Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 307/2004/QĐ-UB-CCHC ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình Cải cách hành chính năm 2004 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 307/2004/QĐ-UB-CCHC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 24/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 307/2004/QĐ-UB-CCHC

Long Xuyên, ngày 24 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2004

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ.TTg ngày 04/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2002 - 2005 của tỉnh được ban hành tại Quyết định số 2580/2001/QĐ.UB ngày 30/10/2002 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh An Giang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình Cải cách hành chính năm 2004 ( có văn bản kèm theo ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- TV. Tỉnh ủy.
- TT. HĐND tỉnh.
- TT. UBND tỉnh.
- TC. Tỉnh ủy.
- Như điều 3.
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đảm

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2004
(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-UB-CCHC ngày 24/02/2004 của UBND tỉnh)

Để thực hiện Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2002 - 2005 của tỉnh được ban hành tại Quyết định số 2580/2001/QĐ-UB ngày 30/10/2002 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Sau khi rút kinh nghiệm thực hiện năm 2003, ủy ban nhân dân tỉnh xác định kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2004 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi chương trình cải cách hành chính của địa phương giai đoạn 2002 - 2005 và góp phần hoàn thành chương trình cải cách hành chính của chính phủ giai đoạn 2001 - 2010.

- Phấn đấu đạt các tiêu chí quan trọng của cải cách hành chính là: chuyên nghiệp, chính quy, thống nhất, thông suốt, công khai, dân chủ và trách nhiệm.

- Nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa thông qua ngày càng lành mạnh hóa quan hệ giữa cán bộ, công chức với nhân dân, thực hiện một bước chuyển biến căn bản của nền hành chính hướng đến phục vụ dân.

II. NỘI DUNG - THỜI GIAN - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cải cách thể chế hành chính:

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (thực hiện thường xuyên); tổ chức tập huấn trình tự thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các Sở, ngành liên quan để thực hiện).

- Hoàn thành việc ban hành các quy định về phân định trách nhiệm giữa Giám đốc sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện (các sở ngành còn lại chủ động xây dựng, Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành, thời gian đến cuối quí I/2004).

- Các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính phải thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp để công khai các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính. Báo An Giang, Đài phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan mở chuyên mục cải cách hành chính với thời lượng thông tin thích hợp trên Báo, Đài. Sở Nội vụ nghiên cứu mở chuyên mục cải cách hành chính trên trang Website của tỉnh và kết hợp Sở Tư pháp tổng hợp toàn bộ các quy định về thủ tục trên từng lĩnh vực ở Sở, ngành, huyện, thị,... in thành "Cẩm nang hướng dẫn" có kế hoạch phổ biến sâu rộng trong dân.

- Xây dựng chương trình và hướng dẫn nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, luật pháp và các thông lệ quốc tế phục vụ xuất khẩu hàng hóa có lợi thế so sánh của địa phương; các chính sách khuyến khích tổ chức, mở rộng cơ sở phục vụ du lịch (Sở Thương mại Du lịch, thực hiện trong năm 2004).

- Xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng công tác ngoại vụ ở Văn phòng ủy ban, các Sở, ngành tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh thực hiện trong quí II/2004).

- Xây dựng chương trình và lập kế hoạch đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn, tư vấn của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện chương trình khuyến công, khuyến nông và xúc tiến thương mại (các sở, ngành liên quan, thực hiện trong quí II/2004).

- Thực hiện kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004 theo quyết định số 145/2004/QĐ.UB ngày 30/01/2004 của UBND tỉnh.

- Quy định cải tiến chế độ hội, họp giảm bớt giấy tờ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước (Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện quí II/2004).

- Xây dựng quy định, hướng dẫn công tác đấu thầu đảm bảo tính trung thực khách quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trong quí II/2004).

- Xây dựng quy định, hướng dẫn công tác đấu đấu giá tài sản, mua sắm thiết bị... (Sở Tài chính thực hiện trong quí II/2004).

- Rà soát và điều chỉnh các quy định, hướng dẫn về:

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện trong năm 2004).

+ Quản lý các lĩnh vực về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường, thực hiện trong năm 2004).

+ Quản lý các công trình giao thông (Sở Giao thông Vận tải, thực hiện trong năm 2004).

+ Quản lý Quy hoạch kiến trúc, xây dựng (Sở Xây dựng, thực hiện trong năm 2004).

+ Tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân sản xuất kinh doanh đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện trong năm 2004).

+ Quản lý đầu tư theo quy chế xây dựng cơ bản (Sở Xây dựng, thực hiện trong năm 2004).

+ Quản lý bồi hoàn, tái định cư (Sở Tài chính, thực hiện trong năm 2004).

+ Quy định, hướng dẫn, các chính sách thực hiện xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ công (Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở, ngành, thực hiện trong năm 2004).

2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; phân định rõ hoạt động quản lý nhà nước với các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ công trên tất cả các lĩnh vực (sở, ngành, địa phương, thực hiện quí II/2004).

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 44/KH.UB.TC ngày 20/11/2003 của UBND tỉnh, thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở tất cả các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và huyện, thị, thành phố để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" trên địa bàn tỉnh An Giang. Riêng các xã, phường, thị trấn nếu chuẩn bị kịp các điều kiện có thể thực hiện ngay trong năm 2004, không chờ đến đầu năm 2005 ( Sở, ngành, các địa phương thực hiện ).

- Thường xuyên tổ chức sắp xếp kiện toàn bộ máy hành chính cấp tỉnh, ổn định bộ máy hành chính cấp huyện (Sở Nội vụ, thực hiện trong năm 2004).

- Rà soát chức danh, chức trách của các cơ quan hành chính nhà nước, định mức lao động hợp lý, thực hiện tinh giản biên chế quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ (Sở Nội vụ, thực hiện trong năm 2004).

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo điều hành của bộ máy hành chính nhà nước trong tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện trong năm 2004).

3. Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Thực hiện tổng điều tra khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức hành chính (Sở Nội vụ chủ trì phối hợp, thực hiện trong quí II/2004).

- Xây dựng, rà soát đề ra giải pháp khắc phục các bất hợp lý trong tuyển dụng, sử dụng và chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác sau 30/4/1975 (Sở Nội vụ thực hiện trong quí II/2004).

- Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ công chức (Sở Nội vụ thực hiện, thực hiện trong quí II/2004).

- Thực hiện nhiệm vụ bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức cho cán bộ, công chức hành chính theo quy định của Chính phủ (Sở Nội vụ thực hiện trong năm 2004).

- Xây dựng chính sách thu hút sinh viên giỏi, chính sách ưu đãi cán bộ, công chức về công tác ở cở sở, chính sách thu hút nhân tài (Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tài chính thực hiện trong tháng 6/2004).

4. Cải cách tài chính công:

- Hoàn thiện cơ chế khoán biên chế và chi hành chính (Sở Tài chính thực hiện, thời gian hạn chót quí I/2004).

- Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu, nâng các đơn vị tự trang trải một phần đủ điều kiện cho phép lên tự trang trải toàn bộ về kinh phí (Sở Tài chính thực hiện trong quí I/2004).

- Xây dựng các quy định về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tài chính; quản lý tài sản công (Sở Tài chính thực hiện trong năm 2004).

III. THUÊ CHUYÊN GIA TƯ VẤN NGHIÊN CỨU CÁC ĐỀ TÀI VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Cộng tác với Trung tâm chất lượng quốc tế (IQC, giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Toản) nghiên cứu vận dụng hệ thống quản lý chất lượng (QMS) theo bộ ISO-9000 để thực hiện cơ chế "một cửa" đạt kết quả cao nhất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải coi công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2004 và Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2002 - 2005 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Từng lĩnh vực cụ thể, các sở, ngành, địa phương chủ động học tập trao đổi kinh nghiệm các cơ quan đơn vị bạn; mời cộng tác viên, thuê chuyên gia đối với các công tác trọng điểm.

- Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Sở Nội vụ cú trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và thường xuyên tổng hợp báo cáo, kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết các vướng mắc với Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và UBND tỉnh; lập kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí cho hoạt động chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính của tỉnh.

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 307/2004/QĐ-UB-CCHC ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình Cải cách hành chính năm 2004 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203
DMCA.com Protection Status