Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong quản lý nhà nước về y tế do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 2580/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thiện
Ngày ban hành: 05/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2580/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị (khóa X) về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết số 47 - NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TT-BYT-BNV ngày 25/42008 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 1382/SYT-TCCB ngày 06/8/2014, sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ và Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong quản lý nhà nước về y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu VT, VX1;
- Gửi bản giấy và điện tử./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

QUY ĐỊNH

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này xác định trách nhiệm và nội dung mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) trong thực hiện quản lý nhà nước về y tế.

2. Đối tượng áp dụng

Sở Y tế Hà Tĩnh và các đơn vị thuộc Sở; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền cấp huyện với Sở Y tế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực y tế, dân số - KHHGĐ trên toàn tỉnh.

3. Phát huy tính chủ động và trách nhiệm mỗi bên để quản lý công tác y tế - dân số trên toàn tỉnh có hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Mục đích phối hợp

1. Nâng cao trách nhiệm của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ, quan đơn vị có liên quan; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

2. Phân rõ trách nhiệm việc quản lý nhà nước của Sở Y tế và UBND cấp huyện theo thẩm quyền, góp phần thúc đẩy sự nghiệp y tế, dân số - KHHGĐ phát triển toàn diện và bền vững.

Điều 4. Trách nhiệm các bên trong quan hệ phối hợp hoạt động

1. Sở Y tế

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện chức năng quản lý toàn diện theo ngành dọc trong phạm vi được phân công, phân cấp.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Có trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn gồm: Công tác phòng chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; dân số - KHHGĐ; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; quản lý hành nghề y, dược, quản lý chất lượng thuốc, giá thuốc, kiểm soát ngăn chặn thuốc giả; bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách... Đồng thời phối hợp với Sở Y tế để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế, dân số - KHHGĐ trong phạm vi địa phương mình.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế định kỳ trao đổi thông tin bằng văn bản về công tác y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn; các trường hợp đột xuất, khẩn cấp trao đổi thông tin qua đường điện thoại, hệ thống gửi nhận văn bản điện tử hoặc các hình thức khác để kịp thời phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Điều 5. Các nội dung phối hợp

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án.

2. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách về y tế.

3. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Thanh tra, kiểm tra.

5. Quản lý về cơ sở vật chất, nhân lực.

6. Công tác cán bộ.

7. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

8. Thống kê, báo cáo.

Chương II

NHỮNG NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỤ THỂ

Điều 6. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án

1. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn căn cứ các nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển y tế, dân số - KHHGĐ dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trên địa bàn huyện phù hợp với thực tế địa phương và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí chuẩn Quốc gia Y tế xã (giai đoạn 2011-2020); thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch theo phân cấp quản lý.

2. Các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án do Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì xây dựng liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số -KHHGĐ thuộc phạm vi cấp huyện quản lý phải lấy ý kiến đóng góp của Sở Y tế trước khi ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Điều 7. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách y tế, dân số - KHHGĐ.

1. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thực hiện công tác truyền thông giáo dục pháp luật, chính sách về y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc có liên quan trên địa bàn cấp huyện làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, giáo dục pháp luật, chính sách về y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông giáo dục, quảng cáo về y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ

I. Quản lý chung

1. Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; các Chương trình mục tiêu quốc gia; khám chữa bệnh; phục hồi chức năng; y học cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm y tế.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phối hợp triển khai thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ y tế, dân số - KHHGĐ do Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế.

II. Một số nội dung chủ yếu

1. Công tác khám, chữa bệnh

a) Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bảo hiểm y tế theo luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế; cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép đủ điều kiện hành nghề cho các cá nhân, tập thể tham gia khám, chữa bệnh, các dịch vụ có liên quan công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn cấp huyện.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Y tế tham mưu và phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn quản lý.

2. Công tác Y tế dự phòng

a) Sở Y tế ban hành hướng dẫn hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn cấp huyện, đảm bảo dự phòng tích cực, chủ động; khi có dịch xảy ra Sở Y tế chủ động và phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động mọi nguồn lực để kịp thời bao vây dập dịch không để lây lan.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chỉ đạo phòng Y tế chủ trì, phối hợp Trung tâm y tế dự phòng cấp huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển công tác Y tế dự phòng trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo dự phòng tích cực, chủ động; khi có dịch xảy ra phải chủ động bao vây dập dịch không để dịch lây lan, đồng thời báo cáo Sở Y tế để phối hợp triển khai dập dịch.

3. Công tác an toàn thực phẩm

a) Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn cấp huyện có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được ban hành.

Chủ động hoặc phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về VSATTP theo phân cấp quản lý.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức về VSATTP, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm và đến tận từng người dân; chủ động hoặc phối hợp Sở Y tế thành lập các đoàn thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về đảm bảo ATTP. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về VSATTP theo phân cấp quản lý.

4. Quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập

a) Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Cung cấp các thông tin về các cơ sở được cấp phép và phạm vi hoạt động trên cổng thông tin điện tử của ngành để các huyện, thành phố, thị xã thuận lợi trong công tác quản lý.

- Cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho các cơ sở, người hành nghề y, dược ngoài công lập hoạt động trên địa bàn cấp huyện theo quy định của pháp luật.

- Mời đại diện của Phòng Y tế tham gia đoàn thẩm định các cơ sở hành nghề khi Đoàn thẩm định của Sở Y tế tiến hành thẩm định các cơ sở hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Phối hợp Sở Y tế tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức cho người hành nghề về Luật dược, Luật khám chữa bệnh và các văn bản quy định về hành nghề y, dược tư nhân.

- Thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất đối với các cơ sở hành nghề ngoài công lập trên địa bàn cấp huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập theo phân cấp.

5. Công tác dân số-KHHGĐ

a) Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện thực hiện các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm về dân số - KHHGĐ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách dân số - KHHGĐ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về dân số - KHHGĐ.

- Phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức đào tạo cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ cấp huyện, cấp xã theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với UBND cấp huyện trong tổ chức giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và việc chấp hành chính sách dân số - KHHGĐ theo quy định.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Sở Y tế để chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện tham mưu mục tiêu, chỉ tiêu giảm sinh hàng năm; kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chiến lược Dân số - SKSS giai đoạn 2011 - 2020, Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND về “tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2014 -2020” phù hợp với thực tế của địa phương; tham mưu cụ thể hóa các quy định của tỉnh về chế độ chính sách dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân số -KHHGĐ trên địa bàn.

Điều 9. Phối hợp về công tác thanh tra, kiểm tra

1. Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và các quy định về chuyên môn y tế do Bộ Y tế quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất về công tác y tế trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Sở Y tế thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành Y tế.

Điều 10. Phối hợp trong công tác thi đua, khen thưởng

Việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm ở các đơn vị y tế tuyến huyện: Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, đối với việc xét tặng danh hiệu Cờ thi đua UBND tỉnh phải được sự thống nhất hiệp y bằng văn bản của Sở Y tế.

Điều 11. Quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực

1. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện thực hiện các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kỹ thuật, định mức kinh tế đã được Nhà nước, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Đồng thời quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Y tế đầu tư xây dựng, nâng cấp, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị y tế trên địa bàn.

- Được điều động theo thẩm quyền về phương tiện, trang thiết bị y tế, nhân lực của các đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Y tế trên địa bàn để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra về y tế tại địa phương sau khi có sự thống nhất bằng văn bản với Sở Y tế. Khi có dịch bệnh, thiên tai, thảm họa, lụt, bão khẩn cấp xảy ra gây ảnh hưởng đến tính mạng con người thì Ủy ban nhân dân cấp huyện được quyền điều động và báo cáo bằng văn bản với Sở Y tế.

Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế đóng trên địa bàn huyện căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị và chương trình công tác của Sở Y tế tổ chức sơ kết đánh giá báo cáo về Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

2. Hàng năm Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho nhau về kết quả thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện Quy chế này nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số - KHHGĐ.

Điều 14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 15. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, phát sinh, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong quản lý nhà nước về y tế do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.206.122