Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 345/2006/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Ksor Phước
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 345/2006/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010;
Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP, ngày 16/05/2003 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBDT, ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng;
Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đinh này Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng, thủ tướng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và Trưởng Ban Dân tộc các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Ksor Phước

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBDT, ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, trong đó đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác dân tộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Ủy ban Dân tộc xây dựng Chương trình hành động gồm những nội dung chủ yếu sau:

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Mục tiêu: Tổ chứ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác dân tộc nêu trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

- Yêu cầu: Cụ thể hóa các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng về công tác dân tộc thành các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ủy ban Dân tộc tổ chức quán triệt Nghị quyết và triển khai chương trình hành động cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh về các vấn đề sau:

I. NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

1. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước cho các vùng dân tộc thiểu số.

3. Tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước trong các vùng dân tộc thiểu số.

4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và hòan thiện chính sách dân tộc.

5. Chủ động phối, kết hợp với Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và các địa phương, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, những đột xuất, bất thường trong các vùng dân tộc thiểu số.

6. Chủ động làm tốt công tác tham mưu đề xuất cho Trung ương Đảng, Chính phủ, các kế hoạch, giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể trong các vùng dân tộc thiểu số.

II. XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC.

1. Phát huy dân chủ nội bộ, đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân, không ngừng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong Ủy ban Dân tộc và các cơ quan làm công tác dân tộc trong cả nước.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện và hiệu quả.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tôn trọng thực tế khách quan, bám sát địa bàn trọng điểm, đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thực tiễn và công tác thông tin về dân tộc.

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương và trong hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số.

6. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưởng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc.

7. Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ và các địa phương trong việc kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác dân tộc ở các địa phương.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, Bí thư Ban Cán sự chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện Chương trình này; các phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Ban Cán sự chỉ đạo trực tiếp các đơn vị mình phụ trách triển khai thực hiện Chương trình.

2 Các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện quy định tại Chương trình cụ thể hóa thành chương trình công tác quý, năm của đơn vị để thực hiện hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

4. Các tổ chức Công đoàn, Đòan thành niên, Nữ công của Ủy ban Dân tộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ được phân công của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Ủy ban.

5. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính cùng Văn phòng Ủy ban, Văn phòng Đảng ủy giúp ban Cán sự theo dõi và xây dựng báo cáo tổ chức thực hiện Chương trình này định kỳ mỗi năm một lần. 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘ X CỦA ĐẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 345/2006/QĐ-UBDT, ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Sản phẩm

Lãnh đạo Ủy ban

Thời gian hòan thành

1

2

3

4

5

6

I

Nhiệm vụ quản lý nhà nước 

1

Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội X về lĩnh vực công tác dân tộc

VPUB

Chương trình và nội dung hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

2006

2

Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung công tác dân tộc trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng

Vụ Tuyên truyền, TCDT, Báo DT&PT

Các bài việt trong các chuyên trang TCDT, Báo DT&PT

PCN Hà Hùng

2006-2007

3

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát các chính sách của Chính phủ cho đồng bào các dân tộc thiểu số

VỤ CSDT, Vụ Pháp chế

Báo cáo

PCN Hà Hùng

2006-2010

4

Luật Dân tộc

 Vụ Pháp chế

Dự thảo Luật

PCN Bế Trường Thành

2007

5

Xây dựng dữ liệu thống kê về dân tộc

Vụ CSDT, Vụ KHTC

Hệ thống dữ liệu

PCN Bế Trường Thành

2007

6

Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện các chính sách cho đồng bào các dân tộc thiểu số

3 CQTT, Vụ CSDT, Tuyên truyền

Báo cáo kết qủa thực hiện KH hàng năm

PCN Hà Hùng

2006-2010

7

Hòan thành Đề án Chiến lược phát triển bền vững cho các dân tộc thiểu số ở ba khu vực:

 

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

 

 

8

- Tây Nam Bộ

Viện DT

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm, PCN Sơn Song Sơn

2007

 

- Tây Nguyên

Vụ KHTC

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Hà Hùng

2007

 

- Tây Bắc

Vụ CSDT

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm PCN Bế Trường Thành

2007

8

Xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã miền núi, biên giới vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Vụ KHTC

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm PCN Sơn Song Sơn

2007

9

Tổng kết thực hiện Quyết định 135

Vụ CSDT

Hội nghị, báo cáo

PCN Hà Hùng

2010

10

 Tổng kết thực hiện Quyết định 134

Vụ CSDT

Hộ nghị, báo cáo

PCN Hà Hùng

2008

11

 Sơ kết hàng năm các chính sách:

- Định canh định cư

- Tín dụng cho hộ nghèo

- Trợ giá trợ cước

Vụ CSDT

VPUB

Báo cáo sơ kết, Hội nghị sơ kết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm,PCN Hà Hùng

2006-2010

II

Kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác dân tộc 

12

Rà soát, bổ sung các quy chế về công tác cán bộ

Vụ TCCB

Quy chế

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

2007

13

Chuẩn bị Nghị định mới về UBDT khóa XII và các cơ quan công tác dân tộc tỉnh trên cơ sở bổ sung, hòan thiện Nghị định 53

Vụ TCCB

Nghị định trình CP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

2007

14

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện quy chế dân chủ nội bộ

Các Vụ, đơn vị thuộc UB, Ban DT các tỉnh

Kế hoạch và kết quả thực hiện quy chế dân chủ nội bộ

Các PCN phụ trách khu vực và các đơn vị trực thuộc UBDT

2006-2010

15

Đẩy mạnh cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc một cách toàn diện, hiệu quả

Vụ TCCB, Văn phòng UB

Kế hoạch và giải pháp cụ thể

Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các PCN UB

2006-2010

16

Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Thanh tra Ủy ban, Vụ KHTC

 Báo cáo đánh giá định kỳ

PCN Sơn Song Sơn

2006-2010

17

Ban hành quy chế thông tin và xử lý thông tin của Ủy ban Dân tộc

Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, các Ban DT tỉnh

Qui chế

 Các PCN phụ trách khu vực và các đơn vị trực thuộc UBDT

2006-2010

18

Xây dựng, nâng cấp Trường Đào tạo Nghiệp Vụ công tác dân tộc

Trường ĐTNVCTDT, Vụ TCCB

 Phương án

PCN Bế Trường Thành

2007

19

Xây dựng Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc

Vụ TCCB, Trường ĐTNV công tác dân tộc

Đề án và biện pháp tổ chức thực hiện

PCN Bế Trường Thành

2007-2010

20

Xây dựng mô hình mới về tổ chức Ủy ban Dân tộc và mô hình Ban dân tộc tỉnh

Vụ TCCB

Đề xuất phương án

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

2007-2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 345/2006/QĐ-UBDT ngày 29/12/2006 phê duyệt chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79