Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 351/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 Số: 351/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 349/TTr-VPUBND ngày 01 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với việc cải cách thủ tục hành chính; thu hút sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong việc rà soát thủ tục hành chính và thực hiện quyền giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; xác định kết quả kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu quả sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho cá nhân, tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức về hoạt động và kết quả kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện công tác truyền thông có chất lượng, có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, tổ chức chủ động tham gia kiểm soát thủ tục hành chính.

- Lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương.

- Chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

01

Huy động các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện việc tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi và Bản tin nội bộ các sở, ban ngành

Thường xuyên trong năm

02

Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về hoạt động kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên trong năm

03

Thực hiện chuyên mục cải cách hành chính trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Theo định kỳ hàng tháng

04

Liên kết trang tin điện tử www.thutuchanhchinh.vn với trang Thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh và trang tin của các sở, ngành, huyện, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 3/2012

05

Phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC vận động các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân

Tháng 01 đến tháng 4/2012

06

Tổ chức toạ đàm và hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia về kết quả rà soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố các tổ chức và cá nhân

Tháng 9/2012

07

Tuyên truyền về việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên trong năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre năm 2012.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì và phối hợp thực hiện có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện, phải có sản phẩm truyền thông cụ thể, thiết thực, có hiệu quả và chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Sở Tài chính, Phòng Tài chính huyện, thành phố: Cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở đề xuất của các cơ quan có chức năng tuyên tuyền./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.733
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155