Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 338/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 338/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 101/TTr-STP ngày 24/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TTr T
nh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Cục Công tác phía Nam-BTP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, địa phương;
- Website t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, PCNC
NC4-02/2017 (STP)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao. Thông qua kết quả kiểm tra, thanh tra kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, kịp thời nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt cần khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

2. Yêu cầu

- Hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện thường xuyên, kết hợp theo lĩnh vực và theo địa bàn, gắn hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ; đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Triển khai thi hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh sau khi UBND tỉnh ký ban hành.

- Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Sơ kết, tổng kết tình hình thi hành để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở tất cả các lĩnh vực thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh:

- Nghiên cứu biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Biên soạn tờ gấp tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cấp phát cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cán bộ làm công tác quản lý; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

3.1. Công tác kiểm tra:

a) Nội dung hoạt động kiểm tra: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

b) Kiểm tra theo chuyên đề: kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ theo các quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và các văn bản liên quan.

Thời gian thực hiện: từ Quý II đến hết năm.

3.2. Công tác thanh tra:

Tiến hành công tác thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương khi có phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, của báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương

Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai xây dựng và tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành trên địa bàn tỉnh (triển khai thực hiện theo lộ trình của Trung ương)

5. Tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Nhằm mục đích đánh giá đầy đủ khách quan và toàn diện tình hình triển khai, kết quả thực hiện; khó khăn, bất cập, vướng mắc do thể chế quy định và thực tiễn thi hành.

Làm rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp tháo gỡ những vấn đề bất cập; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện Quý III/2017

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Biện pháp tổ chức thực hiện

- UBND tỉnh ban hành Quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra theo chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại các đơn vị:

+ Thanh tra Giao thông vận tải - Sở Giao thông vận tải;

+ Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh;

+ Công an thành phố Bà Rịa và Công an phường Phước Nguyên;

+ Công an thành phố Vũng Tàu và Công an phường Thắng Nhất;

+ Công an huyện Tân Thành và Công an thị trấn Phú Mỹ,

+ Công an huyện Xuyên Mộc và Công an thị trấn Phước Bửu;

+ Công an huyện Đất Đỏ và Công an xã Lộc An;

+ Công an huyện Long Điền và Công an thị trấn Long Hải;

+ Công an huyện Châu Đức và Công an thị trấn Ngãi Giao;

+ Công an huyện Côn Đảo.

- Tiếp tục xây dựng các văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý vi phạm hành chính không phù hợp hoặc chồng chéo mâu thuẫn.

- Các cơ quan có liên quan phối hợp thanh tra xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng đề cương báo cáo; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị cấp huyện báo cáo theo đúng tiến độ, yêu cầu.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực chuyên đề được xác định tại Kế hoạch này.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2.2. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

2.3. Các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này.

- Bám sát và có thể cụ thể hóa Kế hoạch của tỉnh để xây dựng, ban hành kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương; đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác trong kế hoạch của UBND cấp huyện để thực hiện.

- Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác báo cáo, thống kê về tình hình xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

2.4. Đối với các đơn vị, địa phương là đối tượng được kiểm tra, thanh tra:

- Các đơn vị, địa phương được kiểm tra, thanh tra theo Quyết định của UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Đoàn thanh tra.

- Đoàn Kiểm tra, Đoàn Thanh tra do UBND tỉnh thành lập có thể mời một số tổ chức, cá nhân có liên quan đối thoại để tìm ra nguyên nhân, giải pháp thực hiện, khắc phục vi phạm (trong trường hợp cần thiết).

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Hoàn thành việc kiểm tra theo chuyên đề tại các đơn vị trong quý III năm 2017 và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tổng hợp và xây dựng báo của UBND tỉnh về hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Tiến hành xây dựng và báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý của đơn vị về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 05/10/2017.

3. Các huyện, thành phố

Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương trước ngày 30/3/2017; Báo cáo kết quả hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương trước ngày 10/10/2017. Kế hoạch và báo cáo kết quả công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật quản lý nhà nước của địa phương phải được gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được sử dụng trong dự toán kinh phí ngân sách năm 2017 của các đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở các nội dung tại Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị, địa phương kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để kịp thời hướng dẫn./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 338/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


409
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236