Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2009 về chấm dứt hoạt động của Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM Cityweb) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2489/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2489/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG THÔNG TIN TÍCH HỢP TRÊN INTERNET CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCM CITYWEB)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) có kèm theo quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cityweb;
Căn cứ Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển giao Trang thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh cho Sở Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 415/STTTT-TTĐT ngày 24 tháng 3 năm 2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 568/TTr-SNV ngày 15 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấm dứt hoạt động của Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm theo Quyết định số 1715/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM Cityweb) với các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trực tiếp quản lý toàn diện HCM Cityweb và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về mọi hoạt động của HCM Cityweb.

2. Tổ chức phối hợp các sở-ngành, quận-huyện và các tổ chức liên quan trong việc bảo đảm hoạt động an ninh thông tin và phát triển mạng HCM Cityweb theo đúng quy định của luật pháp.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của HCM Cityweb theo định kỳ 6 tháng và 01 năm cho Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành và phát triển mạng HCM Cityweb.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thủ trưởng các đơn vị tham gia mạng HCM Cityweb chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB: CT, các PCT;
- Công an thành phố;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước TP;
- Sở Nội vụ (2b); 
- Các thành viên BĐH HCM Cityweb;
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/HH) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2009 về chấm dứt hoạt động của Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM Cityweb) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.175
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66