Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bổ sung và hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 2742/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thái Xây
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2742/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG VÀ HUỶ BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 66/TTr-SNV ngày 28 tháng 10 năm 2009; Tờ trình số 430/TTr-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2009 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại Tờ trình số 39/VPUBND-TCT ngày 16 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Huỷ bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 3. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

01

Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tôn giáo cơ sở

02

Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở

03

Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng như: lễ hội được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về mặt nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống

04

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

II. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG TỈNH

01

Tuyển dụng công chức dự bị

02

Tuyển dụng công chức

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

01

Thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập tổ chức sự nghiệp Nhà nước

02

Thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức lại tổ chức sự nghiệp Nhà nước

03

Thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh giải thể tổ chức sự nghiệp Nhà nước

IV. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

01

Xác nhận cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

02

Giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (phần nghiệp vụ thi đua khen thưởng)

03

Tặng thưởng bằng khen cấp tỉnh thành tích đối ngoại

04

Tặng thưởng bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất

05

Cờ thi đua cấp tỉnh thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

06

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

07

Tặng thưởng bằng khen cấp tỉnh

08

Cờ thi đua cấp tỉnh

09

Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

10

Tặng thưởng bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

V. LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

01

Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

02

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

03

Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

04

Đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

05

Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

06

Thay đổi giấy phép thành lập quỹ

07

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh

08

Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh

09

Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh

10

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh

VI. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

01

Tuyển dụng viên chức

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Các thủ tục hành chính bị huỷ bỏ

Lý do huỷ bỏ

Lĩnh vực

01

Thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đổi tên, chia tách, sáp nhập, giải thể hội

Tách thành các thủ tục cụ thể khác

Hội, tổ chức phi Chính phủ

02

Thủ tục giải quyết hồ sơ khen thưởng về kinh tế - xã hội (khen thường xuyên)

Thi đua - Khen thưởng

03

Thủ tục giải quyết hồ sơ khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài

Thi đua - Khen thưởng

04

Thủ tục giải quyết hồ sơ khen thưởng chuyên đề, đột xuất

Thi đua - Khen thưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bổ sung và hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.575
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.149.34