4.2- Thường xuyên kiểm tra các bến bãi đỗ phương tiện (vận tải hành khách công cộng đường bộ và đường thủy nội địa), điểm đón khách, trạm chờ, điểm đỗ xe dọc đường để kịp thời có các biện pháp xây dựng mới, sửa chữa, thay thế, bổ sung, bảo đảm tốt cơ sở hạ tầng cho vận tải hành khách công cộng đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách văn minh, lịch sự.

4.3- Kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan của thành phố lập biên bản đình chỉ các công trình xây dựng không hợp pháp hoặc không đúng giấy phép làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc phục vụ vận tải hành khách công cộng mà Trung tâm thừa hành quản lý.

Điều 5.- Về công tác điều hành vận tải hành khách công cộng :

5.1- Giám sát thực hiện các hợp đồng kinh tế và quy chế vận tải hành khách công cộng, thanh lý hợp đồng và xử lý các vi phạm hợp đồng theo quy định hiện hành.

5.2- Giám sát các tổ chức vận tải hành khách công cộng trên các lĩnh vực : chất lượng phục vụ hành khách, kỹ thuật phương tiện, luồng tuyến, giờ đi và đến bắt buộc của phương tiện.

5.3- Trên cơ sở tiêu chuẩn phục vụ hành khách được quy định cho từng luồng tuyến, quy chế về hoạt động của các loại phương tiện vận tải hành khách công cộng của ngành giao thông vận tải ban hành, Trung tâm tổ chức ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trên từng luồng tuyến (đường bộ và đường thủy trên địa bàn thành phố).

5.4- Lập biên bản tạm thời đình chỉ các phương tiện vận tải hành khách công cộng không thực hiện đúng hợp đồng và quy chế hoạt động vận tải hành khách công cộng của ngành.

5.5- Điều hòa, phối hợp hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách công cộng thuộc mọi thành phần kinh tế trên các tuyến, đáp ứng yêu cầu đi lại thuận lợi của nhân dân thành phố.

Điều 6.- Về công tác áp dụng tiến bộ Khoa học-kỹ thuật :

6.1- Tổ chức, phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ tiên tiến trong quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng trong và ngoài nước. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến đó trong tác nghiệp của Trung tâm.

6.2- Nghiên cứu để xác định hợp lý chủng loại, tải trọng các phương tiện và phương thức vận tải hành khách công cộng trong địa bàn thành phố phù hợp với quy mô luồng tuyến và nhu cầu đi lại của khách.

6.3- Nghiên cứu biện pháp thực hiện công tác tiếp thị trong vận tải hành khách công cộng như việc bán vé tháng, xây dựng bản đồ đi xe buýt v.v…

Điều 7.- Về chính sách, chế độ :

7.1- Đề xuất các chính sách, định mức, đơn giá, giá các loại cước vận tải hành khách công cộng, lệ phí bến bãi, các quy định về thể chế có liên quan đến công tác quản lý và phát triển vận tải hành khách công cộng thông qua Sở Giao thông công chánh trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định hiện hành.

7.2- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, thanh kiểm tra việc thực hiện pháp luật chuyên ngành với mọi đối tượng có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng và các công trình phục vụ vận tải hành khách công cộng. Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xử lý những vi phạm phát sinh.

Chương III

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Điều 8.-

8.1- Trung tâm quản lý tài chánh và kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm và từng quý trong năm. Phương án thu chi tài chánh phải được cơ quan tài chánh có thẩm quyền và Sở Giao thông công chánh phê duyệt.

8.2- Trung tâm được bổ sung kinh phí, trang bị phương tiện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ từ nguồn phí cấp phép vận tải hành khách công cộng, phí lưu đậu bến bãi (ngoài bến bãi đã giao doanh nghiệp Nhà nước có liên quan quản lý), chỗ đậu xe trên đường và nguồn thu phạt do chủ phương tiện (hoặc phương tiện) vi phạm hợp đồng vận tải hành khách công cộng. Các nguồn thu và được bổ sung nói trên phải đảm bảo theo quy định hiện hành và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8.3- Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Giao thông công chánh) kế hoạch tổ chức, sử dụng và phát triển quỹ vận tải hành khách công cộng (đường bộ và đường thủy nội địa) được hình thành từ các nguồn thu nêu tại điểm 8.2 nói trên.

8.4- Đảm bảo thực hiện đúng chính sách, chế độ tài chính-kế toán theo quy định của Nhà nước ; sử dụng nguồn kinh phí hoạt động đúng mục đích và đạt hiệu quả kinh tế-xã hội của thành phố.

Chương IV

HỆ THỐNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 9.-

9.1- Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh do một Giám đốc điều hành trực tiếp, có một đến hai Phó Giám đốc giúp việc. Phó Giám đốc được phân công một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao. Giám đốc Trung tâm do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chánh. Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Giao thông công chánh bổ nhiệm theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ của thành phố.

9.2- Hệ thống và cơ cấu tổ chức của Trung tâm :

1- Cơ quan Trung tâm :

- Ban Giám đốc

- Phòng Kế hoạch Điều độ

- Phòng Quản lý Bến bãi

- Phòng Tổ chức hành chánh

- Phòng Kế toán Tài chánh.

2- Các bộ phận giám sát điều hành :

- Trạm Điều hành vận tải Sàigòn

(Dự kiến mở thêm trạm điều hành vận tải Gia Định và Chợ Lớn).

- Đội thu phí đậu xe ôtô số 1

(Dự kiến mở thêm Đội thu phí đậu xe ôtô số 2,3)

(Kèm sơ đồ tổ chức).

Chương V

CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Điều 10.-

10.1- Trên cơ sở biên chế lao động sự nghiệp được cấp trên phê duyệt, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức Nhà nước, Trung tâm có kế hoạch tuyển dụng, sắp xếp bố trí hợp lý theo chức danh và theo công việc phải đảm nhận, đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm được bình thường.

10.2- Quản lý công chức, viên chức và lao động theo quy định và theo phân cấp, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật, xếp lương đối với các chức danh công chức, viên chức Nhà nước do Trung tâm trực tiếp quản lý.

10.3- Thực hiện đầy đủ chế độ lao động tiền lương được quy định trong Bộ luật lao động và quy chế công chức Nhà nước.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ

Điều 11.- Trong nội bộ Trung tâm :

11.1- Trung tâm được tổ chức và làm việc theo chế độ Thủ trưởng ; cấp ủy Đảng thực hiện chức năng lãnh đạo và kiểm tra các mặt hoạt động của Trung tâm nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kện thuận lợi cho Giám đốc Trung tâm làm tròn nhiệm vụ được giao.

11.2- Đối với các đoàn thể trong Trung tâm – Là tổ chức quần chúng quan trọng của đơn vị, cùng kết hợp trong việc vận động tổ chức, rèn luyện, giáo dục công chức viên chức thi đua công tác, tham gia quản lý cơ quan. Giám đốc phải lắng nghe ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể trên hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

11.3- Đối với các bộ phận trực thuộc Trung tâm, Giám đốc có trách nhiệm quản lý toàn diện, thực hiện kiểm tra, chỉ đạo hoạt động theo các quy định của ngành và nội quy của Trung tâm. Các bộ phận này phải báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất mọi hoạt động hoặc phát sinh trong lĩnh vực công tác được giao với Giám đốc Trung tâm một cách trung thực, kịp thời và đúng quy định.

Điều 12.- Đối với cơ quan chủ quản trực tiếp.

12.1- Sở Giao thông công chánh là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và toàn diện đối với Trung tâm.

12.2- Trung tâm nhận mọi chỉ thị của Sở Giao thông công chánh và triển khai thực hiện kịp thời nội dung chỉ thị được giao.

12.3- Đảm bảo chế độ báo cáo về tiến độ và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

12.4- Với các bộ phận giúp việc Sở Giao thông công chánh, Trung tâm chịu sự giúp đỡ, hướng dẫn về chỉ tiêu kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 13.- Đối với các cơ quan chức năng chuyên ngành có liên quan của thành phố.

Trung tâm được quan hệ trực tiếp để phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã triển khai. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền quy định, Giám đốc Trung tâm phải thỉnh thị ý kiến của Giám đốc Sở Giao thông công chánh.

Điều 14.- Đối với chính quyền địa phương.

14.1- Trung tâm chịu sự quản lý của chính quyền địa phương, sở tại về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, về quản lý dân cư và lao động, về kết cấu hạ tầng trên cơ sở luật pháp Nhà nước và của thành phố.

14.2- Ủy ban nhân dân địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15.- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 16.- Tất cả công chức viên chức của Trung tâm có trách nhiệm thi hành theo nội dung bản Quy chế này.

Điều 17.- Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế khi cần thiết theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chánh.

Điều 18.- Các nội dung trong bản Quy chế này không được giải thích trái với các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước và của thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

PHỤ LỤC

SƠ ĐỒ TRUNG TÂM QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TP.HCM

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 355/1998/QĐ-UB-NC phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49