Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 175/QĐ-UBND

Số hiệu: 34/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành: 07/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 175/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 02/TTr-SNN ngày 10/01/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 34 /QĐ-UBND ngày 07 /02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 175

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vực Nông nghiệp

 

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

Đã được thay thế

 

5

Đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn (đối với Tổ chức chứng nhận trên địa bàn 01 tỉnh)

Đã được thay thế

 

15

Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh (đối với bệnh dại)

Đã được thay thế

 

16

Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh (với dịch cúm gia cầm)

Đã được thay thế

 

17

Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh (với bệnh dịch tả lợn)

Đã được thay thế

 

18

Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh (đối với bệnh lở mồm long móng)

Đã được thay thế

 

19

Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (đối với bệnh dại)

Đã được thay thế

 

20

Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (với bệnh dịch tả lợn)

Đã được thay thế

 

21

Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (với dịch cúm gia cầm)

Đã được thay thế

 

22

Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (với bệnh Lở mồm long móng)

Đã được thay thế

 

31

Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (mang từ nước ngoài vào Việt Nam)

Thuộc thẩm quyền của Cục Thú y

 

32

Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (mang từ nước ngoài vào Việt Nam)

Thuộc thẩm quyền của Cục Thú y

 

33

Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (do địa phương quản lý)

Theo quy định tại Mục II, Phụ lục III, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006

 

II

Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

1

Cấp phép Cites xuất khẩu mẫu vật lưu niệm

Thuộc thẩm quyền của cơ quan Cites Việt Nam

 

2

Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Đã được thay thế

 

3

Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu

Đã được thay thế

 

4

Cấp giấy phép vận chuyển Gấu

Đã được thay thế

 

6

Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp

Đã được thay thế

 

7

Cấp giấy chứng nhận công nhận nguồn gốc giống của lô cây con

Đã được thay thế

 

8

Cấp giấy chứng nhận công nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

Đã được thay thế

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

Theo Điều 6 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN-PTNT

 

12

Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng sản xuất là rừng trồng, vườn rừng, rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh của các chủ rừng đã được cơ quan có thẩm quyền giao để quản lý, bảo vệ và sử dụng đúng mục đích lâm nghiệp

Đã được thay thế

 

13

Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng trồng thuộc vốn ngân sách

Đã được thay thế

 

14

Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng

Đã được thay thế

 

15

Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp rừng có tận thu lâm sản

Đã được thay thế

 

16

Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản khác trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng

Đã được thay thế

 

17

Giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng rừng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661

Không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

18

Mở cửa rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên

Không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

19

Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ

Đã được thay thế

 

20

Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác gỗ và lâm sản từ rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách

Đã được thay thế

 

21

Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác rừng tự nhiên, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Đã được thay thế

 

22

Thẩm định và phê duyệt thiết kế tận thu gỗ nằm các loại trong rừng tự nhiên

Đã được thay thế

 

23

Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng

Đã được thay thế

 

24

Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế, cải tạo, tỉa thưa rừng

Đã được thay thế

 

25

Phê duyệt phương án phòng cháy và chữa cháy rừng

Không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

27

Thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng và giao khoán bảo vệ rừng

Không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

28

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh

Không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

29

Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661

Không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

30

Giao rừng cho tổ chức

Đã được thay thế

 

31

Cho thuê rừng đối với tổ chức

Đã được thay thế

 

32

Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo rừng nghèo kiệt

Đã được thay thế

 

III

Lĩnh vực Thủy sản

 

6

Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá

Theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ NN-PTNT

 

7

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Đã được thay thế

 

10

Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Đã được thay thế

 

11

Cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá

Đã được thay thế

 

12

Đăng ký thuyền viên và sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá

Đã được thay thế

 

13

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá tạm thời

Đã được thay thế

 

14

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký bè cá

Đã được thay thế

 

15

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới

Đã được thay thế

 

16

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

Đã được thay thế

 

17

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu

Đã được thay thế

 

18

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

Đã được thay thế

 

19

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê – mua tàu

Đã được thay thế

 

20

Cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá do bị rách nát, hư hỏng

Đã được thay thế

 

21

Cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá do thay đổi tên tàu, hộ chiếu (nếu có) hoặc các thông số kỹ thuật của tàu

Đã được thay thế

 

22

Cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá

Theo Điều 5, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ NN-PTNT

 

23

Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản/ CERTIFICATION of satisfying food hygiene anh safety requirements in fishery production anh trade (dành cho cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản)

Đã được thay thế

 

24

Gia hạn hiệu lực chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản/ CERTIFICATION of satisfying food hygiene anh safety requirements in fishery production anh trade (dành cho cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản)

Theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ NN-PTNT

 

25

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

26

Cấp Chứng chỉ hành nghề thức ăn, men vi sinh, chế phẩm sinh học, phục vụ nuôi trồng thủy sản (đối với mua bán thuốc thú y thủy sản)

Theo Thông tư số 56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/8/2011 của Bộ NN-PTNT

 

27

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thức ăn, men vi sinh, chế phẩm sinh học, phục vụ nuôi trồng thủy sản (đối với mua bán thuốc thú y thủy sản)

Theo Thông tư số 56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/8/2011 của Bộ NN-PTNT

 

28

Cấp Chứng chỉ hành nghề thức ăn, men vi sinh, chế phẩm sinh học, phục vụ nuôi trồng thủy sản (đối với dịch vụ thú y thủy sản)

Theo Thông tư số 56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/8/2011 của Bộ NN-PTNT

 

29

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thức ăn, men vi sinh, chế phẩm sinh học, phục vụ nuôi trồng thủy sản (đối với dịch vụ thú y thủy sản)

Theo Thông tư số 56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/8/2011 của Bộ NN-PTNT

 

30

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thức ăn, men vi sinh, chế phẩm sinh học, phục vụ nuôi trồng thủy sản

Theo Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ NN-PTNT

 

31

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản (đối với cơ sở kinh doanh thức ăn, men vi sinh, chế phẩm sinh học, phục vụ nuôi trồng thủy sản)

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ NN-PTNT

 

32

Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản (cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất – kinh doanh giống thủy sản)

Đã được thay thế

 

33

Giấy chứng nhận chất lượng giống thủy sản và sản phẩm thủy sản (sử dụng nội địa)

Theo Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ NN-PTNT

 

34

Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản/ CERTIFICATION of satisfying food hygiene anh safety requirements in fishery production anh trade (dành cho cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản)

Đã được thay thế

 

35

Gia hạn hiệu lực chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản/ CERTIFICATION of satisfying food hygiene anh safety requirements in fishery production anh trade (dành cho cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản)

Theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ NN-PTNT

 

36

Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản/ CERTIFICATION of satisfying food hygiene anh safety requirements in fishery production anh trade (dành cho tàu cá)

Đã được thay thế

 

37

Gia hạn hiệu lực chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản/ CERTIFICATION of satisfying food hygiene anh safety requirements in fishery production anh trade (dành cho tàu cá)

Theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ NN-PTNT

 

IV

Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

1

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với trường hợp qui định tại K1, K2, K6, K7, K8, K10, Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN)

Đã được thay thế

 

2

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với trường hợp quy định tại K4, Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN)

Đã được thay thế

 

3

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với trường hợp quy định tại K5, Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN)

Đã được thay thế

 

4

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với trường hợp quy định tại K9, Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN)

Đã được thay thế

 

5

Điều chỉnh, gia hạn nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Đã được thay thế

 

6

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

Đã được thay thế

 

7

Điều chỉnh, gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

Đã được thay thế

 

V

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

 

1

Công nhận làng nghề

Đã được thay thế

 

2

Công nhận làng nghề truyền thống

Đã được thay thế

 

3

Công nhận nghề truyền thống

Đã được thay thế

 

 

Tổng số 81 thủ tục

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 175/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.130
DMCA.com Protection Status

IP: 34.200.218.187