Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3194/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 27/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3194/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 03 LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của các sở, ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế tỉnh tại biên bản họp ngày 31/10/2008 về việc rà soát, bổ sung thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 536/TTr-SNV ngày 14/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung 03 loại thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 và Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

a) Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất:

Thời gian giải quyết không quá 37 ngày làm việc, trường hợp phải trích đo địa chính thì không quá 47 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó:

Bước 1: Quyết định giao đất

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 14 ngày, trường hợp phải trích đo địa chính thì được cộng thêm 10 ngày.

- UBND tỉnh: 03 ngày.

Bước 2: Bàn giao đất trên thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất, cơ quan Tài nguyên và Môi trường tiến hành bàn giao đất trên thực địa cho người được giao đất; trường hợp người được giao đất không đến nhận bàn giao đất theo đúng thời gian cơ quan Tài nguyên và Môi trường mời bàn giao thì phải có văn bản xin gia hạn và được cơ quan Tài nguyên và Môi trường đồng ý, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất.

- Sau khi bàn giao đất trên thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất.

b) Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Thời gian giải quyết không quá 52 ngày làm việc, trường hợp phải trích đo địa chính thì không quá 62 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó:

Bước 1: Quyết định giao đất

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 14 ngày. Trường hợp phải trích đo địa chính thì được cộng thêm 10 ngày.

- UBND tỉnh: 03 ngày.

Khi ban hành quyết định giao đất, Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả lại toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để giao quyết định cho người được giao đất.

Bước 2: Xác định giá đất

- Sở Tài chính: 10 ngày.

- UBND tỉnh: 02 ngày.

Khi ban hành quyết định về giá đất, Văn phòng UBND tỉnh gửi quyết định cho Sở Tài nguyên và Môi trường để luân chuyển thông tin có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Chi cục Thuế nơi có đất và chuyển trả toàn bộ hồ sơ có liên quan về Sở Tài chính.

Bước 3: Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính

- Chi cục Thuế nơi có đất: 03 ngày

Sau khi có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính, Chi cục Thuế gửi thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để giao cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Bàn giao đất trên thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày người được giao đất nộp lại chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan Tài nguyên và Môi trường tiến hành bàn giao đất trên thực địa cho người được giao đất.

- Trường hợp người được giao đất không đến nhận bàn giao đất theo đúng thời gian cơ quan Tài nguyên và Môi trường mời bàn giao thì phải có văn bản xin gia hạn và được cơ quan Tài nguyên và Môi trường đồng ý, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất.

- Sau khi bàn giao đất trên thực địa, Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất.

c) Trường hợp cho thuê đất:

Thời gian giải quyết không quá 37 ngày làm việc, trường hợp phải trích đo địa chính thì không quá 47 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến bàn giao đất trên thực địa, trong đó:

Bước 1: Quyết định cho thuê đất

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 14 ngày. Trường hợp phải trích đo địa chính thì được cộng thêm 10 ngày.

- UBND tỉnh: 03 ngày.

Khi ban hành quyết định cho thuê đất, Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả lại toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để giao cho người được thuê đất và Sở Tài chính để xác định giá thuê đất.

Bước 2: Xác định đơn giá thuê đất

- Sở Tài chính: 07 ngày.

Khi ban hành quyết định đơn giá cho thuê đất, Sở Tài chính gửi quyết định cho Sở Tài nguyên và Môi trường để giao cho người được thuê đất và ký hợp đồng thuê đất.

Bước 3: Ký hợp đồng thuê đất

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định về đơn giá thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký kết hợp đồng thuê đất với người được cho thuê đất;

Bước 4: Bàn giao đất trên thực địa

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có quyết định thuê đất, cơ quan Tài nguyên và Môi trường tiến hành bàn giao đất trên thực địa cho người được thuê đất.

- Trường hợp người được thuê đất không đến nhận bàn giao đất theo đúng thời gian cơ quan Tài nguyên và Môi trường mời thì phải có văn bản xin gia hạn và được cơ quan Tài nguyên và Môi trường đồng ý, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

2. Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

a) Bước 1: Chấp thuận phạm vi ranh giới, diện tích

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tài nguyên và Môi trường 17 ngày làm việc.

- UBND tỉnh 03 ngày làm việc.

b) Bước 2: Quyết định thu hồi đất

- Hồ sơ gồm có:

+ Thông báo về việc thu hồi đất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

+ Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc, trong đó:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường 10 ngày làm việc.

+ UBND tỉnh 05 ngày làm việc

c) Bước 3: Giao đất, cho thuê đất: như khoản 1 điều này

3. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

a) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính

Thời gian giải quyết không quá 11 ngày làm việc, trường hợp phải trích đo địa chính thì không quá 21 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến hoàn chỉnh việc điều chỉnh, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 08 ngày làm việc, trường hợp phải trích đo địa chính thì không quá 18 ngày.

- UBND tỉnh: 03 ngày làm việc.

c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính

Thời gian giải quyết không quá 34 ngày làm việc, trường hợp phải trích đo địa chính thì không quá 44 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó:

Bước 1: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 14 ngày, trường hợp phải trích đo địa chính thì được cộng thêm 10 ngày.

- UBND tỉnh: 03 ngày.

Khi ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, Văn phòng UBND tỉnh chuyển tra lại toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để giao quyết định cho người sử dụng đất và chuyển thông tin cho Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất.

Bước 2: Xác định giá đất

- Sở Tài chính: 10 ngày.

- UBND tỉnh: 02 ngày.

Khi ban hành quyết định về giá đất, Văn phòng UBND tỉnh gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để luân chuyển thông tin có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Chi cục Thuế nơi có đất và chuyển trả toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài chính.

Bước 3: Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính

- Chi cục Thuế: 03 ngày

Sau khi có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính, Chi cục Thuế gửi thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để giao cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, xuất trình giấy tờ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trả cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./-

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3194/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 điều chỉnh 03 loại thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.755

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!