Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 32/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 28/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2018/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cLuật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cNghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 ca Chính phquy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưng Ban qun lý Khu kinh tế tnh và Giám đc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ (b/c);
- C
ác bộ: Kế hoạch và Đu , Nội vụ (b/c);
-
Bộ Tư pháp (Cục kim tra văn bản);
- Thư
ng trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tnh (b/c);
-
Đoàn đại biu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tnh;
- Các Sở: Tư pháp; C
ông Thương; Nội vụ;
- Báo Kon Tu
m;
- Đ
ài phát thanh và truyền hình tỉnh;
- Chi cục Văn thư -
Lưu trữ tnh;
- Cổng thông tin
điện tử tnh; Công báo tỉnh;
- V
ăn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: V
T, KTTH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban qun lý Khu kinh tế tnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban qun Khu kinh tế) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện chức năng qun lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (được hiểu là Cm công nghiệp được giao qun ) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sn xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thực hiện cơ chế hành chính một ca tại chỗ”.

2. Ban quản Khu kinh tế chịu sự chỉ đạo và qun lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ ca các bộ, ngành qun về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chvới các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý Khu kinh tế ca khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Ban qun lý Khu kinh tế có tư cách pháp nhân; tài khon và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghip và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đtrình Thủ tướng Chính phquyết định theo thm quyền:

a) Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y;

b) Phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

2. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt và tổ chức thực hiện:

a) Quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y phù hợp với quy hoạch tổng thphát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ca khẩu quốc tế Bờ Y đã được phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch s dng đất chi tiết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế ca khẩu quốc tế Bờ Y trình Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt;

b) Kế hoạch hàng m và 05 năm về phát triển Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Danh mục các dán đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền;

d) Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật;

đ) Tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tnh và các cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một ca và một ca liên thông, trình Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

g) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tnh phê duyt và tổ chc thực hiện;

h) ng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phối hợp với các cơ quan có thm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

i) Dự toán thu, chi ngân sách hằng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban qun lý Khu kinh tế trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các văn bn pháp luật có liên quan;

k) Theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thm định hp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kim soát công nghệ và chuyn giao công nghệ trong dự án đầu , hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

3. Ban quản lý khu kinh tế chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

a) Thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y;

b) Trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vn ODA;

c) Qun lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển Khu kinh tế ca khu quốc tế BY, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền; qun lý đầu tư, xây dựng, đu thầu đối với các dự án đầu tư bng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại Khu kinh tế cửa khu quốc tế BY, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp Luật;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bo dưng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kthuật và hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước phục vụ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

d) Qun lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chun dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ca khẩu quốc tế Bờ Y, Quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Giao lại đất có thu tiền sử dụng đt, giao lại đất không thu tiền sdụng đt, cho thuê đất và thực hiện các thẩm quyền khác về quản lý đất đai trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo quy định của pháp luật về đất đai;

g) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan bo đảm hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan:

h) Qun lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, Giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Khu kinh tế ca khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

i) Đăng ký đầu tư: cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chtrương đầu tư, Giấy chứng nhận đăngđầu tư, tha thuận ký quỹ để bo đảm thực hiện dán đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư:

k) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hi Giy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định pháp luật về thương mại:

l) Chủ trì thực hiện kim tra, phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng, tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đi vi Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

m) Tiếp nhn đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế BY, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của nhà đầu tư xây dng phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y;

n) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bn phê duyệt chtrương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và trin khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sdụng lao động, bo đảm an toàn, vsinh lao động, phòng chống cháy n, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án lại Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

o) Phối hợp với Công an và các cơ quan, đơn vị có thm quyền khác trong việc kiểm tra công tác gigìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất nhng biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

p) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh gii quyết nhng vn đề vượt thm quyền;

q) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu kinh tế cửa khu quốc tế B Y, các khu công nghiệp, cụm công nghip;

r) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và qun lý hệ thống thông tin về Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

s) Báo cáo định kvới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình: Xây dựng và phát triển Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

t) Hỗ trợ, cung cấp thông tin đ các doanh nghiệp trong Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp liên kết, hợp tác vi nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành: chtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp trong trường hợp phải điều chnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp khi chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái;

u) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưng cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

v) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xlý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền;

x) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định ca pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về qun lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và qun lý sử dụng các loại phí, l phí; nghiên cu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công ngh: hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khu quốc tế B Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban quản lý Khu kinh tế;

y) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tnh xây dựng kế hoạch, qun lý, hỗ trợ chuyn đi, phát triển mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp mới;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật hoặc do y ban nhân dân tnh giao.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh y quyn cho Ban qun lý Khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo quy định của pháp luật;

b) Đề xuất danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng BOT, BTO, BT, các hình thức hợp đồng khác theo pháp luật về đối tác công tư, các dự án nhóm B, C;

c) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sn xuất ti Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên cơ sở y quyền của Bộ Công Thương;

d) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt ca các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chức năng trong Khu kinh tế ca khẩu quốc tế Bờ Y nng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong các khu công nghiệp, cụm công nghip, khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y thuộc diện phải lp quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y: thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của S Qun lý công trình xây dựng chuyên ngành với các dự án, công trình trong Khu kinh tế ca khu quốc tế BY, các khu công nghiệp, cụm công nghip; cấp, điều chnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác qun lý chất lượng công trình đối với các dự án trong Khu kinh tế ca khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Tổ chức kim tra, xử lý các trường hợp xây dựng các công trình không phép, sai phép trên địa bàn mình quản lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan qun lý nhà nước có thẩm quyền xđối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền theo quy định;

d) Cp, cp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhn người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài làm việc trong Khu kinh tế ca khu quốc tế B Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tiếp nhận báo cáo gii trình của doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc s dng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bt đầu hoạt động và người qun lý, người gichức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê li lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

c) Cấp một số loại giấy phép, chứng ch, chứng nhận khác trong Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

g) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trưng cho các dự án đầu tư thuộc diện phi đăng ký trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thẩm định, phê duyệt và kim tra, xác nhận đề án bo vmôi trường chi tiếtđề án bảo v môi trường đơn gin cho các dự án đầu trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghip; kim tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong Khu kinh tế ca khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

5. Nếu có hướng dẫn, quy định khác của các cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện theo các hưng dn, quy định đó.

6. Ban qun lý khu kinh tế là cơ quan đầu mối qun lý hoạt động đầu tư trong Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tnh và cụm công nghip. Các sở, ngành, địa phương thuộc tnh khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại Khu kinh tế cửa khu quốc tế BY, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban qun lý Khu kinh tế, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban qun lý Khu kinh tế gồm Trưởng ban, không quá 03 Phó Trưng ban.

Trưng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh bnhiệm, min nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị ca Trưởng ban.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế gồm:

a) Văn phòng Ban qun lý;

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường.

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm:

- Ban qun lý ca khẩu quốc tế Bờ Y;

- Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh (Bao gồm cả nhiệm vụ tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng).

Điều 4. Biên chế

Biên chế công chc và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lp của Ban qun lý Khu kinh tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Điều 5. Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế

Việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc và trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế nêu tại Điều 3, Quy định này thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức của Ban quản lý Khu kinh tế

Việc bổ nhiệm, min nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyn, khen thưởng, kluật, cho từ chức, ngh hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức của Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện theo phân cấp qun lý cán bộ hiện hành.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban

Trưng Ban là người đứng đầu Ban qun lý Khu kinh tế, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban quản lý Khu kinh tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quhoạt động, ca Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý Khu kinh tế.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Trưởng ban

Phó Trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưng Ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng Ban vng mặt, một Phó Trưởng Ban được Trưng Ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban qun lý khu kinh tế; được chủ tài khoản ủy quyền đăng ký chký tại kho bạc Nhà nước.

Chương II

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Nguyên tắc hoạt động

Ban qun lý Khu kinh tế hoạt động theo chế độ th trưng và nguyên tắc tp trung dân ch. Những công việc quan trọng, cần thiết, Trưởng ban squyết định và chịu trách nhiệm cá nhân sau khi bàn bạc thống nhất trong lãnh đạo Ban. Trưng hợp bàn bạc không thống nhất, Trưng ban quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình, các ý kiến khác được bo lưu.

Điều 10. Chế độ làm việc

1. Xây dựng chương trình công tác:

Trên cơ sở chương trình công tác hàng năm của Tỉnh y, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành liên quan Ban qun lý Khu kinh tế tiến hành xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thcủa cơ quan nhằm thực hiện tt nhiệm vụ được giao.

2. Thời gian giải quyết công việc:

Thời gian gii quyết công việc thực hiện theo Hệ thống qun lý cht lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã được cấp Giấy chng nhận s phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và đang được áp dụng, duy trì tại Ban quản lý Khu kinh tế. Những công việc không thực hiện theo tiêu chuẩn nêu trên thì gii quyết theo quy định hiện hành (nhng công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban qun lý Khu kinh tế, nếu pháp luật đã quy định thời gian giải quyết thì phi gii quyết xong trong thời hạn đó; nếu pháp luật không quy định thời gian gii quyết thì Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực được phân công, hoặc được y quyền chịu trách nhiệm giải quyết và tr li cho tổ chức hoặc công dân trên tinh thần ci cách hành chính). Trường hợp chưa giải quyết hoặc không gii quyết, Trưng ban có trách nhiệm thông báo (bằng văn bn) cho tổ chức, cá nhân biết.

Nhng vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tnh thì Trưng ban phải có văn bản trình Ủy ban nhân dân tnh quyết định theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tnh. Nếu công việc liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp thì Trưng ban phải ch trì và trao đi thống nhất bng văn bn trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Chế độ soạn tho, trình ký và ban hành văn bản: Việc soạn tho văn bn thực hiện đúng quy trình, thể thức văn bản. Nội dung văn bn phải rõ ràng, cụ th và không được trái với quy định của pháp luật; ban hành văn bn phi đến đúng đối tượng thi hành trong văn bản.

a) Đối với văn bn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khi trình ký Trưởng ban phải lập h, thủ tục trình ký theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban: việc ký và ban hành văn bn do Trưởng ban chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bn.

4. Chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

5. Công tác lưu tr: Việc lưu trphải tiến hành thường xuyên, kịp thời và đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 11. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan:

Ban Qun lý khu kinh tế chịu sự chỉ đạo quản lý và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan.

2. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tnh:

a) Chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân tnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do pháp luật quy định.

b) Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kim tra của Ủy ban nhân dân tỉnh về các mặt công tác được giao.

3. Đối với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố:

Ban qun lý khu kinh tế có mối quan hệ phối hợp công tác với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao và Quy chế phối hợp làm vic gia Ban qun lý khu kinh tế với các cơ quan trên do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

4. Đối với đoàn thể:

Phối hợp với các Đoàn thể tchức vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tham gia các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt các nhim vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ công tác đoàn thể.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trưởng Ban qun lý Khu kinh tế căn cứ vào quy định này quy định nhiệm vụ cụ thể và chế độ làm việc giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban qun lý Khu kinh tế theo quy định.

Trưng Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, kim tra việc thực hiện quy định này. Khi các Bộ, ngành ban hành các điều kiện, tiêu chí để phân cấp, y quyền trong từng lĩnh vực quản lý theo quy định của Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tnh xem xét, quyết định cho phù hợp với các quy định hiện hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


342
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.47.43