Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV, ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kiểm lâm địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số: 690/SNN&PTNT-LN ngày 20 tháng 4 năm 2009 về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, có chức năng bảo vệ rừng, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

- Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai để hoạt động.

- Trụ sở của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai được đặt tại Quốc lộ 1, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai có Chi cục Trưởng và các Phó Chi cục Trưởng; bộ máy giúp việc Chi cục Trưởng và các đơn vị trực thuộc, Chi cục Trưởng và các Phó Chi cục Trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng.

b) Phòng Thanh tra - pháp chế.

c) Phòng Bảo tồn Thiên nhiên.

d) Phòng Hành chính, tổng hợp.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng, chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, để triển khai thực hiện những công tác chuyên môn nghiệp vụ được phân công và tham mưu giúp việc để Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trực thuộc Chi cục.

3. Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai:

a) Hạt Kiểm lâm huyện gồm:

- Hạt Kiểm lâm huyện Tân Phú.

- Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán.

- Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu.

- Hạt Kiểm lâm huyện Xuân Lộc - thị xã Long Khánh.

- Hạt Kiểm lâm liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất.

- Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Thành - Cẩm Mỹ.

- Hạt Kiểm lâm huyện Nhơn Trạch.

- Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể Hạt Kiểm lâm huyện.

Các Hạt Kiểm lâm xây dựng quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức để trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành quy định tổ chức và hoạt động của các Hạt Kiểm lâm.

b) Đội Kiểm lâm gồm:

- Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai là biên chế quản lý Nhà nước do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Hạt Kiểm lâm huyện, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc biên chế hành chính Nhà nước.

Điều 5. Chế độ làm việc

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Giúp việc cho Chi cục Trưởng có các Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Trưởng điều hành các Phó Chi cục Trưởng và phân công trách nhiệm trong ban Lãnh đạo Chi cục, các Phó Chi cục Trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 6. Nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai

1. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương:

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; phương án, dự án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, khai thác và sử dụng lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương;

c) Huy động các đơn vị vũ trang, huy động lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chế độ, chính sách sau khi được ban hành; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản ở địa phương;

e) Đề xuất với cấp có thẩm quyền quyết định những chủ trương, biện pháp cần thiết thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ bảo vệ rừng ở địa phương.

2. Tổ chức, chỉ đạo bảo vệ rừng ở địa phương:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật khác xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp.

b) Tổ chức dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp, tham gia phòng, trừ sâu bệnh hại rừng.

c) Quản lý hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn, phối hợp tổ chức bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý.

d) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng, kể cả lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

3. Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương:

a) Kiểm tra, hướng dẫn các cấp, các ngành trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

b) Chỉ đạo và tổ chức, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trong lực lượng Kiểm lâm địa phương và trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản theo quy định của pháp luật.

c) Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật.

d) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ rừng khi rừng bị xâm hại.

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.

5. Xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm:

a) Quản lý, chỉ đạo hoạt động các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng ở địa phương.

c) Cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của Kiểm lâm địa phương; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động của Kiểm lâm địa phương.

7. Quản lý tổ chức cán bộ, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức Kiểm lâm địa phương theo quy định của pháp luật.

8. Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ: Chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo hướng dẫn của Cục Kiểm lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Trưởng và các Phó Chi cục Trưởng

Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai là người quyết định, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai.

Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai tiếp nhận bố trí cán bộ, công chức cho các Hạt Kiểm lâm huyện trong chỉ tiêu biên chế được giao và chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức cho các Hạt Kiểm lâm huyện.

Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai quy định chức năng nhiệm vụ và bố trí cán bộ, công chức cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, quy định thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Căn cứ các tiêu chuẩn lãnh đạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức các chức danh Hạt Trưởng, Phó hạt Trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Đội trưởng, phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, trạm Trưởng, Phó trạm Trưởng các trạm Kiểm lâm địa bàn trực thuộc Chi cục.

Các Phó Chi cục Trưởng giúp việc cho Chi cục Trưởng, được quyền chỉ đạo giải quyết các công việc đã được phân công trong ban Lãnh đạo Chi cục, trong trường hợp Chi cục Trưởng vắng mặt dài ngày tại Văn phòng Chi cục, Phó Chi cục Trưởng được Chi cục Trưởng ủy quyền, trực tiếp giải quyết chỉ đạo các công việc của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai và báo cáo Chi cục Trưởng các công việc đã chỉ đạo giải quyết.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai chấp hành các quyết định chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, báo cáo các công tác của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo các chế độ quy định.

Điều 9. Đối với Cục Kiểm lâm

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và các mặt công tác khác do Cục trưởng Cục Kiểm lâm phân công. Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai báo cáo công tác chuyên môn nghiệp vụ đến Cục Kiểm lâm theo chế độ định kỳ và yêu cầu đột xuất.

Điều 10. Đối với các cơ quan chuyên môn và ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai tăng cường mối liên hệ với các cơ quan chuyên môn và các ban, ngành, đoàn thể, trên nguyên tắc cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau theo chức năng nhiệm vụ được phân công của từng đơn vị, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh Đồng Nai và nhiệm vụ riêng của mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong hoạt động về bảo vệ rừng, quản lý rừng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành về nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và dựa vào sức mạnh của nhân dân trong toàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Đối với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa để tổ chức triển khai các công tác trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai có nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành để giúp ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, hoặc thông qua Hạt Kiểm lâm huyện để tham mưu cho ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo thực hiện Quy định này, đồng thời tổ chức phối hợp hoạt động của lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai tiến hành triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung Quy định này Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/04/2009 Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219