Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 305-CP năm 1979 về việc thông qua danh mục pháp luật hiện hành thi hành trong cả nước (đợt II) do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 305-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 30/08/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 305-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH THI HÀNH TRONG CẢ NƯỚC (ĐỢT II)

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật ngày 14/7/1960 tổ chức Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ vào nghị quyết 76-CP ngày 25/3/1977 của Hội đồng Chính phủ về vấn đề hướng dẫn thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất trong cả nước;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế (tớ trình số 346-CP/VP ngày 21/11/1978),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thông qua danh mục (đợt II) các văn bản pháp luật hiện hành đính theo quyết định này để phổ biến và thi hành trong cả nước.

Việc phổ biến và thi hành vẫn theo đúng các điểm 2, 3, 4, 5, phần I của nghị quyết số 76-CP ngày 25/03/1977 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2: Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế, các đồng chí thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị

 

DANH MỤC

LUẬT LỆ HIỆN HÀNH THI HÀNH THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC (ĐỢT II)

Phần 1:                                                                      

HIẾN PHÁP NĂM 1959

Số TT

Số văn bản

Ngày tháng

Hình thức văn bản

NỘI DUNG

Quốc kỳ - Quốc huy - Quốc ca

1

973-TTg

21/07/1956

Điều lệ

- Về việc dùng quốc huy           

2

974-TTg

21/07/1956

Điều lệ

- Về việc dùng quốc kỳ

3

975-TTG

21/07/1956

Điều lệ

- Về việc dùng quốc ca

Phần 2:

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Mục 1: Quốc hội

Mục 2: Hội đồng Chính phủ và các Bộ

1

31-CP

20/3/1963

Quyết định

- Về việc điều chỉnh nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế, Tổng Công đoàn Việt Nam (riêng phần bảo hiểm xã hội)

2

23-TTg

15/4/1963

Chỉ thị

- Về việc sửa đổi và đặt tên phố, vườn hoa, quảng trường, xã, thôn, thị trấn.

3

76-CP

21/4/1966

Quyết định

- Sửa đổi tên các đèo ở miền núi và tên các đảo, co, vụng, luồng, lạch trên mặt biển.

4

214-CP

21/11/1970

Quyết định

- Uỷ nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị xã, thị trấn.

5

206-TTg

17/7/1972

Quyết định

- Về nhiệm vụ cụ thể của Cục đo đạc và bản đồ, mối quan hệ giữa Cục với các ngành, các địa phương trong công tác đo đạc và bản đồ.

6

415-NQ-QHK4

29/01/1974

Nghị quyết

- Chuyển Cục đo đạc và bản đồ trực thuộc Phủ thủ tướng thành Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

7

124-CP

20/5/1974

Quyết định

- Về việc điều động cán bộ ngoài diện thuộc Hội đồng Chính phủ bổ nhiệm và bãi nhiệm

8

21-CP

20/01/1975

Nghị quyết

- Về tổ chức làm việc 8 giờ liền trong các cơ quan, quân đội và đoàn thể

9

159 - TTg

14/4/1976

Chỉ thị

- Chống quan liêu, giấy tờ, cửa quyến, giảm bớt phiền hà cho nhân dân trong công tác quản lý và phục vụ của các cơ quan Nhà nước.

10

308-TTg

16/12/1974

Chỉ thị

- Về việc thực hiện nghị quyết số 245-CP ngày 05/11/1974 về tinh giản bộ máy quản lý  Nhà nước, quản lý các ngành sản xuất, kinh doanh, quản lý các xí nghiệp, sắp xếp và sử dụng hợp lý cán bộ, công nhân, viên chức trong khu vực Nhà nước.

11

292-CP

31/12/1974

Quyết định

- Bổ sung một số chế độ để sắp xếp, sử dụng hợp lý lực lượng cán bộ, công nhân viên qua chấn chỉnh tổ chức sản xuất và thực hiện tinh giản bộ máy quản lý trong khu vực Nhà nước.

12

291-TTg

27/8/1875

Chỉ thị

- Về tổ chức công tác, sắp xếp cán bộ hợp lý ở các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, đảm bảo công tác của số cán bộ được điều động vào miền Nam công tác.

Mục 3: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

1

106-CP

08/07/1968

Quyết định

- Về việc cấp giấy chứng nhận đại biều Hội đồng nhân dân.

Mục 4: Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân:

Phần 3:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Quốc tịch:

1

53-SL

20/10/1945

Sắc lệnh

- Về quốc tịch Việt Nam

2

73-SL

07/12/1945

Sắc lệnh

- Quy định việc nhập quốc tịch Việt Nam (được quyết định số 39-CP ngày 02/03/1971 bổ sung).

3

51-SL

14/12/1959

Sắc lệnh

- Bổ sung về quốc tịch của người phụ nữ Việt Nam lấy chồng có quốc tịch nước ngoài.

4

1043-NQ/TVQH

08/02/1971

Nghị quyết

-Về việc giao cho Hội đồng Chính phủ xét và quyết định về những trường hợp cụ thề xin vào hoặc xin thôi quốc tịch Việt Nam

5

328-TTg

Việt Kiều

25-TTg

31/12/1974

 

19/4/1963

Thông tư

 

Thông tư

- Về việc xác định tư cách cử tri

 

- Một số chính sách đối với Việt kiều mới về nước.

Mục 1: Các quyền:

Mục 2: Nghĩa vụ:

A. Đóng góp sức người, sức của

B. Nghĩa vụ quân sự

 

31-TTg

24/04/1963

Thông tư

- Quy định bổ sung về chính sách đối với nhân dân đi khai hoang (điểm nói về nghĩa vụ quân sự).

Phần 4:

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH – AN NINH, TRẬT TỰ - HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Mục 1: Quản lý hành chính, an ninh, trật tự:

A. Hộ tịch, hộ khẩu

1

104-CP

27/6/1964

Nghị định

- Ban hành điều lệ đăng ký và quản lý hộ khẩu

2

27-TTg

25/02/1970

Chỉ thị

- Về việc đăng ký hộ khẩu và giải quyết một số vấn đề về đời sống cho công nhân, cán bộ thường xuyên đi công tác lưu động.

B. Giấy chứng minh (căn cước)

C. Bảo mật phòng gian

D. Phòng cháy, chữa cháy

 

313-TTG

18/12/1974

Chỉ thị

-Về việc tăng cường phòng, chống sự cố dầu khí phun ở những nơi khoan nghiên cứu, thăm dò, tìm kiếm dầu khí.

Đ. Quản lý vũ khí

E. Quản lý vật liệu nổ

G. Chính sách đối với ngụy quân, ngụy quyền.

……

H. Con dấu

 

56-CP

17/03/1966

Nghị định

- Quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu.

I. Trại giam

1

150-SL

07/11/1950

Sắc lệnh

- Tổ chức các trại giam

2

39-TTg

22/02/1966

Quyết định

- Phân công quản lý các trại cải tạo

3

27-CP

15/02/1968

Quyết định

- Một số vấn đề về công tác trại giam

K. An ninh - trật tự

1

123-CP

08/07/1966

Quyết định

- Cấm những phần tử có thể gây nguy hại cho trật tự an ninh cư trú ở những khu vực xung yếu về chính trị, kinh tế và quốc phòng.

2

154-CP

01/10/1973

Quyết định

- Về việc bổ sung đối tựơng bị coi là lưu manh chuyên nghiệp thuộc diện tập trung giáo dục cải tạo ở các cơ sở sản xuất do Bộ Công an quản lý.

Mục 2: Hình sự và tố tụng hình sự

1

06-SL

15/01/1946

Sắc lệnh

- Về việc truy tố những người can tội ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá huỷ, cắt dây điện thoại và điện tín.

2

106-SL

05/6/1950

Sắc lệnh

- Định việc trừng trị những tội làm chậm trễ hay ngăn trở việc thi hành nghĩa vụ quân sự và lệnh tòng quân.

3

 

13/10/1966

Pháp lệnh

- Quy định việc cấm nấu rượu trái phép (do lệnh số 92-LCT ngày 27 tháng 10 năm 1966 công bố).

4

200-CP

26/11/1966

Thông tư

- Hướng dẫn những biện pháp thi hành pháp lệnh, quy định cấm nấu rượu trái phép.

Mục 3: Ban hành và quản lý văn bản

A. Ban hành

 

3743-VP3

02/04/1971

Chỉ thị

- Về việc các ngành, các cấp tự động ban hành những chế độ trái quy định chung.

B. Hệ thống hóa

1

128-CP

08/08/1968

Quyết định

- Việc tiến hành hệ thống hóa luật lệ.

2

149-TTg

26/08/1970

Chỉ thị

- Đẩy mạnh công tác hệ thống hóa luật lệ

C. Lưu trữ

1

142-CP

28/09/1963

Nghị định

- Ban hành điều lệ về công tác công văn giấy tờ và công tác lưu trữ

2

09-BT

08/03/1964

Thông tư

- Tổ chức lưu trữ ở các Bộ và kho lưu trữ địa phương.

3

120-BT

29/07/1974

Thông tư

- Chấn chỉnh và kiện toàn công tác công văn, giấy tờ và công tác lưu trữ ở các cơ quan trung ương và địa phương.

4

150-TTg

24/04/1975

Chỉ thị

- Thu nhập, thống kê và bảo quản tài liệu lưu trữ về lăng Hồ Chí Minh

5

32-BT

24/04/1975

Thông tư

- Về việc thu nhập giữ gìn tài liệu và tư liệu phản ánh hoạt động trong những ngày kỷ niệm lớn và những ngày có sự kiện lịch sử năm 1975.

6

258-BT

10/11/1975

Thông tư

- Về quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong dịp bỏ khu hợp tỉnh.

Phần 5:

QUỐC PHÒNG

Mục 1: Về công tác quân sự tại các ngành và các đơn vị cơ sở của Nhà nước.

Mục 2: Về chính sách, chế độ đãi ngộ vật chất đối với quân nhân biệt phái, phục viên, chuyển ngành, xuất ngũ.

A. Biệt phái

B. Chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ

 

11-CP

17/01/1969

Quyết định

- Bổ sung một số chế độ về quản lý, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng quân nhân đuợc điều động sang cơ quan xí nghiệp Nhà nước.

C. Gia đình quân nhân

 

227-CP

15/11/1965

Thông tư

- Về chính sách đối với gia đình quân nhân

Mục 4: Quân nhân dự bị, dân quân tự vệ

 

192-CP

12/10/1971

Quyết định

- Xác định tên gọi và nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương các cấp

Mục 5: Quân trang, quân dụng.

 

77-TTg

21/03/1951

Thông tư

- Cấm mua bán quân trang, quân dụng và chiến lợi phẩm

Phần 6:

ĐỐI NGOẠI

Mục 1: Những vấn đề chung

1

55-CP

20/04/1965

Nghị định

- Ban hành chế độ cử chuyên gia ra nước ngoài.

2

67-TTg/NG

10/06/1965

Chỉ thị

- Một số vấn đề có liên quan đến hoạt động của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

3

68-TTg/NC

10/06/1965

Thông tư

- Sự liên hệ giữa nhân dân ta với cơ quan nước ngoài

4

43-CP

18/03/1969

Nghị định

- Về việc giao cho Bộ Ngoại giao quản lý nhà dùng cho đoàn ngoại giao và cho các cơ quan đại diện kinh tế, văn hóa, thông tin, báo chí nước ngoài tại Hà Nội.

5

49-TTg

14/03/1974

Chỉ thị

- Về việc cử đoàn ra nước ngoài và mời đoàn của nước ngoài vào nước ta.

6

265-TTg

28/10/1974

Chỉ thị

- Về tăng cường sự chỉ đạo và quản lý công tác đối ngoại của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố.

Mục 2: Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1

389-TTg

27/10/1959

Nghị định

- Về cấp hộ chiếu

2

390-TTg

27/10/1959

Nghị định

- Về cấp thị thực hộ chiếu

3

53-CP

08/10/1960

Nghị định

- Về thời gian của hộ chiếu cấp cho sinh viên Việt Nam đi học dài hạn.

4

68-CP

07/12/1960

Nghị định

- Về việc cấp hộ chiếu ngoại giao.

5

13-CP

30/01/1961

Nghị định

- Về máy bay nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

6

83-CP

10/06/1961

Nghị định

- Về người nước ngoài xin nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

7

38-CP

22/02/1966

Nghị định 

- Về cấp hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông cho những người đi ra nước ngoài về việc công.

Mục 3: Về đăng ký và đi lại của người nước ngoài

Mục 4: Ngoại kiều

 

205-SL

18/8/1948

Sắc lệnh

- Thể lệ trục xuất ngoại kiều

Mục 5: Chuyên gia

1

340-TTg

16/9/1959

Chỉ thị

- Chỉ thị về tăng cường công tác đối với chuyên gia.

2

02-TTg

02/01/1958

Thông tư

- Thông tư về việc thành lập các tổ chức phụ trách công tác đối với chuyên gia

3

70-TTg

10/6/965

Chỉ thị

- Chỉ thị về một số vấn đề có liên quan đến hoạt động của chuyên gia nước ngoài sang công tác ở nước ta.

4

8-TTg

08/01/1974

Quyết định

- Quyết định về trách nhiệm của Cục chuyên gia của các Bộ, các ngành ở Trung ương và của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức và quản lý việc phục vụ chuyên gia.

5

205-TTg

09/08/1974

Quyết định

- Về việc cung cấp tài liệu, số liệu, bản đồ, vật mẫu cho các cơ quan, đoàn khách, chuyên gia nước ngoài.

Phần 7:

QUẢN LÝ KINH TẾ

Mục 1: Văn bản chung về quản lý kinh tế

Mục 2: Thống kê kế hoạch

1

168-CP

01/11/1968

Nghị quyết

- Về cải tiến kỹ thuật tính toán, từng bước cơ khí hóa và tiến lên tự động hóa công tác tính toán kinh tế ở Việt Nam.

2

44-TTg

23/02/1973

Chỉ thị

- Về việc lập bảng danh mục thống nhất về sản phẩm của nền kinh tế quốc dân

3

82-CP

13/04/1974

Quyết định

- Về việc ban hành bản quy định tạm thời về tiêu chuẩn phân, định thành thị.

4

29-CP

12/02/1976

Nghị quyết

- Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê nhanh của Nhà nước.

5

84-TTg

18/4/1970

Quyết định

- Quản lý tập trung thống nhất hệ thống thống kê Nhà nước theo ngành dọc từ cấp huyện trở lên.

6

211-CP

18/11/1970

Quyết định

- Về việc xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế cơ sở trọng điểm của Nhà nước.

7

20-CP

28/01/1974

Nghị quyết

- Về công tác đo đạc và bản đố trong các năm tới.

8

02-CP

02/01/1971

Nghị quyết

- Về tổ chức lại hệ thống thông tin kinh tế (phần nói về hệ thống thông tin thống kê và kế toán).

Mục 3: Tài chính – ngân hàng – giá cả

A. Tài chính

1

174-CP

10/9/1970

Nghị định

- Ban hành điều lệ tổ chức thanh tra tài chính

2

261-TTg

18/12/1970

Quyết định

- Về chế độ trang phục va đeo phù hiệu, số hiệu của cán bộ thuế công thương nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ.

3

140-CP

13-9-1968

Quyết định

-  Về việc thí điểm cải tiến chế độ thu tài chính và chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp quốc doanh.

4

159-TTg

05/09/1970

Chỉ thị

- Về việc tiết kiệm chi tiêu trong việc tổ chức hội nghị, tiếp khách, mua sắm và sử dụng đồ đạc, phương tiện làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước.

5

293-TTg

05/09/1975

Chỉ thị

- Về việc phân phối sử dụng và quản lý ôtô con trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước và các đoàn thể.

6

62-CP

10/04/1964

Nghị định

- Về việc trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội

B. Giá cả

1

87-TTg

08/09/1962

Thông tư

- Quy định nguyên tắc xác định giá bán buôn tư liệu sản xuất.

2

323-TTg

15/11/1971

Chỉ thị

- Về phân công trách nhiệm trong việc hướng dẫn lập giá bán buôn xí nghiệp tạm thời

3

182-CP

23/09/1969

Nghị quyết

- Về đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương trong thời gian tới

4

143-CP

03/08/1970

Nghị quyết

- Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thủ công nghiệp, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thủ công nghiệp (phần giá)

C. Ngân hàng

a) Công tác ngoại hối

b) Quản lý vàng bạc

c) Quản lý tiền mặt

d) Về tín dụng

 

28-TTg/TN

19/03/1959

Quyết định

- Cho vay dài hạn xây dựng cơ bản xí nghiệp công nghiệp địa phương.

e) Quản lý quỹ ngân sách

1

148-TTg

19/03/1958

Quyết định

- Về việc quản lý tiền lương

2

49-TTg

14/02/1959

Thông tư

- Về việc giám đốc và quản lý quỹ tiền lương đối với các xí nghiệp quốc doanh

3

34-TTg

26/04/1963

Thông tư

- Quy định chế độ quản lý và kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương thuộc khu vực sản xuất.

h) Công tác thanh tra

Mục 4: Lao động tiền lương

A. Điều phối và tuyển dụng lao động

1

24-CP

13/03/1963

Nghị định

- Ban hành điều lệ tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước.

2

64-TTg

12/07/1963

Quyết định

- Phê chuẩn để Tổng cục thống kê ban hành bản quy định tạm thời phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân, về chế độ thống kê lao động, tiền lương.

3

190-CP

19/12/1973

Quyết định

- Giao nhiệm vụ cho Ban tổ chức của Chính phủ cùng các cơ quan khác quản lý năng suất lao động thuộc các ngành không sản xuất vật chất.

4

97-CP

02/05/1974

Nghị định

- Về việc đăng ký nghĩa vụ lao động và cấp sổ lao động cho công dân trong tuổi lao động.

5

184-TTg

16/7/1974

Thông tư

- Về việc sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn giữa hợp tác xã với cơ quan, xí nghiệp Nhà nước.

6

279-TTg

16/8/1975

Chỉ thị

- Sử dụng nguồn nhân lực do ngành cảnh sát thuộc Bộ nội vụ quản lý để xây dựng các cơ sở kinh tế mới.

B. Chế độ tiền lương và phụ cấp chủ yếu thuộc khu vực sx

1

14-CP

01/02/1961

Nghị định

- Ban hành bản quy định tạm thời và thành phần quỹ tiền lương

2

86-TTg

22/8/1962

Thông tư

- Về việc thi hành Nghị định số 14-CP quy định thành phần quỹ tiền lương.

3

26-CP

15/02/1962

Nghị quyết

- Cải tiến chế độ tiền lương và áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội trong xí nghiệp công tư hợp doanh ( phần bảo hiềm xã hội).

4

53-CP

13/04/1968

Nghị định

- Bổ sung một số điểm và chế độ lương chức vụ của cán bộ, viên chức.

5

109-TTg

02/07/1970

Quyết định

- Về việc bổ sung bảng lương y tá, dược tá.

6

61-CP

03/04/1972

Quyết định

- Về lương hộ lý trong ngành y

C. Chế độ tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp

 

105-CP

22/6/1965

Nghị định

- Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên công tác dài hạn tại các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài.

D. Đào tạo, bồi dưỡng công nhân kỹ thuật

1

60-TTg

01/06/1972

Thông tư

- Quy định chế độ học nghề.

2

84-TTg

23/04/1973

Chỉ thị

- Về việc đẩy mạnh công tác đào tạo và bổ túc công nhân kỹ thuật trong tình hình mới

3

94-TTg

14/04/1972

Chỉ thị

- Về việc đẩy mạnh công tác đào tạo công nhân xây dựng cơ bản.

4

59-CP

26/10/1960

Nghị định

- Quy định khoản phụ cấp cho cán bộ, công nhân,viên chức y tế làm việc trong điều kiện dễ bị truyền nhiễm và có hại cho sức khoẻ.

5

24-TTg

27/02/1962

Thông tư

- Về chế độ bồi dưỡng cho nhân viên y tế làm công tác phẩu thuật.

6

94-TTg/CN

27/09/1968

Quyết định

- Quy định khoản phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên y tế điều trị và phục vụ bệnh nhân khoa tinh thần tại các cơ quan chuyên chữa bệnh tinh thần

7

80-TTg

12/08/1964

Quyết định

- Về tiêu chuẩn cung cấp bằng hiện vật cho cán bộ, công nhân làm ca 3 và làm những ngành nghề có hại đến sức khoẻ.

Đ. Bảo hộ lao động

E. Hợp đồng tập thể, kỷ luật lao động, chế độ trách nhiệm vật chất

G. Thanh tra lao động.

H. Chế độ về thì giờ làm việc nghỉ ngơi đối với công nhân, viên chức Nhà nước

1

28-TTg

28/01/1959

Nghị định

- Chế độ nghỉ hàng năm và nghỉ phép về việc riêng.

2

118-CP

17/12/1963

Quyết định

- Quy chế việc hội họp, học tập của cán bộ, công nhân, viên chức.

3

119-CP

19/07/1969

Quyết định

- Về một số biện pháp bảo đảm thời gian lao động của công nhân, viên chức Nhà nước.

Mục 5: Khoa học - kỹ thuật

1

127-CP

24/05/1974

Chỉ thị

- Về công tác điều tra tài nguyên và điều tra thiên nhiên.

2

2536-PL

04/09/1960

Chỉ thị

- Gửi Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh về trách nhiệm của địa phương trong việc giữ gìn, bảo quản các dấu mốc, cột tiêu đo đạc thuộc lãnh thổ địa phương quản lý.

Mục 6: Hợp đồng kinh tế

Mục 7: Vật tư.

1

372-TTg

18/09/1961

Thông tư

- Quy định chế độ báo cáo tồn kho vật tư hàng năm

2

61-TTg/CN

29/05/1965

Thông tư

- Về việc sửa đổi thời điểm báo cáo vật tư tồn kho vật tư hàng năm.

3

146-TTg

05/06/1974

Chỉ thị

- Về chấm dứt tệ buôn bán, tích trữ vận chuyển trái phép vật tư hàng hóa do Nhà nước thống nhất quản lý.

Mục 8: Công nghiệp

Mục 9: Lương thực, thực phẩm

 

84-CP

24/04/1979

Nghị quyết

- Về điều hòa lương thực cho gia đình liệt sĩ, thương binh.

Mục 10: Nội thương, ngoại thương

A. Nội thương

1

235-CP

04/12/1969

Nghị định

-Ban hành điều lệ tạm thời về chế độ thu tài chính và chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp quốc doanh trong ngành nội thương.

2

132-TTg

04/12/1969

Chỉ thị

- Về cải tiến chế độ thu tài chính và chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp quốc doanh trong ngành nội thương.

3

556-TTg

18/11/1957

Nghị định

- Quy định việc thống nhất thu mua sợi vải và thống nhất bán vải thu phiếu cho toàn thể nhân dân.

4

283-TTg

08/10/1971

Chỉ thị

-Về việc kê khai cấp phát các loại tem phiếu.

5

76-CP

08/04/1974

Nghị định

- Ban hành điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ thuộc khu vực tập thể và cá thể.

6

1661-TTg

29/06/1962

Quyết định

- Cho trích 0,1% trên doanh số thực hiện mua vào cả năm đối với các loại lương thực nông sản, thực phẩm để khen thưởng và được hạch toán vào chi phí kinh doanh.

7

52-TTg

10/05/1962

Chỉ thị

- Về chính sách tiêu dùng, thu mua, phân phối và quản lý thị trường nông sản thực phẩm.

8

53-TTg

10/05/1962

Thông tư

- Hướng dẫn thi hành chỉ thị số 52-TTg

B. Ngoại thương

1

32-TTg

04/02/1975

Thông tư

- Một số quy định đối với Việt kiều về thăm quê hương (phần hành lý, hàng hóa)

2

238-TTg

27/06/1975

Thông tư

- Sửa đổi một số quy định đối với Việt kiều về thăm quê hương (phần hành lý, hành hóa)

3

201-TTg

25/05/1959

Nghị định 

- Giao cho Bộ Ngoại thương đảm nhiệm công tác giám định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Mục 11: Nông nghiệp – lâm nghiệp - thuỷ lợi

A. Nông nghiệp

B. Lâm nghiệp

C. Thuỷ lợi

I. Công việc thuỷ công

II. Bảo vệ đê điều và phòng, chống lụt, bão

1

46-TTg

23/02/1972

Chỉ thị

- Về công tác phòng chống lụt bão năm 1972.

2

138-TTg

04/05/1971

Chỉ thị

- Về việc đẩy mạnh công tác chuẩn bị phòng, chống lụt bão năm 1971 (đoạn nói về giải quyết chướng ngại vật trên sông).

3

129-TTg

29/05/1973

Thông tư

- Về việc giải quyết một số vấn đề cụ thể trong công tác giải phóng lòng sông.

III. Đội thuỷ lợi

1

202-CP

31/10/1970

Quyết định

- Về việc tạm thời quy định cụ thể một số chế độ đãi ngộ đối với đội thủy lợi trong hợp tác xã nông nghiệp.

2

69-TTg/TN

25/04/1967

Quyết định

- Về việc cung cấp lương thực cho dân công làm thuỷ lợi.

Mục 12: Thuỷ sản

Mục 13: Giao thông vận tải – Bưu điện

A. Giao thông vận tải

1

14-CP

27/05/1960

Nghị định

- Quy định thể lệ vận chuyển hàng hai chiều.

2

16-CP

04/06/1960

Nghị định

- Quy định sử dụng ôtô vận tải của các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước.

3

251-CP

29/12/1970

Nghị định

- Tổ chức lại lực lượng ôtô vận tải.

Mục 14: Xây dựng

1

165 -TTg

25/06/1974

Chỉ thị

- Về việc đẩy mạnh sản xuất gạch ngói.

2

153 -TTg

03/07/1973

Chỉ thị

- Về định mức phục vụ công tác dự toán.

Phần 8:

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG - ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

Mục 1: Giáo dục phổ thông - bổ túc văn hóa sư phạm

A. Những vấn đề chung

1

132-TTg

25/07/1967

Quyết định

- Giao việc in và phát hành sách giáo khoa cho Bộ Giáo dục phụ trách.

2

115-TTg/VG

20/11/1968

Chỉ thị

- Tăng cường lãnh đạo phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán

3

86-CP

27/04/1970

Quyết định

- Về công tác giáo dục hiện nay.

4

291-VP/15

04/02/1971

Công văn

- Hướng dẫn thi hành quyết định số 86-CP ngày 27/04/1970

5

219-CP

04/12/1975

Quyết định

- Về việc biên soạn sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy phục vụ  cho việc cải cách giáo dục.

B. Mẫu giáo, vỡ lòng

C. Phổ thông.

 

36-CP

09/03/1968

Quyết định

- Việc chuyển giáo viên dân lập cấp I vào biên chế Nhà nước.

D. Bổ túc văn hoá

 

117-TTg/VG

04/12/1968

Quyết định

- Việc mở trường bổ túc văn hóa tập trung của các ngành.

Đ. Sư phạm

E. Công tác giáo dục miền núi

 

153-CP

20/8/1969

Quyết định

- Việc xây dựng cải tiến và sử dụng chữ viết của các dân tộc thiểu số.

G. Công tác giáo dục thiếu niên chậm tiến

 

217-TTg

18/12/1967

Quyết định

- Tổ chức các trường giáo dục thiếu niên hư.

Mục 2: Đại học và trung học chuyên nghiệp

A. Những vấn đề chung

1

66-TTg

15/6/1962

Thông tư

- Quy định một số ngành học trọng điểm trong số ngành học hiện có của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

2

101-TTg

11/10/1962

Nghị định

- Quy chế về tổ chức các trường lớp tại chức trung cấp và đại học

3

74-TTg/VG

28/7/1964

Chỉ thị

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn và tăng cường các phương tiện làm việc, nghiên cứu đối với cán bộ khoa học kỹ thuật.

4

49-TTg/VG

10/05/1968

Chỉ thị

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật, kinh tế bằng hình thức học tại chức.

5

98-TTg

28/04/1973

Quyết định

- Về việc cho mở các lớp dự bị trung học trong các trường trung học chuyên nghiệp.

B. Tuyển sinh

1

121-TTg

26/04/1972

Quyết định

- Về việc thành lập ban tuyển sinh trung ương.

2

221-TTg

19/10/1973

Chỉ thị

- Về việc thực hiện chính sách đối với những người có vấn đề cần xem xét về mặt quan hệ gia đình.

C. Chế độ trong khi học

1

101-TTg/TN

09/10/1968

Quyết định

- Điều chỉnh sinh hoạt phí của lưu học sinh, thực tập sinh học ở các nước ngoài.

2

102-TTg

11/10/1962

Nghị định

- Quy định chế độ thực tập cho sinh viên, học sinh các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

D. Sau khi tốt nghiệp

 

211-CP

23/11/1971

Nghị quyết

- Cải tiến công tác bố trí và sử dụng cán bộ khoa học kỹ thuật.

Phần 9:

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT – THÔNG TIN

Mục 1: Văn hóa nghệ thuật

A. Chế độ nhuận bút

B. Xuất bản – phát hành

1

18-SL

31/01/1946

Sắc lệnh

- Thể lệ lưu chiểu văn hóa phẩm.

2

1771-PC

24/04/1959

Thông tư

- Quy định việc đăng và sử dụng công báo.

3

191-TTg

03/07/1972

Thông tư

- Việc xuất bản tờ công báo cho cấp xã.

C. Di sản văn hoá

1

65-SL

23/11/1945

Sắc lệnh

- Về việc bảo vệ di tích lịch sử

2

81-CP

29/04/1966

Thông tư

- Việc bảo vệ di tích lịch sử, di tích nghệ thuật và hang động.

D. Di tích chống Mỹ cứu nước

 

188-TTg

24/10/1966

Chỉ thị

- Bảo vệ và phát huy tác dụng của các di tích lịch sử trong thời gian chống Mỹ, cứu nước.

Đ. Văn hóa quần chúng

 

18-CP

30/01/1968

Chỉ thị

- Công tác văn hóa, văn nghệ phục vụ thiếu niên và nhi đồng.

E. Thư viện

G. Đăng ký các đoàn nghệ thuật tư nhân

H. Nếp sống mới

 

56-CP

18/03/1975

Quyết định

- Thể lệ về tổ chức việc cưới, việc tang, ngày giỗ, ngày hội.

I. Du lịch

Mục 2: Thông Tin

 

147-TTg/NC

02/08/1966

Thông tư

Giữ gìn bí mật trong công tác thông tin tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, đài truyền hình.

Phần 10:

Y TẾ - SỨC KHỎE

Mục 1: Y tế

A. Công tác tổ chức

B. Công tác vệ sinh phòng dịch

C. Công tác chữa bệnh

1

16-CP

25/01/1969

Quyết định

- Công tác phòng và chữa bệnh bướu cổ

2

02-CP

03/01/1970

Quyết định

- Việc điều trị các thương tật và phục hồi chức năng lao động cho chiến sĩ, cán bộ và nhân dân.

3

91-TTg

25/04/1974

Quyết định

- Quy định việc khám, chữa bệnh và định mức y dược phí cho công nhân, viên chức Nhà nước.

D. Công tác y tế với miền núi và vùng dân tộc

Đ. Sinh đẻ có kê hoạch

Mục 2: Bà mẹ và trẻ em

Mục 3: Thể dục, thể thao

A. Tổ chức

 

109-CP

26/09/1962

Nghị định

- Ban hành điều lệ phân cấp trọng tài và vận động viên…

B. Phong trào

1

 

06/01/1960

Nghị quyết

- Công tác thể dục thể thao

2

 

06/04/1960

Nghị quyết

- Cuộc vận động phong trào thể dục thể thao  vệ sinh và vệ sinh phòng bệnh.

3

18-TTg/VG

18/02/1965

Chỉ thị

- Đẩy mạnh công tác thể dục thể thao.

4

187-TTg

28/06/1972

Chỉ thị

Về việc chuyển hướng công tác thể dục thể thao trong tình hình mới

Phần 11:

THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Mục 1: Thương binh, gia đình liệt sĩ

1

980-TTg

27/7/1956

Nghị định

- Ban hành bản điều lệ ưu đãi thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật (Định nghĩa liệt sĩ)

2

1060-TTg

27/09/1956

Nghị định

- Ấn định tiền tất cho gia đình liệt sĩ.

3

445-TTg

14/12/1959

Chỉ thị

- Chính sách giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sĩ trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp.

4

51-TTg/NC

17/5/1965

Thông tư

-Tăng cường chấp hành chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ.

5

13-CP

02/02/1962

Nghị định

- Nâng phụ cấp thương tật cho thương binh

6

14-CP

02/02/1962

Nghị định

- Về việc trợ cấp cho gia đình liệt sĩ

7

38-CP

03/03/1969

Thông tư

- Giải quyết một số vấn đề về công tác thương binh, bệnh binh.

8

185-CP

25/5/1969

Quyết định

- Bổ sung chế độ đối với quân nhân, gia đình liệt sĩ.

9

274-NC

07/04/1970

Công văn

- Hướng dẫn về tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ.

10

196-CP

16/10/1972

Nghị quyết

- Bổ sung chính sách đối với thương binh, bệnh binh.

11

177-CP

17/7/1974

Nghị định

- Bổ sung chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ.

12

284-CP

23/12/1974

Quyết định

- Chính sách đối với xí nghiệp sản xuất của thương binh.

13

45-CP

13/03/1976

Nghị định

- Sửa đối, bổ sung chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ.

14

282-TTg

21/06/1976

Quyết định

- Ban hành điều lệ  mẫu của tổ chức và hoạt động của xí nghiệp sản xuất của thương binh.

Mục 2: Chế độ đối với công nhân,viên chức và nhân dân

1

250-TTg

12/06/1957

Nghị định

- Ban hành điều lệ quy định chính sách đối với quân nhân phục viên.

2

218-CP

27/12/1961

Nghị định

- Ban hành điều lệ tạm thời về chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức (được sửa đổi bổ sung do Nghị định số 163-CP ngày 04/07/1974).

3

31-TTg

08/03/1962

Thông tư

- Một số chế độ bảo hiềm xã hội cho những người tư sản làm việc trong các xí nghiệp, cửa hàng công tư hợp doanh.

4

84-TTg

20/08/1963

Thông tư

- Áp dụng chế độ hưu trí, mất sức lao động (được bổ sung, sửa đổi bởi nghị định số 163-CP ngày 04/07/1974)

5

120-TTg/NC

28/09/1965

Thông tư

- Về việc vận dụng một số chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức bị tai nạn chiến tranh.

6

200-NQ/TVQH

18/01/1966

Quyết định

- Ban hành điều lệ thuế công thương nghiệp đối với hợp tác xã và hộ riêng lẻ kinh doanh công thương nghiệp.

7

145-TTg/CN

01/06/1966

Chỉ thị

- Bổ sung một số chế độ đối với người tư sản làm việc trong các xí nghiệp, cửa hàng công tư hợp doanh.

8

111B-CP

20/07/1967

Nghị định

- Bổ sung chế độ đãi ngộ đối với những người bị thương, hy sinh, mất sức lao động trong khi làm nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước.

9

202-CP

26/11/1966

Thông tư

- Chính sách đối với những người già cả, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và người tàn tật

10

187-TTg/NC

10/10/1966

Thông tư

- Chính sách đối với cán bộ xã đến tuồi già yếu

11

163-CP

11/11/1967

Nghị định

- Bổ sung, sửa đổi chế độ tiền tuất.

12

26-TTg/CN

27/02/1968

Thông tư

- Quy định tạm thời việc áp dụng một số chính sách đối với các đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước

13

15-CP

24/01/1969

Thông tư

- Chính sách đối với công nhân, viên chức mất sức lao động nay đã hồi phục.

14

12-TTg

23/01/1970

 Chỉ thị

- Giải quyết vấn đề công nhân, viên chức ốm đau lâu ngày tạm thời mất sức lao động.

15

37-TTg

12/03/1970

Chỉ thị

- Chính sách đối với những người  phát hiện đào phá bom đạn địch chưa nổ

16

111-CP

28/06/1973

Nghị định

- Chính sách đối với cán bộ y tế xã bị thương trong khi làm nhiệm vụ cấp cứu phòng không.

17

47-CP

21/02/1975

Quyết định

- Về việc quản lý đối với ngành công an nhân dân và về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

18

87-TTg

24/03/1975

Thông tư

- Áp dụng một số chế độ đối với người bị thương, bị bệnh chết trong khi tham gia lao động nghĩa vụ (theo Nghị định sô 135-CP ngày 05/08/1969).

19

287-TTg

22/8/1975

Thông tư

- Bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người tư sản dân tộc đã tiếp thu cải tạo xã hội chủ nghĩa

20

130-CP

20/06/1975

Quyết định

- Bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã.

21

45-BT

24/03/1976

Thông tư

- Hướng dẫn thi hành quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975.

22

10-NĐ/76
(CPCMLT)

18/06/1976

Nghị định

- Chế độ đãi ngộ công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân cách mạng khi về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động và khi từ trần.

23

06-TT/76
(CPCMLT)

18/06/1976

Thông tư

- Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10-NĐ/76 ngày 18/06/1976.

24

07-TT/76
(CPCMLT)

18/06/1976

Thông tư

- Hướng dẫn tính thời gian công tác của cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân cách mạng.

Phần 12:

DÂN SỰ - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Mục 1: Nguyên tắc dân sự

 

46-TTg

18/04/1962

Thông tư

- Về việc quản lý tài sản thuộc về động sản vắng chủ ở các thành phố và thị xã.

Phần 13:

THANH TRA

Phần 14:

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Mục 1: Thi đua

A. Tổ chức

B. Chính sách, chế độ

1

36-TTg

14/03/1962

Thông tư

- Quy định chế độ báo cáo thi đua của các Bộ, các ngành và các địa phương

2

26-TTg

09/03/1965

Chỉ thị

- Về việc phát huy thắng lợi của đại hội thi đua đạt 3 điểm cao phổ biến và áp dụng sáng kiến vào sản xuất thường xuyên.

3

10-TTg

12/01/1972

Thông tư

- Về việc sửa đổi tỷ lệ trích quỹ xí nghiệp để thưởng thi đua ở các xí nghiệp, công trường.

C. Chỉ đạo phong trào

 

177-TTg

12/07/1974

Chỉ thị

- Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 46-CP ngày 18/03/1974

Mục 2: Khen thưởng

A. Đặt huân chương, huy chương và các danh hiệu vinh dự Nhà nước.

1

899-TTg

25/05/1956

Nghị định

- Đặt bằng Tổ quốc ghi công

2

54-SL

02/02/1958

Săc lệnh

- Đặt huân chương Chiến thắng và huy chương Chiến thắng

3

29-TTg

05/03/1962

Thông tư

- Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thưởng huân chương và huy chương Chiến sĩ vẻ vang.

B. Chính sách khen thưởng

1

210-SL

20/7/1954

Sắc lệnh

- Coi quân nhân ở bộ đội phương cũng như quân nhân ở bộ đội chủ lực trong việc tặng thưởng bảng danh dự và gia đình vẻ vang.

2

18-TTg

09/01/1958

Nghị định

- Hướng dẫn thi hành điều lệ kèm theo nghị định số 17-TTg ngày 09/01/1958

3

139-TTg

11/03/1958

Thông tư

- Thực hiện khen thưởng tổng kết trong thời kỳ kháng chiến cho cán bộ và chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

4

54-TTg/HC

18/02/1966

Thông tư

- Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục xét duyệt và đề nghị khen thương.

5

70-TTg

22/02/1961

Thông tư

- Về việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến đối với cán bộ hoạt động ở miền núi.

6

38-TTg/NC

21/02/1967

Thông tư

- Về việc khen thưởng tổng kết thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước và khen thưởng thường xuyên đối với thành tích đột xuất trong quá trình thực hiện kế hoạch Nhà nước.

7

6B-VPMT
(MTDTGPMNVN)

06/07/1966

Quyết định

-  Về việc ban hành điều lệ khen thường theo niên hạn phục vụ của cán bộ quân giải phóng.

8

(MTDTGPMNVN)

23/09/1963

Quyết định

- Ban hành chính sách khen thưởng

9

02-QĐ

09/08/1965

Quyết định

- Ban hành chính sách khen thưởng cho những gia đình có thân nhân thoát ly vào hàng ngũ cách mạng.

10

179-LT
(MTDTGPMNVN)

01/08/1967

 

Quyết định

- Ban hành chính sách khen thưởng theo niên hạn phục vụ của cán bộ, nhân viên các ngành, các cấp.

11

135-BT

14/11/1971

Thông tư

- Hướng dẫn thi hành điều lệ khen thưởng gia đình quân nhân chống Mỹ, cứu nước.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 305-CP năm 1979 về việc thông qua danh mục pháp luật hiện hành thi hành trong cả nước (đợt II) do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226