Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 2477/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 30/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2477/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC THỰC HIỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Năng lượng Nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; lập, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cbức xạ và hạt nhân;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BKHCN ngày 07/7/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Kế hoạch ng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phưc;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 871/TTr-SKHCN ngày 12/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Bình Phước”.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ; Thành viên Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTTU, TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã
- LĐVP, các Phòng, TT.TH-CB;
- Lưu: VT (Nga.Q
Đ67.25.10.18)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC THỰC HIỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Bình Phước (sau đây viết tắt là Ban Chỉ huy, Tổ Chuyên viên giúp việc) được thành lập để tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành công tác chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quy chế này áp dụng cho hoạt động của Ban Chỉ huy, Tổ Chuyên viên giúp việc và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ HUY, TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ huy (sau đây viết tắt là Trưởng Ban)

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh;

2. Phân công trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy;

3. Thông báo về sự cố, khởi động và chấm dứt ứng phó sự cố;

4. Chỉ huy tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

5. Chỉ huy, điều động các lực lượng chuẩn bị và tham gia hoạt động ứng phó sự cố; chỉ đạo thực hiện các biện pháp can thiệp với sự tư vấn của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ theo kế hoạch ứng phó sự cố được phê duyệt;

6. Bnhiệm người chỉ huy tại hiện trường phù hợp với từng tình huống cụ thể;

7. Chịu trách nhiệm hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực phát ngôn chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng và đưa ra các cảnh báo về nguy cơ, mức độ sự cố xảy ra và chỉ dẫn cho người dân tránh xa nơi có sự cố;

8. Tng hợp, đánh giá tình hình sự cđể báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền;

9. Khi có thay đổi ảnh hưởng ti việc thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố phải cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố và thông báo tới cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố;

10. Thiết lập các hệ thống điều hành và quản lý trong ứng phó sự cố.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Thường trực (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

1. Giúp Trưởng Ban điều hành các hoạt động của Ban Chỉ huy, thay mặt Trưng Ban khi vắng hoặc được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được giao;

2. Thay mặt Trưởng Ban trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị phương tiện, công tác diễn tập và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân;

3. Thực hiện công tác tổng hợp từ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, địa phương có liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban xem xét, giải quyết các vướng mắc, khó khăn;

4. Chủ trì dự thảo chương trình, kế hoạch ứng phó sự cố, chương trình kế hoạch công tác của Ban Chỉ huy, tham mưu đề xuất với Trưởng Ban phê duyệt kịch bản ứng phó sự cố trên địa bàn tỉnh;

5. Phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh cơ chế chính sách ứng phó sự cố trên địa bàn tỉnh;

6. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị, diễn tập và ứng phó sự c;

7. Báo cáo Trưởng Ban về kết quả khắc phục hậu quả sự cố bức xạ, hạt nhân;

8. Tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực kỹ thuật về công tác bức xạ cho ứng phó sự cố của các cơ sở trên địa bàn tỉnh;

9. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ban Chỉ huy xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt bố trí dự toán kinh phí hàng năm phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách tài chính cho bộ máy thực hiện công tác ứng phó sự cố bức xạ tại các sở, ngành, huyện, thị xã;

10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Trưởng Ban phân công.

Điều 5. Trách nhiệm các Phó Trưởng ban

1. Phó Trưởng Ban Chỉ huy là lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

a) Giúp Trưởng Ban điều hành một số hoạt động của Ban Chỉ huy, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được giao;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, địa phương liên quan theo dõi và đôn đốc việc chuẩn bị và ứng phó sự cố trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai việc chuẩn bị và ứng phó sự cố trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị và diễn tập phương án ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân và cứu hộ, cứu nạn;

d) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Trưởng Ban phân công.

2. Phó Trưởng Ban chỉ huy là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban các biện pháp và giải pháp liên quan đến sơ tán người và tài sản;

b) Chỉ huy việc sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm;

c) Phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố định kỳ theo kế hoạch;

d) Sẵn sàng huy động lực lượng ứng phó sự cố theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3. Phó Trưởng Ban chỉ huy là lãnh đạo Công an tỉnh

a) Tham mưu đề xuất với Trưởng ban các biện pháp và giải pháp liên quan đến đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ người, tài sản trong ứng phó sự cố; đề xuất với Trưởng Ban các biện pháp và giải pháp liên quan đến vấn đề về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong ứng phó sự cố;

b) Đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra sự cố; thực hiện các biện pháp để bảo vệ con người và tài sản tránh khỏi tác động từ sự cố bức xạ, hạt nhân;

c) Trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ giải quyết các vụ gây rối an ninh trật tự theo quy định, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

d) Chỉ huy công tác điều tra, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ về sự cố;

đ) Báo cáo Trưởng Ban về tình hình đảm bảo an ninh trật tự trong ứng phó sự cố;

e) Chỉ huy phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố định kỳ theo kế hoạch;

f) Sẵn sàng huy động lực lượng ứng phó sự cố khi được giao nhiệm vụ.

Điều 6. Các Thành viên Ban Chỉ huy

1. Thành viên là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban về các biện pháp và giải pháp liên quan đến vấn đề phục hồi môi trường trong ứng phó sự cố bức xạ;

b) Tư vấn cho Trưởng Ban trong việc đánh giá và biện pháp khc phục các vấn đề về môi trường phi phóng xạ trong ứng phó sự cố bức xạ;

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá tác động của bức xạ tới môi trường;

d) Chỉ đạo cung cấp thông tin về khí tượng thủy văn phục vụ cho việc đánh giá phát tán phóng xạ;

đ) Chủ trì và phối hợp thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường sau sự cố bức xạ, hạt nhân.

2. Thành viên là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tham mưu về công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn tổ chức họp báo cho Ban Chỉ huy khi có yêu cầu;

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị phương tiện kỹ thuật và bố trí nhân sự để cung cấp kịp thời các chỉ dẫn, cảnh báo từ Ban Chỉ huy đến dân chúng;

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các biện pháp tuyên truyền về các kế hoạch ứng phó sự cố trong tỉnh.

3. Thành viên là lãnh đạo Sở Y tế

a) Tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban về các biện pháp, giải pháp cấp cứu và điều trị nạn nhân trong ứng phó sự cố;

b) Tổ chức và xây dựng lực lượng, nguồn y tế trong địa bàn tỉnh phục vụ trợ giúp y tế trong ứng phó sự cố;

c) Triển khai các Bệnh viện dã chiến khi được yêu cầu trên cơ sở các lực lượng sẵn có của Sở và các lực lượng khác trên địa bàn tỉnh;

d) Tham mưu về việc sử dụng lương thực, thực phẩm và nước ung trong sự cố bức xạ;

đ) Báo cáo tình hình về cấp cứu và điều trị nạn nhân;

e) Sẵn sàng huy động lực lượng ứng phó sự cố khi được giao nhiệm vụ.

4. Thành viên là lãnh đạo Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất với Trưng Ban xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt bố trí kinh phí hàng năm mua sắm trang thiết bị cho ứng phó sự cố; đào tạo tập huấn và tổ chức diễn tập cho ứng phó sự cố;

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban xem xét và trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách tài chính cho bộ máy thực hiện công tác ứng phó sự cố tại các sở, ngành và huyện, thị xã;

c) Sẵn sàng huy động lực lượng ứng phó sự cố khi được giao nhiệm vụ.

5. Thành viên là lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

a) Sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến các khu công nghiệp, khu kinh tế, cửa khẩu trên địa bàn tỉnh;

b) Cung cấp các nguồn lực cứu nạn theo yêu cầu của Trưởng Ban.

6. Thành viên là lãnh đạo UBND các huyện, thị xã

a) Chỉ đạo, đôn đốc UBND xã, phường thực hiện các yêu cầu trợ giúp và khắc phục sự cố;

b) Quản lý, duy trì địa điểm sơ tán đảm bảo hoạt động hiệu quả quá trình ứng phó sự cố theo phân công của Ban Chỉ huy;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ huy yêu cầu.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc

Sở Khoa học và Công nghệ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc, giúp Ban Chỉ huy tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cụ thể:

1. Tư vấn, tham mưu về chuyên môn trong hoạt động ứng phó;

2. Thay mặt Ban Chỉ huy thông báo các yêu cầu của Ban Chỉ huy đến các đơn vị có liên quan tham gia ứng phó sự cố;

3. Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuẩn bị và ứng phó sự cố cấp cơ sở; kịp thời hỗ trợ trong trường hợp sự cố xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở;

4. Tổ chức và phối hợp thực hiện đánh giá và kiểm soát bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh;

5. Phổ biến kiến thức an toàn bức xạ, hạt nhân; chuẩn bị và ứng phó sự cố cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

6. Tổ chức các lớp tập huấn để cập nhật các thông tin liên quan đến bức xạ, hạt nhân cho các tổ chức và cá nhân có liên quan đến ứng phó sự cố;

7. Lập kế hoạch xem xét các kịch bản ứng phó sự cố cũ và xây dựng, bổ sung các kịch bản phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh;

8. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình sự cố bức xạ, hạt nhân xảy ra trên địa bàn tỉnh;

9. Xây dựng năng lực của Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo đáp ứng việc ứng phó sự cố cấp tỉnh;

10. Tham mưu Ban Chỉ huy xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm; lập kế hoạch dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị phương tiện, công tác diễn tập và ứng phó sự cố bức xạ;

11. Tham mưu cho Ban Chỉ huy trong đào tạo, tổ chức diễn tập, chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh; trường hợp cần thiết, tham mưu Ban Chỉ huy huy động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các sở, ngành, đơn vị khác tham gia;

12. Phân công nhiệm vụ Tổ Chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ huy;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban yêu cầu.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Chuyên viên giúp việc

1. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ huy dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ);

2. Tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ huy về các cơ chế, chính sách chuẩn bị và ứng phó sự cố trên địa bàn tỉnh;

3. Giúp Ban Chỉ huy và đơn vị theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kim tra tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch ở đơn vị và lĩnh vực được phân công để báo cáo, đề xuất các ý kiến, giải pháp xử lý, xin ý kiến thành viên Ban Chỉ huy ở đơn vị khi cần thiết;

4. Tham mưu Ban Chỉ huy xây dựng các chương trình, kế hoạch chuẩn bị và ứng phó sự cố ở đơn vị và lĩnh vực được phân công (kế hoạch hàng năm). Thường xuyên báo cáo thành viên Ban Chỉ huy ở đơn vị về sự phối hợp của mình;

5. Phản hồi thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Ban Chỉ huy kịp thời xử lý;

6. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo phân công;

7. Được đơn vị tạo điều kiện về thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Việc cử, thay đổi thành viên Ban Chỉ huy, Tổ Chuyên viên giúp việc

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ huy; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chuyên viên tham gia Tổ Chuyên viên giúp việc; chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự được cử tham gia;

2. Khi có thay đổi về nhân sự, trong vòng 07 ngày làm việc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thông báo bằng văn bản về việc cử nhân sự khác gửi đến cơ quan thường trực Ban Chỉ huy để tổng hợp, báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền kiện toàn, củng cố Ban Chỉ huy, Tổ Chuyên viên giúp việc.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 10. Chế độ làm việc của Ban Chỉ huy

1. Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức, bộ máy của đơn vị thành viên để giúp việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban;

2. Ban Chỉ huy họp định kỳ 01 lần/năm để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kế hoạch chuẩn bị và ứng phó sự cố; sơ kết công việc đã triển khai và đề ra biện pháp thực hiện các công việc tiếp theo (trừ trường hợp phát sinh theo yêu cầu cần họp đột xuất);

3. Đối với các vấn đề đột xuất, cấp thiết sẽ được giải quyết thông qua các cuộc họp hội ý giữa Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban và một số đơn vị, cá nhân có liên quan;

4. Nội dung các phiên họp do Cơ quan Thường trực (Sở Khoa học và Công nghệ) chuẩn bị và thông báo bằng văn bản cho các thành viên, gửi kèm theo thư mời họp.

Điều 11. Điều kiện làm việc của Ban Chỉ huy

1. Trụ sở của Ban Chỉ huy đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của cơ quan công tác để điều hành các hoạt động của Ban Chỉ huy.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy, Tổ Chuyên viên giúp việc do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định, gồm các nội dung sau:

a) Tổ chức hội nghị, các cuộc họp, công tác phí, văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, thông tin liên lạc, thu thập số liệu phục vụ ứng phó sự cố;

b) Chỉ đạo và ứng phó tại nơi xảy ra sự cố;

c) Chế độ phụ cấp cho Ban Chỉ huy, Tổ Chuyên viên giúp việc và lực lượng tham gia ứng phó sự cố;

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập,... ứng phó sự cố;

đ) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật và kiến thức ứng phó sự cố;

e) Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó sự cố;

g) Kinh phí phát sinh (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành.

h) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp, trình, phân bổ việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được cấp theo đúng quy định hiện hành;

4. Sở Khoa học và Công nghệ bố trí văn phòng làm việc, phương tiện và các điều kiện phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy.

Điều 12. Chế độ phối hợp công tác

1. Phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ huy: Các thành viên Ban Chỉ huy có trách nhiệm thông tin và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Phối hợp giữa Ban Chỉ huy với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan:

a) Ban Chỉ huy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan về việc chuẩn bị và ứng phó sự cố để triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đề ra thông qua các thành viên Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc;

b) Các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan cử đại diện tham gia các phiên họp định kỳ và mở rộng khi được mời; xây dựng kế hoạch chuẩn bị và ứng phó sự cố của đơn vị mình, gửi cơ quan thường trực Ban Chỉ huy tổng hợp trình Trưởng Ban chỉ huy và cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

c) Đối với các nội dung có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, địa phương thì Trưởng Ban chỉ huy sẽ huy động các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Điều 13. Chế độ làm việc của Tổ Chuyên viên giúp việc

1. Các thành viên Tổ Chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ được phân công;

2. Trước các cuộc họp Ban chỉ huy, TChuyên viên giúp việc báo cáo tình hình thực hiện, tham mưu kế hoạch chuẩn bị và ứng phó sự cố theo nhiệm vụ được phân công.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xem xét khen thưởng theo quy định.

2. Xử lý vi phạm:

a) Tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Trưởng Ban phê bình thành viên, nếu thành viên:

- Vi phạm thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt;

- Không thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, không tham gia họp theo định kỳ;

- Không hoặc từ chối ccán bộ tham gia (hoặc thay thế khi có sự thay đổi:) thành viên Ban Chhuy và Tổ Chuyên viên giúp việc.

c) Công chức được cử tham gia Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc bị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy thông báo không hoàn thành nhiệm vụ phối hợp thì không được xét khen thưởng theo khoản 1 Điều này.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy, các Thành viên Ban Chỉ huy và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này theo đúng quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Thành viên Ban Chỉ huy, Tổ Chuyên viên giúp việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình Ban Chỉ huy xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14