Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2430/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 25/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2430/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ, HỦY BỎ, BÃI BỎ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 125/TTr-SVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2472 /TTr-STP ngày 18 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị thay thế hủy bỏ, bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Có danh mục kèm theo).

Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành nội dung các Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện và cấp xã được công bố, công khai kèm theo Quyết định này đến UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 09/ 5 /2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai TTHC mới ban hành/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai TTHC mới ban hành/TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai TTHC mới ban hành/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng Kiểm soát TTHC-Sở Tư pháp(5b);
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2430 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

 

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

1             

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo

Văn hóa

 

 

2             

Thủ tục thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu.

Văn hóa

 

 

3             

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Văn hóa

 

 

4             

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Văn hóa

 

 

5             

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức cá nhân địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Văn hóa

 

 

6             

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức thi người đẹp và người mẫu địa phương

Văn hóa

 

 

7             

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Văn hóa

 

 

8             

Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Văn hóa

 

 

9             

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Văn hóa

 

 

10          

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Văn hóa

 

 

11          

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (Đối với các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)

Văn hóa

 

 

12          

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm. (Áp dụng đối với văn hóa phẩm để phục vụ công việc của cá nhân, tổ chức tại địa phương; Văn hóa phẩm là quà biếu, tặng có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật; Văn hóa phẩm để tham gia triển lãm, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương; Di vật, cổ vật của cá nhân, tổ chức tại địa phương; Văn hóa phẩm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép)

Văn hóa

 

 

13          

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu. Phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện sau: Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.)

Văn hóa

 

 

14          

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Văn hóa

 

 

15          

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Văn hóa

 

 

16          

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật (Trường hợp: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật bị mất hoặc bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ) không sử dụng được; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật bị lỗi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp gây ra; Có sự thay đổi các thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật đã được cấp).

Văn hóa

 

 

17          

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Văn hóa

 

 

18          

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Văn hóa

 

 

19          

Thủ tục cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Văn hóa

 

 

20          

Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép và thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Văn hóa

 

 

21          

Thủ tục thẩm định xếp hạng di tích cấp tỉnh

Văn hóa

 

 

22          

Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Văn hóa

 

 

23          

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên)

Văn hóa

 

 

24          

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh (Đối với triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không thuộc thẩm quyền của BộVHTTDL).

Văn hóa

 

 

25          

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (Đối với hoạt động đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không thuộc thẩm quyền của BộVHTTDL)

Văn hóa

 

 

26          

Thủ tục đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Đối với cuộc thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh không thuộc thẩm quyền của BộVHTTDL).

Văn hóa

 

 

27          

Thủ tục thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Đối với tác phẩm nhiếp ảnh không có danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan, không thuộc thẩm quyền của BộVHTTDL).

Văn hóa

 

 

28          

Thủ tục thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Văn hóa

 

 

29          

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Văn hóa

 

 

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thể dục thể thao

 

 

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể dục thể thao

 

 

32

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội (CLB, liên đoàn) thể thao có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Thể dục thể thao

 

 

33

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards&snooker

Thể dục thể thao

 

 

34

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi – lặn

Thể dục thể thao

 

 

35

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Thể dục thể thao

 

 

36.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt

Thể dục thể thao

 

 

37

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục thể thao

 

 

38

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thể dục thể thao

 

 

39

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Thể dục thể thao

 

 

40

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thể dục thể thao

 

 

41

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

Thể dục thể thao

 

 

42

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh

Thể dục thể thao

 

 

43

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Thể dục thể thao

 

 

44

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Thể dục thể thao

 

 

45

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Thể dục thể thao

 

 

46

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Thể dục thể thao

 

 

47

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thể dục thể thao

 

 

48

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Thể dục thể thao

 

 

49

Thủ tục thẩm định Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Du lịch

 

 

50

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Du lịch

 

 

51

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

 

 

52

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: (Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài)

Du lịch

 

 

53

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

Du lịch

 

 

54

Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

 

 

55

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

 

 

56

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

 

 

57

Thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

 

 

58

Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

 

 

59

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Du lịch

 

 

60

Thủ tục Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Du lịch

 

 

61

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Du lịch

 

 

62

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

 

 

63

Thủ tục Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

 

 

64

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

 

 

65

Thủ tục Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

 

 

66

Thủ tục Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

 

 

67

Thủ tục Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

 

 

68

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

 

 

69

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

 

 

70

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

 

 

71

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

 

 

72

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

 

 

73

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

 

 

74

Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn Phòng chống bạo lực gia đình

Gia đình

 

 

75

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn Phòng chống bạo lực gia đình

Gia đình

 

 

76

Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

 

 

77

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

 

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

78

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản)

Văn hóa

 

79

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hoá

 

80

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

Văn hóa

 

81

Thủ tục công nhận “ấp văn hoá”

Văn hóa

 

82

Thủ tục công nhận “khu phố văn hoá”

Văn hóa

 

83

Thủ tục công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Văn hóa

 

84

Thủ tục công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Văn hóa

 

85

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội(CLB,LĐ) thể thao có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

Thể dục thể thao

 

86

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

 

87

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

 

88

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

 

89

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

 

90

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

 

91

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

 

92

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

 

93

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

 

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

94

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản)

Văn hóa

 

95

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”

Văn hóa

 

96

Công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở

Thể dục thể thao

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ HOẶC BỊ HỦY BỎ (*)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

A

CẤP TỈNH

 

 

1

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo

Văn hóa

234128

2

Thủ tục thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu.

Văn hóa

234130

3

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Văn hóa

234132

4

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Văn hóa

234133

5

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức cá nhân địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Văn hóa

234135

6

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức thi người đẹp và người mẫu địa phương

Văn hóa

234137

7

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Văn hóa

234141

8

Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Văn hóa

234144

9

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Văn hóa

219897

10

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Văn hóa

219903

11

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (Đối với các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)

Văn hóa

219886

12

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm. (Áp dụng đối với văn hóa phẩm để phục vụ công việc của cá nhân, tổ chức tại địa phương; Văn hóa phẩm là quà biếu, tặng có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật; Văn hóa phẩm để tham gia triển lãm, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương; Di vật, cổ vật của cá nhân, tổ chức tại địa phương; Văn hóa phẩm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép)

Văn hóa

219894

13

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu. Phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện sau: Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.)

Văn hóa

197607

14

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm (Đối với hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)

Văn hóa

197222

15

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Đối với các triển lãm: Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức. Triển lãm mỹ thuật tại địa phương, do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ VHTTDL)

Văn hóa

197221

16

Thủ tục cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép)

Văn hóa

197229

17

Thủ tục Thẩm định dự toán phần mỹ thuật từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới 300 triệu đồng)

Văn hóa

197232

18

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương

Văn hóa

197238

19

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Văn hóa

197250

20

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Văn hóa

197616

21

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật (Trường hợp: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật bị mất hoặc bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ) không sử dụng được; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật bị lỗi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp gây ra; Có sự thay đổi các thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật đã được cấp).

Văn hóa

197621

22

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Văn hóa

197219

23

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Văn hóa

197586

24

Thủ tục cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Văn hóa

197580

25

Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép và thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Văn hóa

197591

26

Thủ tục thẩm định xếp hạng di tích cấp tỉnh

Văn hóa

197646

27

Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Văn hóa

197666

28

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên)

Văn hóa

197573

29

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thể dục thể thao

197734

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể dục thể thao

197740

31

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Thể dục thể thao

197727

32

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards&snooker

Thể dục thể thao

197695

33

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi – lặn

Thể dục thể thao

197711

34

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Thể dục thể thao

197712

35

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt

Thể dục thể thao

197715

36

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục thể thao

197716

37

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thể dục thể thao

197700

38

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Thể dục thể thao

197713

39

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thể dục thể thao

197710

40

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

Thể dục thể thao

197719

41

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh

Thể dục thể thao

197720

42

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Thể dục thể thao

197723

43

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Thể dục thể thao

234146

44

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Thể dục thể thao

234152

45

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Thể dục thể thao

234150

46

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thể dục thể thao

234157

47

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Thể dục thể thao

234155

48

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Du lịch

197750

49

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Du lịch

197761

50

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

197771

51

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài)

Du lịch

197778

52

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

Du lịch

197783

53

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

197853

54

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

197854

55

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

197855

56

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

197856

57

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

197857

58

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Du lịch

197859

59

Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Du lịch

197742

60

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Du lịch

197882

61

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

197886

62

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

197888

63

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

197860

64

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

197865

65

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

197868

66

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

197877

67

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

234162

68

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

234169

69

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

234173

70

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

234179

71

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

234180

72

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

234183

73

Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn Phòng chống bạo lực gia đình

Gia đình

234185

74

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn Phòng chống bạo lực gia đình

Gia đình

234188

75

Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

234190

76

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

234193

II

CẤP HUYỆN

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản)

Văn hóa

197214

2

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hoá

197216

3

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

Văn hoá

197215

4

Thủ tục công nhận “ấp văn hoá”

Văn hoá

197218

5

Thủ tục công nhận “khu phố văn hoá”

Văn hoá

197217

6

Thủ tục công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Văn hoá

234203

7

Thủ tục công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Văn hoá

234204

8

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

Thể dục thể thao

197213

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

234194

10

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

234197

11

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Gia đình

234198

12

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

234195

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

234199

14

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

234201

15

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

234202

16

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Gia đình

234200

III

CẤP XÃ

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản)

Văn hóa

197211

2

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”

Văn hóa

197212

3

Thủ tục công nhận và giải thể câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thể dục thể thao

197210

(*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC này là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2430/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 công bố, công khai thủ tục hành chính mới, bị thay thế hủy bỏ, bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!