Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 243/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính sửa đổi bãi bỏ về hành chính tư pháp tỉnh Long An

Số hiệu: 243/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 20/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/QĐ-UBND

Long An, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

v vic công b sa đi, bãi b th tc hành chính lĩnh vc hành chính tư pháp thuc thm quyn gii quyt ca UBND cp xã trên đa bàn tnh Long An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 54/TTr-STP ngày 13/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 11 thủ tục hành chính sửa đổi, 04 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- CT. UBND tỉnh;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT. Oanh
QD_TTHC_STP_T01_XA

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục TTHC được sửa đổi

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI

I. Lĩnh vực hành chính tư pháp: 11 thủ tục

1

219294

Chứng thực việc lập di chúc

- Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Long An về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

- Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh Long An về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

- Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Long An về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

2

221290

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

3

221291

Đăng ký khai sinh quá hạn

Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

4

245375

Đăng ký kết hôn

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

5

221301

Đăng ký lại việc kết hôn

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

6

 

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

7

221302

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam cư trú trong nước)

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

8

221307

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

9

221311

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi

Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

10

255802

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

11

 

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

2. Danh mục TTHC bị bãi bỏ

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ

I. Lĩnh vực hành chính tư pháp: 04 thủ tục

1

007493

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

- Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Long An về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

- Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THCỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

I. Lĩnh vực hành chính tư pháp:

1. Chứng thực việc lập di chúc

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chng thực; người thc hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa đim chứng thực; giấy tờ tùy thân của người yêu cầu chứng thực; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký chứng thực.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Di chúc mà mình sẽ ký vào.

+ Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu).

+ Xuất trình giy tờ tùy thân (hộ khẩu, chứng minh nhân dân) và giấy tờ cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong ngày; nếu cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài nhưng không quá 3 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Di chúc có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn.

- Phí, lệ phí: 10.000 đồng/lần

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phiếu yêu cầu chứng thực (mẫu số 31/PYC).

+ Di chúc (mẫu số 57/DC).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định s79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

+ Nghị định s04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bsung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 ca Chính phủ về cp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

+ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 ca Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

+ Thông tư liên tịch s 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

+ Quyết định s20/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của UBND tnh Long An quy định thủ tục, trình tự và thời hạn thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định s77/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 về việc ban hành mức thu, tỷ lệ nộp và trích để lại cho đơn vị thu phí cp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An

________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THC HỢP ĐNG, VĂN BẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn……………………

Họ và tên người nộp phiếu: .............................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

Sđiện thoại: .................................................................................................................

Email: .............................................................................................................................

Số fax: ...........................................................................................................................

Yêu cầu chứng thực về: ..................................................................................................

.......................................................................................................................................

Các giấy tờ nộp kèm theo phiếu này gồm có:

1.....................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................

5.....................................................................................................................................

6.....................................................................................................................................

7.....................................................................................................................................

8.....................................................................................................................................

9.....................................................................................................................................

10....................................................................................................................................

 

Thời gian nhận phiếu ……. giờ, ngày ……../……./……

NGƯỜI NHẬN PHIẾU

NGƯỜI NỘP PHIU

 

Mu số 57/DC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DI CHÚC

Tôi là (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

Người lập di chúc
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRN ……………..

Ngày....tháng…...năm……(bằng chữ……..) tại……..(9), tôi………………, Chủ tịch/Phó Chủ tịch y ban nhân dân xã/phường/thị trấn……..huyện/quận/thị xã/thành phthuộc tỉnh………………tỉnh/thành phố ………………..

CHỨNG THC:

- Ông/bà ………………………… đã tự nguyện lập di chúc này;

- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông/bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................. (10)

- Di chúc này được làm thành …… bản chính (mỗi bản chính gồm …….. tờ, ……. trang), giao cho người lập di chúc ……. bản chính; lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính.

Số công chứng …….., quyển số ……..TP/CC-SCT/HĐGD.

 

 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng du và ghi rõ họ tên)

 

2. Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ i

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy khai sinh.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thSáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản trẻ bị bỏ rơi (do UBND xã lập).

+ Các giấy tờ có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ các giy tờ hợp lệ.

- Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính).

- Phí, lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: TP/HT-2012-TKKS.1

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trn, nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sản và các đồ vật khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người phát hiện. Biên bản được lập thành hai bản, một bn lưu tại y ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản, một bản giao cho người hoặc tchức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản có trách nhiệm thông o trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình địa phương đtìm cha, mẹ đẻ của trẻ. Đài phát thanh hoặc đài truyền hình có trách nhiệm thông báo min phí 3 ln trong 3 ngày liên tiếp các thông tin về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cui cùng, nếu không tìm thy cha, mẹ đẻ, thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư s01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ vđăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng s, biu mu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 ca UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đlại từ nguồn thu phí, lphí trên địa bàn tỉnh Long An.

________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mu TP/HT-2012-TKKS.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

T KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1) ……………………………

Họ và tên người khai: ......................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ...............................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ..................................................................................

Đnghị (1) ……………………………………. đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………. Giới tính: ......................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …………… (Bằng chữ: .................................................................

...................................................................................................................................... )

Nơi sinh: (4) .....................................................................................................................

Dân tộc: …………………………… Quc tịch: ....................................................................

Họ và tên cha: ................................................................................................................

Dân tộc: ………………. Quốc tịch: …………….. Năm sinh ..................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Họ và tên mẹ: .................................................................................................................

Dân tộc: ………………. Quốc tịch: …………….. Năm sinh ..................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………., ngày…..tháng…….năm……

 

Người đi khai sinh (5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………..

Người cha
(, ghi rõ họ tên)
……………..

Người mẹ
(, ghi rõ họ tên)
……………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trem sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sy tế và địa danh hành chính nơi trem sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bng, huyện Từ Sơn, tnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cp xã, cấp huyện, cp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chcần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

 

3. Đăng ký khai sinh quá hạn

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy khai sinh.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng sinh hoặc các giấy tờ khác có liên quan.

+ Xuất trình: Giấy chng nhận kết hôn (nếu có).

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú (đi với công dân Việt Nam ở trong nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chng nhận tạm trú (đi với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Slượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày, sau khi nhận đủ các giấy tờ hp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính).

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: TP/HT-2012-TKKS.1

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Khi đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giy tờ đó đã có sự thng nht vhọ, tên chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch, quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.

+ Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyn, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư s01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư s05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp vviệc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đlại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mu TP/HT-2012-TKKS.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

T KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1) …………………………..………………

Họ và tên người khai: .....................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ...............................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ..................................................................................

Đnghị (1) ………………………………….. đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………. Giới tính: ......................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …………… (Bằng chữ: .................................................................

...................................................................................................................................... )

Nơi sinh: (4) .....................................................................................................................

Dân tộc: …………………………… Quc tịch: ....................................................................

Họ và tên cha: ................................................................................................................

Dân tộc: ………………. Quốc tịch: …………….. Năm sinh ..................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Họ và tên mẹ: .................................................................................................................

Dân tộc: ………………. Quốc tịch: …………….. Năm sinh ..................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………., ngày…..tháng…….năm……

 

Người đi khai sinh (5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………..

Người cha
(, ghi rõ họ tên)
……………..

Người mẹ
(, ghi rõ họ tên)
……………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trem sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sy tế và địa danh hành chính nơi trem sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bng, huyện Từ Sơn, tnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cp xã, cấp huyện, cp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chcần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

 

4. Đăng ký kết hôn

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy chứng nhận kết hôn.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn (mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH).

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày, nếu có xác minh thời hạn kéo dài thêm không quá 5 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận kết hôn (bản chính).

- Phí, lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký kết hôn (mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

• Nam từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ đủ mười tám tuổi trở lên;

• Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

• Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

+ Không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

+ Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây:

• Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

• Tảo hôn, cưng ép kết hôn, lừa di kết hôn, cản trở kết hôn;

• Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sng với nhau như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sng như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

• Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bchồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chng;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sđiều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư s05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một squy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Quyết định s62/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

_________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mu TP/HT-2013-TKĐKKH (Thông tư số: 09/2013/TT-BTP)

 

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

T KHAI ĐĂNG KÝ KT HÔN

Kính gửi: ………………………………..

 

2

 

Ngưi khai

Bên nam

Bên nữ

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế

 

 

Nghnghiệp

 

 

Kết hôn lần thứ mấy

 

 

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trưc pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị............................................................................................................... đăng ký.

 

…………, ngày ……. tháng ……. năm ……..

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của cơ quan có thẩm quyền
……………………………………………
……………………………….…………
……………………………….…………
……………………………….…………

Bên nam
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………

Bên n
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận.

 

Ngày…..tháng……năm......
NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
………………………

 

Chú thích: (1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ

 

5. Đăng ký lại việc kết hôn

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy chứng nhận.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai (theo mẫu).

+ Xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch đã cp hợp lệ trước đây (nếu có); trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch, thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng shộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm vnội dung cam đoan. Đối với việc đăng ký lại việc kết hôn, thì bản cam đoan phải có xác nhận của 02 người làm chứng biết rõ về việc đã đăng ký và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về chữ ký của hai người làm chứng.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn (bn chính).

- Phí, lệ phí: 30.000 đồng/ trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc kết hônính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Việc kết hôn đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.

+ Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.

+ Khi đăng ký lại việc kết hôn, các bên đương sự phải có mặt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung mt số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một s quy định của Nghị định s 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 cua Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp vviệc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng s, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ ngun thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

_________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mu TP/HT-2012-TKĐKLVKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

T KHAI ĐĂNG KÝ LI VIC KT HÔN

Kính gửi (1): …………………………………………

Chúng tôi là:

Họ và tên chồng: …………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………

Dân tộc: …………. Quốc tịch: ……………….

Nơi thường trú/tạm trú (2): ………..……….….

………………………………………………..….

Họ và tên vợ: …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………

Dân tộc: …………. Quốc tịch: ……………….

Nơi thường trú/tạm trú (2): ………..……….….

………………………………………………..….

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế(3):

………………………………………………….

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế(3):

………………………………………………….

Đã đăng ký kết hôn tại (4) ..................................................................................................

………………………………………………………….…………… ngày……tháng…….năm…….

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: ……….. (5) ………., Quyển số: ……….………………..…(5)

Đề nghị (1) ……………………………………………………. đăng ký lại việc kết hôn.

Lý do đăng ký lại: ...........................................................................................................

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: …………., ngày …. tháng ….. năm …..

 

Chồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vợ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(6)…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc kết hôn.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú và ghi theo địa chđăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo sCMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo s Giy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai khi biết rõ.

(6) Ngưi có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký kết hôn nhưng không còn lưu được S đăng ký kết hôn (chcần thiết trong trường hợp đương sự không còn bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp hợp lệ trước đây).

 

6. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên gii

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND cấp xã.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ. Sau khi đã thẩm tra hồ sơ, UBND cấp xã có công văn, kèm theo bản sao 01 bộ hồ sơ (bản sao không cần chứng thực) gửi Sở Tư pháp đxin ý kiến.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn của UBND cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho UBND cấp xã. Trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp có văn bản gửi UBND cấp xã để thông báo cho hai bên nam, n, trong đó nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của Sở Tư pháp, UBND cấp xã thực hiện đăng ký kết hôn như đối với trường hợp đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

+ Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND cấp xã.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn (mẫu TP/HT-2010-KH.1);

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân đối với công dân Việt Nam; giy tờ đchứng minh vtình trạng hôn nhân của công dân nước láng ging do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hsơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không có chồng.

Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc đã ghi vào shộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy tờ sau đây:

• Giấy chứng minh nhân dân biên giới đi với công dân Việt Nam; trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân biên giới thì xut trình giy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới kèm theo giy tờ tùy thân khác để kiểm tra;

• Giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác đi với công dân nước láng giềng do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp để chứng minh việc người đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 27 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã (khu vực biên giới).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn.

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đăng ký kết hôn (TP/HT-2013-TKĐKKH)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết việc kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết việc kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới chỉ cần dịch ra tiếng Việt, có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội dung, không cần chứng thực chữ ký người dịch.

- Căn c pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

+ Nghị định s24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình vquan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biu mu hộ tịch.

+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư s 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư s 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 08.a/2010/TT-BTP.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đlại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

_________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mu TP/HT-2013-TKĐKKH (Thông tư số: 09/2013/TT-BTP)

 

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

T KHAI ĐĂNG KÝ KT HÔN

Kính gửi: ………………………………..

 

2

 

Ngưi khai

Bên nam

Bên nữ

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế

 

 

Nghnghiệp

 

 

Kết hôn lần thứ mấy

 

 

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trưc pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị............................................................................................................... đăng ký.

 

…………, ngày ……. tháng ……. năm ……..

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của cơ quan có thẩm quyền
……………………………………………
……………………………….…………
……………………………….…………
……………………………….…………

Bên nam
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………

Bên n
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………

 

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận.

 

Ngày…..tháng……năm......
NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
………………………

 

Chú thích: (1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ

 

7. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày ngh).

• Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ khai (theo mẫu).

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đi với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh là 03 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Phí, lệ phí: 8.000 đồng/ trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TP/HT-2013-TKXNHN)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trong trường hợp người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xut trình trích lục bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án vviệc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử.

+ Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyn cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cn phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bsung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dn việc ghi chép, lưu trữ, sdụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư s09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư s 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư s 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đi, bsung một số điều của Thông tư s 08.a/2010/TT-BTP.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

_________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mu TP/HT-2013-TKXNHN (Thông tư số:   /2013/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

T KHAI CP GIY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: …………………………………

Họ và tên người khai: .....................................................................................................

Dân tộc: ………………………………. Quốc tịch: ................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ....................................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ......................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ngưi có tên dưới đây:

Họ và tên: ……………………………….. Giới tính: ..............................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Nơi sinh: .........................................................................................................................

Dân tộc: …………………………….. Quốc tịch: ..................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .............................................................

Nơi thường trú/tạm trú (1): ................................................................................................

Nghề nghiệp: ..................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại..................................................................................................

............................... từ ngày……tháng……năm…….., đến ngày…..tháng…….năm (2)………

Tình trạng hôn nhân (3) ......................................................................................................

.......................................................................................................................................

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (4): .................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 

Làm tại:…………, ngày …… tháng …… năm …….

 

Ngưi khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
……………….

Chú thích:

(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, trong trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

Trường hợp công dân Việt Nam cư trú nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

(2) Chỉ khai trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú nước ngoài có yêu cu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thi gian cư trú nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh.

(3) Đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trưc khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại ……………………… từ ngày ……. tháng ……. năm …….đến ngày …… tháng …… năm …….chưa đăng ký kết hôn với ai).

Đối với công dân Việt Nam đang cư trú nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày …. tháng ….. năm ….. đến ngày ……. tháng ……. năm ….. không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức);

(4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.

 

8. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký quyết định.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký việc nhận con (TP/HT-2012-TKCMC.1).

+ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận cha mẹ cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)(TP/HT-2012-TKCMC.2).

+ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)(TP/HT-2012-TKCMC.3).

+ Xuất trình giấy khai sinh của người con (bản chính hoặc bản sao).

+ Các giấy tờ có liên quan.

+ Đồ vật chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con.

+ Bản sao Giy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch đxác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: 15.000 đồng/trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm).

+ Tờ khai đăng ký việc nhận con;

+ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mt năng lực hành vi dân sự).

+ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại mục này được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sng vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyn và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.

+ Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định tại Mục này, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyn và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ.

+ Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên cha, me, con phải có mặt trừ trường hợp người được nhận là cha, mẹ đã chết.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005.

+ Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đi, bsung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thc.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định s158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ vđăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định s62/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

_________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TKHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

Kính gửi: (1) ………..………………………………..

Họ và tên ngưi khai: ……………..………………… Giới tính: .............................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Đề nghị (1) ……………………………………………… công nhận người có tên dưới đây là con của tôi:

Họ và tên: ……………..………………………………… Giới tính: ...........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: …………………………………. Quốc tịch: .............................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

SGiấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4) ........................................................................

Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:

 

ÔNG

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú (2)

 

 

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3)

 

 

Quan hệ gia người nuôi dưỡng với người được nhận là con: .....................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con của tôi là tự nguyn, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: ……..……., ngày …. tháng ….. năm …..

 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………..

Các giy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mt tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………....………………...…………..

(ký, ghi rõ họ tên)
………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận con.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3).

 

Mu TP/HT-2012-TKNCM.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

T KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ

(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)

Kính gửi: (1) …………………………………………….

Họ và tên người khai: .....................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ: (4) ...............................................................................

Đề nghị (1) ………………………………………….. công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên: .......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: …………………………………….. Quốc tịch: .........................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Là cha/mẹ (4) của người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………. Giới tính: ......................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: …………………………………….. Quốc tịch: .........................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ...........................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận cha/mẹ của tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: ………………., ngày …... tháng …... năm …….

 

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
…………………

Các giy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mt tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

(ký, ghi rõ họ tên)
………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên Cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo s CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu là cha thì gạch chữ “mẹ, nếu là mẹ thì gạch chữ “cha”.

(5) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3).

 

Mu TP/HT-2012-TKNCM.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ

(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)

Kính gửi: (1) …………………………………………….

Họ và tên: …………………………………… Giới tính: ..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: ……………………………………. Quốc tịch: ..........................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ: (4) ...............................................................................

Đề nghị (1) ………………………………………….. công nhận người dưới đây(4) ………………………. của tôi:

Họ và tên: .......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: …………………………………….. Quốc tịch: .........................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận (4) …………….….. của tôi là tự nguyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: ………………., ngày …... tháng …... năm …….

 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
…………………

Các giy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Ý kiến của người được nhậncha/mẹ:
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

(ký, ghi rõ họ tên)
………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu nhận cha thì ghi chữ “cha”, nếu nhận mẹ thì ghi chữ “mẹ”.

 

9. Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hp, không phân biệt độ tui

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký xác nhận.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhn hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn hoặc nộp hồ sơ qua hệ thng bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ khai (theo mẫu).

+ Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với việc cần xác minh được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì phải nộp Giấy chứng nhận y tế do Cơ sở khám bệnh, cha bệnh được phép can thiệp y tế đxác định lại giới tính theo quy định của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính.

+ Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

+ Đối với việc thay đổi họ, tên, cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong tờ khai; trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con.

+ Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

+ Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật dân sự năm 2005

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sđiều của các Nghị định vhộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư s08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đlại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

_________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TKHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐI, CẢI CHÍNH, BSUNG HỘ TỊCH XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG GIY KHAI SINH

Kính gửi: (1) ………………………………………

Họ và tên người khai: ......................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:

Đề nghị (1) ……………………………………… đăng ký việc (4) …………………………… cho người có tên dưới đây

Họ và tên: …………………………………………… Giới tính: ................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: ……………………………. Quốc tịch: ...................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại: .......................................................... ngày…..tháng……năm……

Theo Giấy khai sinh số: ………………………….. Quyển số: ................................................

từ (5) ...............................................................................................................................

thành: (5) ..........................................................................................................................

Lý do: .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: …………, ngày …. tháng .... năm …..

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đ15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(ký, ghi rõ họ tên)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

(2) Ghi theo địa chđăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chđăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo s Giy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).

(5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam

Thành Vũ Văn Nam.

 

10. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND cấp xã.

+ Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra về nhân thân, tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; có văn bản báo cáo kết quả kim tra và nêu rõ các vấn đề vướng mắc cần xin ý kiến, gửi Sở Tư pháp, kèm theo hồ sơ

+ Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND cấp xã, Sở Tư pháp thẩm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần làm rõ về nhân thân, tình trạng hôn nhân, điều kiện kết hôn, mục đích kết hôn của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sở Tư pháp tiến hành xác minh. Trường hợp trụ sSở Tư pháp cách xa nơi cư trú của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sở Tư pháp có thể đề nghị Phòng Tư pháp cấp huyện hỗ trợ xác minh. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, Phòng Tư pháp tiến hành xác minh và báo cáo kết quả cho Sở Tư pháp.

+ Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và cấp cho người yêu cầu.

+ Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND cấp xã.

* Thời gian tiếp nhn và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TP/HT-2013-TKXNHN);

- Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu.

Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận về việc ghi vào shộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ (trừ thời gian hồ sơ chuyển bưu điện).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Phí, lệ phí: 8.000 đồng/trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TP/HT-2013-TKXNHN);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Hôn nhân và gia đình v quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

+ Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Hôn nhân và gia đình vquan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đlại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

_____________

Phần chữ in nghiêng nội dung sửa đi

 

Mu TP/HT-2013-TKXNHN (Thông tư số: 09/2013/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

T KHAI CP GIY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: …………………………………

Họ và tên người khai: .....................................................................................................

Dân tộc: ………………………………. Quốc tịch: ................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ....................................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ......................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ngưi có tên dưới đây:

Họ và tên: ……………………………….. Giới tính: ..............................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Nơi sinh: .........................................................................................................................

Dân tộc: …………………………….. Quốc tịch: ..................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .............................................................

Nơi thường trú/tạm trú (1): ................................................................................................

Nghề nghiệp: ..................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại..................................................................................................

…………..từ ngày……tháng……năm…….., đến ngày…..tháng…….năm (2)..........................

Tình trạng hôn nhân (3) ......................................................................................................

.......................................................................................................................................

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (4): .................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 

Làm tại:…………, ngày …… tháng …… năm …….

 

Ngưi khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
……………….

Chú thích:

(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, trong trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

Trường hợp công dân Việt Nam cư trú nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

(2) Chỉ khai trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú nước ngoài có yêu cu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thi gian cư trú nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh.

(3) Đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trưc khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại ……………………… từ ngày ……. tháng ……. năm …….đến ngày …… tháng …… năm …….chưa đăng ký kết hôn với ai).

Đối với công dân Việt Nam đang cư trú nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày …. tháng ….. năm ….. đến ngày ……. tháng ……. năm ….. không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức);

(4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.

 

11. Đăng ký việc nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên gii

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở UBND. Hết thời hạn niêm yết, UBND cấp xã có công văn, kèm theo bản sao 01 bộ hồ sơ (bản sao không cần chứng thực) gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được công văn xin ý kiến của UBND cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ nhận cha, mẹ, con và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hp từ chi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, Sở Tư pháp có văn bản gửi UBND cấp xã đthông báo cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, UBND cấp xã thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con như đối với trường hợp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

+ Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn hồ sơ gồm:

- Tờ khai nhận cha, mẹ, con (theo mẫu quy định);

- Căn cứ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

- Phí, lệ phí: 15.000 đồng/trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai đăng ký việc nhận con (TP/HT-2012-TKCMC.1).

+ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận cha mẹ cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)(TP/HT-2012-TKCMC.2).

+ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)(TP/HT-2012-TKCMC.3).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới chỉ cần dịch ra tiếng Việt, có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội dung, không cần chứng thực chữ ký người dịch.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình vquan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

_________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TKHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

Kính gửi: (1) ………..………………………………..

Họ và tên ngưi khai: ……………..………………… Giới tính: ............................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Đề nghị (1) ……………………………………………… công nhận người có tên dưới đây là con của tôi:

Họ và tên: ……………..………………………………… Giới tính: ...........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: …………………………………. Quốc tịch: .............................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

SGiấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4) ........................................................................

Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:

 

ÔNG

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú (2)

 

 

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3)

 

 

Quan hệ gia người nuôi dưỡng với người được nhận là con: .....................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con của tôi là tự nguyn, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: ……..……., ngày …. tháng ….. năm …..

 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………..

Các giy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mt tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

(ký, ghi rõ họ tên)
………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận con.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3).

 

Mu TP/HT-2012-TKNCM.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

T KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ

(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)

Kính gửi: (1) …………………………………………….

Họ và tên người khai: .....................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ: (4) ...............................................................................

Đề nghị (1) ………………………………………….. công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên: .......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: …………………………………….. Quốc tịch: .........................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Là cha/mẹ (4) của người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………. Giới tính: ......................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: …………………………………….. Quốc tịch: .........................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (5) ........................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận cha/mẹ của tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: ………………., ngày …... tháng …... năm …….

 

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
…………………

Các giy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mt tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

(ký, ghi rõ họ tên)………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên Cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo s CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu là cha thì gạch chữ “mẹ, nếu là mẹ thì gạch chữ “cha”.

(5) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3)

 

Mu TP/HT-2012-TKNCM.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ

(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)

Kính gửi: (1) …………………………………………….

Họ và tên: …………………………………… Giới tính: ..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: ……………………………. Quốc tịch: ...................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Đề nghị (1) ………………………………………….. công nhận người dưới đây(4) ………………………. của tôi:

Họ và tên: .......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: …………………………………….. Quốc tịch: .........................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận (4) …………….….. của tôi là tự nguyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ………………., ngày …... tháng …... năm …….

 

 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)…………………

Các giy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Ý kiến của người được nhậncha/mẹ:
…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(ký, ghi rõ họ tên)………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Nếu nhận cha thì ghi chữ “cha”, nếu nhận mẹ thì ghi chữ “mẹ”.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 243/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!