Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 1059/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐĂNG KIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Quyết định trước đây của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐĂNG KIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI, TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên).

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Lĩnh vực đường bộ

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

2

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

3

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

4

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

5

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

6

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

7

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

8

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

9

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

11

Đăng ký khai thác tuyến

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

12

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

13

Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

14

Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

15

Cấp phù hiệu xe nội bộ

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

16

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

17

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt.

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

18

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

19

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

20

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

21

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

22

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

23

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

24

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

25

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

26

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

27

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

28

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

29

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

30

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

31

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

32

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

33

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

34

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

35

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

36

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

37

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

38

Cấp Giấy phép xe tập lái

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

39

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

40

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

41

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

42

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

43

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

44

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

45

Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

46

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

47

Cấp mới Giấy phép lái xe

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

48

Cấp lại Giấy phép lái xe

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

49

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

50

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

51

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

52

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

53

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

54

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

55

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

56

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

57

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

58

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào  thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

59

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

60

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

61

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Đường bộ

Sở GTVT Điện Biên

II. Lĩnh vực đăng kiểm

62

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

Đăng kiểm

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Điện Biên- Sở GTVT Điện Biên

63

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Đăng kiểm

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Điện Biên- Sở GTVT Điện Biên

64

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Đăng kiểm

Sở GTVT Điện Biên

65

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

Đăng kiểm

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Điện Biên- Sở GTVT Điện Biên

66

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

Đăng kiểm

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Điện Biên- Sở GTVT Điện Biên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


625
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45