Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3090/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 19/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3090/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão các cấp, các ngành;

Căn cứ Chỉ thị số 08/2008/CT-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố tại Tờ trình số 138/TTr-PCLB ngày 18 tháng 6 năm 2008 về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố, như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban;

2. Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Phó ban;

4. Ông Trần Công Lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó ban;

5. Ông Đoàn Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng;

6. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

8. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

10. Ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Ủy viên;

12. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Ủy viên;

13. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên;

14. Bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy viên;

15. Ông Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

16. Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên;

17. Ông Lê Tấn Bửu, Thượng tá, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Ủy viên;

18. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên;

19. Ông Lê Hoài Quốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

20. Ông Trần Ngọc Tâm, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Ủy viên;

21. Ông Phan Bá Toại, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố, Ủy viên;

22. Ông Nguyễn Chiến Lũy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên;

23. Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố, Ủy viên;

24. Ông Phạm Việt Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên kiêm Phó Chánh Văn phòng;

25. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên kiêm Phó Chánh Văn phòng;

26. Ông Nguyễn Trường Xuân, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên;

27. Ông Trần Đình Vĩnh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên;

28. Ông Bùi Việt Dương, Chuyên viên Phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố như sau:

1. Các thành viên thuộc sở - ngành có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn của sở - ngành mình.

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn của các quận - huyện và lĩnh vực chuyên ngành theo sự phân công (tại phụ lục 1).

3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về những nhiệm vụ đã được phân công.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố có trách nhiệm tổ chức ba Tiểu ban của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố và phân công các thành viên Ban Chỉ huy tham gia vào các Tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ của từng Tiểu ban (theo phụ lục 2).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố và Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Chỉ đạo PCLB TW;
- UB Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Phân Ban Chỉ đạo PCLB miền Nam;
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP;
- Kho bạc Nhà nước TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Tổng Công ty 90, 91 đóng tại TP;
- Chi cục Thủy lợi và PCLB (4b);
- Đài Truyền hình TP, Đài TNND TP;
- Báo: SGGP, Người Lao Động,
Thanh niên, Tuổi trẻ, Nhân dân;
- VPHĐ-UB: các PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/Đ) MH.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban:

- Phụ trách chung;

- Trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp (bão, lũ, lụt, động đất, sóng thần, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn);

- Chủ tài khoản Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố; quyết định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, điều động Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố (theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ);

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

2. Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Phó ban Thường trực:

- Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng;

- Làm Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố và chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố;

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu thu - nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão (doanh nghiệp, công dân) hàng năm và đề xuất sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố.

3. Ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Phó ban:

Phụ trách công tác phòng, chống ngập lụt và tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

4. Ông Trần Công Lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó ban:

- Phụ trách vấn đề tiêu thoát nước, chống ngập úng ngoại thành và vùng nông thôn ở các quận ven;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân và các phương tiện hoạt động nghề cá trên biển;

- Phân công phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Thủ Đức.

5. Ông Đoàn Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng:

- Điều hành Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố;

- Tham gia và đề xuất, giải quyết một số công việc do Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố giao;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Nhà Bè.

6. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên:

- Chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Tìm kiếm cứu nạn thành phố; điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng cứu các tình huống khẩn cấp do thiên tai, lụt, bão gây ra;

- Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Sở Y tế thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, các Sở - ban - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng, lập kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 10.

7. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên:

- Phụ trách công tác kế hoạch đầu tư cho việc đầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả lũ, lụt, bão và thiên tai gây ra đối với các sở - ngành, quận - huyện;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Bình Chánh.

8. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên:

- Phụ trách vấn đề ngân sách địa phương phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả lụt, bão và các vấn đề tài chính phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận - huyện để tổ chức hướng dẫn thu - nộp và sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 6.

9. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả liên quan đến tài nguyên nước, môi trường, động đất, sóng thần, sự cố tràn dầu, khai thác khoáng sản (gây sạt lở bờ sông, rạch, đê bao) và giao quyền sử dụng đất;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 3.

10. Ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Ủy viên:

- Phụ trách công tác bảo đảm giao thông; công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả liên quan đến pháp luật hàng hải, giao thông thủy nội địa, giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, tiêu thoát nước (chống úng, ngập) nội thành - đô thị và sạt lở bờ biển, sông, rạch;

- Tham gia theo dõi, phụ trách khối giao thông - công chính trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Bình Thạnh.

11. Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Ủy viên:

- Hỗ trợ Phó ban phụ trách công tác phòng, chống ngập lụt và tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 8.

12. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Ủy viên:

- Phụ trách công tác về khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão; dự báo bão, lũ, triều cường… theo Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tham mưu, đề xuất các vấn đề khí tượng thủy văn cho Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 7.

13. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên:

- Phụ trách chỉ đạo hệ thống bệnh viện, trạm xá cấp cứu, phòng trừ dịch bệnh, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt; tham gia theo dõi, phụ trách khối y tế trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 11.

14. Bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy viên:

- Phụ trách công tác vận động cứu trợ, tổ chức thực hiện phân phối (hàng hóa, tiền) cứu trợ để khắc phục hậu quả bão, lụt;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Tân Bình.

15. Ông Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên:

- Phụ trách công tác cứu trợ thiên tai, giải quyết các vấn đề chính sách xã hội ở các quận - huyện bị thiên tai theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 9.

16. Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối công nghiệp;

- Phụ trách vật tư, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm,… phục vụ khắc phục hậu quả lũ, lụt, bão; tham gia theo dõi, phụ trách khối thương mại trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Phú Nhuận.

17. Ông Lê Tấn Bửu, Thượng tá, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Ủy viên:

- Phụ trách công tác cứu hộ - cứu nạn liên quan đến cháy, nổ;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và Sở Xây dựng thành phố trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất, sóng thần, sập nhà, sập công trình, sạt lở bờ sông, bờ biển gây thiệt hại về người và tài sản;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 2.

18. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối xây dựng; phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn kiểm tra, xử lý, đề xuất hướng giải quyết các nhà, chung cư, xưởng, công trình xuống cấp không bảo đảm an toàn khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, xoáy, động đất và sóng thần (việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp thực hiện theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ);

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Bình Tân.

19. Ông Lê Hoài Quốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên:

- Phụ trách các vấn đề về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai tại thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Gò Vấp.

20. Ông Trần Ngọc Tâm, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Ủy viên:

- Đại diện Cục Thuế thành phố chỉ đạo các phòng chức năng và Chi cục Thuế các quận - huyện, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Tài chính thành phố, Ủy ban nhân dân các quận – huyện tổ chức thực hiện giao và thu chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 4.

21. Ông Phan Bá Toại, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ủy viên:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố và Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) trong công tác tìm kiếm cứu nạn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân;

- Kiểm tra, ngăn chặn tàu thuyền không cho ra khơi khi có tín hiệu báo bão, lũ, thời tiết có nguy cơ gây ra tai họa. Tổ chức ứng cứu và bắn pháo hiệu theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố;

- Phối hợp với ông Trần Đình Vĩnh (Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt bão huyện Cần Giờ;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Tân Phú.

22. Ông Nguyễn Chiến Lũy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên:

- Phụ trách chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và các công trình trọng điểm phòng, chống lụt, bão thành phố; tham gia theo dõi, phụ trách khối Công an trên địa bàn thành phố; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn;

- Phối hợp với Sở Y tế thành phố thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu AND những nạn nhân không nhận dạng được sau thiên tai;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 1.

23. Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố, Ủy viên:

- Phụ trách công tác đảm bảo an toàn mạng lưới điện, nguồn điện thành phố. Bảo đảm nguồn điện đầy đủ, ưu tiên cung cấp điện cho cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, dự báo, cảnh báo phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và các trạm bơm điện để bơm chống ngập úng;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 5.

24. Ông Phạm Việt Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố), Ủy viên kiêm Phó Chánh Văn phòng:

- Đề xuất, giải quyết một số công việc của Văn phòng Ban liên quan đến công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai; thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết công việc khi Chánh Văn phòng đi vắng;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Hóc Môn.

25. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Ủy viên kiêm Phó Chánh Văn phòng:

- Đề xuất, giải quyết một số công việc của Văn phòng Ban liên quan đến các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống lụt, bão, triều cường, sạt lở; thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết công việc khi Chánh Văn phòng đi vắng;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 12.

26. Ông Nguyễn Trường Xuân, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố), Ủy viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão các công trình thủy lợi thành phố, trong đó có hai hệ thống công trình lớn: kênh Đông Củ Chi và Hóc Môn - Bắc Bình Chánh; hỗ trợ các quận - huyện chống úng, chống hạn;

- Chỉ đạo Xí nghiệp Quản lý - Khai thác công trình Thủy lợi Thủ Đức và phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức trong công tác kiểm tra, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp đầu tư công trình thủy lợi, công trình phòng, chống lụt bão trên địa bàn quận Thủ Đức;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Củ Chi.

27. Ông Trần Đình Vĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố), Ủy viên:

- Phụ trách và điều hành hệ thống thông tin, liên lạc vô tuyến điện ngành thủy sản thành phố; phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố và huyện Cần Giờ: thông tin, thông báo về tin áp thấp nhiệt đới, bão cho ngư dân; nắm (số lượng, vị trí) ghe, tàu đánh bắt thủy - hải sản, ngư dân đang khai thác và chưa xuất bến khi có bão, áp thấp nhiệt đới;

- Phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ (phối hợp với thành viên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố).

28. Ông Bùi Việt Dương, Chuyên viên Phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Ủy viên:

Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông; phối hợp với Bưu điện thành phố đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên địa bàn thành phố khi có bão, lụt và suốt mùa mưa bão./.

 

PHỤ LỤC 2

PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ THAM GIA CÁC TIỂU BAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Tiểu ban Chỉ đạo ứng phó:

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc huy động lực lượng, phương tiện để xử lý, ứng phó khẩn cấp phòng tránh lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi lụt, bão, thiên tai xảy ra:

1. Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố;

4. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;

5. Ông Phan Bá Toại, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố;

6. Ông Nguyễn Chiến Lũy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố;

7. Ông Lê Tấn Bửu, Thượng tá, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố;

8. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố;

9. Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố;

10. Ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố;

11. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố;

12. Ông Trần Đình Vĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố);

13. Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố;

14. Ông Đoàn Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố).

II. Tiểu ban Cứu trợ và Khắc phục hậu quả:

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác huy động các nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và khắc phục nhanh hậu quả sau lụt, bão, thiên tai:

1. Bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

3. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố;

4. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

5. Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố;

6. Ông Trần Ngọc Tâm, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố;

7. Ông Nguyễn Trường Xuân, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố);

8. Ông Bùi Việt Dương, Chuyên viên Phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố.

III. Tiểu ban Tổng hợp:

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác thường trực, kiểm tra công trình, phương án phòng, chống lụt, bão, thiên tai, thông tin dự báo, cảnh báo, tổng hợp tình hình và diễn biến lụt, bão, thiên tai, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành việc ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai:

1. Ông Trần Công Lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ;

3. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố;

4. Ông Lê Hoài Quốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố;

5. Ông Phạm Việt Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố);

6. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3090/QĐ-UBND ngày 19/07/2008 về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!