Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2685/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 13/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1223/VPCP –TCCV ngày 26/02/2009 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ tiếp nhận, xử lý quy định hành chính tỉnh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ Tiếp nhận, xử lý quy định hành chính của UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành .

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ Tiếp nhận, xử lý quy định hành chính của UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật để trình UBND tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổ CTCTCCHC của Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Quảng Nam (b/c);
- CPVP;
- Lưu: VT, Tổ TNXLQĐHC

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Quyết định số 2685 /QĐ-UBND ngày 13 /8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam)

PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

STT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại xã

Áp dụng tại phường

Áp dụng tại thị trấn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Lĩnh vực XÂY DỰNG

1.

Cấp giấy phép xây dựng

x

x

x

2.

Xác nhận tình trạng nhà ở

x

x

x

3.

Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng

x

x

x

4.

Xác nhận đơn xin cải tạo nhà ở

x

x

x

5.

Xác nhận quyền sở hữu nhà ở

x

x

x

6.

Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ

x

x

x

7.

Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ

x

x

x

8.

Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường

x

x

x

 

Lĩnh vực TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯƠNG

9.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xã, thị trấn

x

x

x

10.

Thẩm định hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

11.

Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

x

x

x

12.

Thẩm định hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất

x

x

x

13.

Xác nhận hồ sơ xin xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

14.

Xác nhận hồ sơ giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

15.

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

x

x

 

16.

Xác nhận hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

x

x

17.

Xác nhận hồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất

x

x

x

18.

Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

x

x

x

19.

Thẩm định hồ sơ đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

20.

Xác nhận hồ sơ đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

x

x

x

21.

Thẩm định hồ sơ xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

22.

Xác nhận hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất do đổi tên, tăng giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về quyền, về nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

23.

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

x

x

x

24.

Xác nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

x

x

x

25.

Xác nhận hồ sơ chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân

x

x

x

26.

Xác nhận hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

x

x

x

27.

Xác nhận hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

x

x

x

28.

Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng thầu dự án có sử dụng đất

x

x

x

29.

Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

x

x

x

30.

Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất

x

x

x

31.

Xác nhận hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

32.

Xác nhận hồ sơ cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

x

x

x

33.

Xác nhận hồ sơ đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất không đo vẽ theo tài liệu bản đồ (một người nhận trọn thửa, trọn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

x

x

x

34.

Xác nhận hồ sơ đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

x

x

35.

Xác nhận hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân hoặc tổ chức

x

x

x

36.

Xác nhận hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân hoặc tổ chức

x

x

x

37.

Xác nhận hồ sơ xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

38.

Xác nhận hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

x

x

39.

Xác nhận đơn xin thừa kế quyền sử dụng đất gồm văn bản phân chia tài sản thừa kế và văn bản nhận tài sản thừa kế

x

x

x

40.

Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã

x

x

x

41.

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử đụng đất

x

x

x

42.

Xác nhận hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất một phần thửa đất

x

x

x

43.

Xác nhận tình trạng đất

x

x

x

44.

Xác nhận đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch

x

x

x

45.

Xác nhận hồ sơ bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất

x

x

x

46.

Cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ giá đình, cá nhân

x

x

x

47.

Gia hạn hợp đồng thuê đất sản xuất Nông nghiệp

x

x

x

48.

Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

49.

Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức

x

x

x

50.

Trích lục bản đồ, trích đo thửa đất

x

x

x

51.

Xác nhận tính pháp lý của thửa đất

x

x

x

52.

Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở

x

x

x

53.

Xác nhận tình trạng bất động sản

x

x

x

54.

Xác nhận hồ sơ giao đất của hộ gia đình, cá nhận

x

x

x

55.

Xác nhận nguồn gốc đất

x

x

x

 

Lĩnh vực VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ DU LỊCH

56.

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke

x

x

x

57.

Danh hiệu gia đình văn hoá

x

x

x

58.

Hồ sơ công nhận tộc, họ văn hoá

x

x

x

59.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thôn, khối phố văn hóa

x

x

x

 

Lĩnh vực LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

60.

Xác nhận đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ

x

x

x

61.

Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ

x

x

x

62.

Xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ liệt sĩ

x

x

x

63.

Thẩm định hồ sơ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

x

x

x

64.

Xác nhận hồ sơ công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh (áp dụng cho đối tượng không hoạt động trong quân đội, công an nhân dân)

x

x

x

65.

Thẩm định hồ sơ bổ sung thân nhân chủ yếu của liệt sĩ

x

x

x

66.

Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ

x

x

x

67.

Thẩm định hồ sơ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp đã từ trần

x

x

x

68.

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

x

x

x

69.

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh

x

x

x

70.

Thẩm định hồ sơ đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

x

x

x

71.

Thẩm định hồ sơ công nhận liệt sỹ

x

x

x

72.

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

x

x

x

73.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

x

x

x

74.

Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ

x

x

x

75.

Thẩm định hồ sơ hỗ trợ kinh phí bốc xây mộ liệt sỹ mai táng theo nghĩa trang gia tộc

x

x

x

76.

Thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

x

x

x

77.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

x

x

x

78.

Thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

x

x

x

79.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

x

x

x

80.

Thẩm định hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với cán bộ xã, phường hoạt động trước và sau Hiệp định Giơnever

x

x

x

81.

Thẩm định hồ sơ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần trước ngày 01/01/1995

x

x

x

82.

Thẩm định hồ sơ mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng

x

x

x

83.

Thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần

x

x

x

84.

Thẩm định hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng

x

x

x

85.

Thẩm định hồ sơ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

x

x

x

86.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sĩ tái giá

x

x

x

87.

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 3 tháng đối với thân nhân người có công với cách mạng

x

x

x

88.

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ - CP

x

x

x

89.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng

x

x

x

90.

Xác nhận cấp đổi các loại giấy chứng nhận

x

x

x

91.

Xác nhận hồ sơ để hưởng các loại chính sách ưu đãi với người có công

x

x

x

92.

Thẩm định hồ sơ điều chỉnh trợ cấp đối với thương binh, bệnh binh

x

x

x

93.

Xác nhận hồ sơ trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

x

x

x

94.

Xác nhận hồ sơ trợ cấp một lần cho thân nhân người có công cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01/01/1995

x

x

x

95.

Xác nhận hồ sơ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần)

x

x

x

96.

Xác nhận hồ sơ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày có hồ sơ gốc

x

x

x

97.

Xác nhận hồ sơ trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng

x

x

x

98.

Xác nhận hồ sơ để hưởng các loại chính sách ưu đãi với người có công

x

x

x

99.

Xác nhận hộ nghèo (gia đình khó khăn)

x

x

x

100.

Thẩm định hồ sơ trợ cấp xã hội hàng tháng cho già neo đơn

x

x

x

101.

Thẩm định hồ sơ trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ

x

x

x

102.

Thẩm định hồ sơ trợ cấp xã hội hàng tháng cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo

x

x

x

103.

Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho người tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần

x

x

x

104.

Xác nhận hồ sơ cấp lại bảo hiểm y tế người nghèo

x

x

x

105.

Xác nhận hộ nghèo

x

x

x

106.

Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí

x

x

x

107.

Xác nhận hồ sơ giải quyết khó khăn đột xuất

x

x

x

108.

Hỗ trợ gạo cứu đói theo mùa

x

x

x

109.

Cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

x

x

x

110.

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi (trên 85 tuổi không có hưởng bảo hiểm y tế)

x

x

x

111.

Thẩm định hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ mồ côi

x

x

x

112.

Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

x

x

x

113.

Thẩm định hồ sơ trợ cấp xã hội hàng tháng cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

x

x

x

114.

Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi, trường hợp còn đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi

x

x

x

115.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

x

x

x

116.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giám định lại thương tật

x

x

x

117.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ

x

x

x

118.

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với con liệt sĩ bị bệnh tật nặng từ nhỏ

x

x

x

119.

Thẩm định hồ sơ điều chỉnh họ tên, năm sinh đối với thân nhân liệt sĩ

x

x

x

120.

Xác nhận di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng, chế độ của thân nhân người có công với cách mạng

x

x

x

121.

Xác nhận hồ sơ miễn, giảm học phí cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

x

x

x

122.

Xác nhận hồ sơ cho đối tượng bảo trợ xã hội và cứu trợ xã hội

x

x

x

123.

Xác nhận hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

x

x

x

124.

Xác nhận hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người già cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo

x

x

x

125.

Xác nhận hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo

x

x

x

126.

Xác nhận hồ sơ hỗ trợ xóa nhà tạm cho đối tượng chính sách

x

x

x

127.

Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

x

x

x

128.

Xác nhận hồ sơ hỗ trợ đột xuất (một lần) đối với người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, cụ thể: nhà bị dổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng

x

x

x

129.

Xác nhận hồ sơ hỗ trợ đột xuất (một lần) đối với người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, cụ thể: Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc

x

x

x

130.

Xác nhận hồ sơ hỗ trợ đột xuất (một lần) đối với người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, cụ thể: đối với hộ gia đình có người chết, mất tích

x

x

x

131.

Xác nhận hồ sơ hỗ trợ đột xuất (một lần) đối với người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, cụ thể: đối với hộ gia đình có người bị thương nặng

x

x

x

132.

Xác nhận hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho người tâm thần mãn tính thuộc hộ gia đình hộ nghèo

x

x

x

133.

Xác nhận hồ sơ hỗ trợ đột xuất (một lần) đối với người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, cụ thể: Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị bị chết, gia đình không biết để mai táng

x

x

x

134.

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho người có công

x

x

x

135.

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội

x

x

x

 

Lĩnh vực TƯ PHÁP

136.

Cấp bản sao từ sổ gốc

x

x

x

137.

Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

x

x

x

138.

Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

x

x

x

139.

Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

x

x

x

140.

Chứng thực bản sao từ bản chính tiếng Việt

x

x

x

141.

Chứng thực chữ ký cá nhân

x

x

x

142.

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

x

x

x

143.

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

x

x

x

144.

Chứng thực hợp đồng góp vốn tài sản gắn liền với đất

x

x

x

145.

Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất

x

x

x

146.

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất

x

x

x

147.

Chứng thực hợp đồng bảo lãnh

x

x

x

148.

Chứng thực hợp đồng, giao dịch khác

x

x

x

149.

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

x

x

x

150.

Chứng thực hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất

x

x

x

151.

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

x

x

x

152.

Chứng thực giấy uỷ quyền

x

x

x

153.

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền

x

x

x

154.

Chứng thực hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất

x

x

x

155.

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ ba

x

x

x

156.

Chứng thực hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

x

x

157.

Chứng thực văn bản nhận thừa kế tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất

x

x

x

158.

Chứng thực văn bản nhận thừa kế quyền sử dụng đất trong trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất

x

x

x

159.

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

x

x

x

160.

Chứng thực văn bản di chúc để thừa kế quyền sử dụng đất

x

x

x

161.

Chứng thực văn bản di chúc để thừa kế tài sản gắn liền với đất

x

x

x

162.

Chứng thực văn bản phân chia thừa kế quyền sử dụng đất

x

x

x

163.

Chứng thực văn bản phân chia thừa kế tài sản gắn liền với đất

x

x

x

164.

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

x

x

x

165.

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản

x

x

x

166.

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

x

x

x

167.

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

x

x

x

168.

Chứng thực di chúc

x

x

x

169.

Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các loại giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự ở trong nước

x

x

x

170.

Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản

x

x

x

171.

Đăng ký khai sinh trong nước

x

x

x

172.

Đăng ký lại việc kết hôn

x

x

x

173.

Đăng ký khai sinh quá hạn (việc sinh chưa đăng ký trong thời hạn 60 ngày)

x

x

x

174.

Đăng ký lại việc sinh (việc sinh đã được đăng ký nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất, hư hỏng không sử dụng được thì đăng ký lại)

x

x

x

175.

Cấp bản sao giấy khai sinh trong nước

x

x

x

176.

Đăng ký khai tử quá hạn (việc tử chưa đăng ký trong thời hạn 15 ngày)

x

x

x

177.

Đăng ký khai tử đúng hạn trong nước

x

x

x

178.

Đăng ký lại việc tử

x

x

x

179.

Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc

x

x

x

180.

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

x

x

181.

Đăng ký kết hôn trong nước

x

x

x

182.

Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc

x

x

x

183.

Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc

x

x

x

184.

Đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú trong nước

x

x

x

185.

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thương trú trong nước

x

x

x

186.

Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc

x

x

x

187.

Đăng ký việc giám hộ trong nước lần đầu

x

x

x

188.

Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con

x

x

x

189.

Đăng ký lại việc con nhận cha, mẹ

x

x

x

190.

Đăng ký lại việc cha, mẹ nhận con

x

x

x

191.

Đăng ký thay đổi giám hộ

x

x

x

192.

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

x

x

x

193.

Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ

x

x

x

194.

Cấp bản sao quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

x

x

x

195.

Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt lứa tuổi

x

x

x

196.

Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

x

x

x

197.

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

x

x

x

 

Lĩnh vực NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

198.

Xác nhận hồ sơ đăng ký, đăng kiểm tàu cá

x

x

x

199.

Xác nhận hồ sơ mua bán tàu thuyền thường trú tại địa phương

x

x

x

 

Lĩnh vực CÔNG THƯƠNG

200.

Xác nhận đơn xin kinh doanh

x

x

x

201.

Xác nhận địa điểm thuê mặt bằng để kinh doanh

x

x

x

202.

Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2685/QĐ-UBND ngày 13/08/2009 về bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.698

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142