Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 24/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 10/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐIỀU TIẾT NƯỚC SÔNG SÊ SAN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổ trưởng Tổ Công tác điều tiết nước sông Sê San,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ Công tác điều tiết nước sông Sê San.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ và các thành viên Tổ Công tác điều tiết nước sông Sê San chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận
:

- Như điều 2,
- Thứ trưởng Hoàng Trung Hải,
- Bộ NN&PTNT,
- UB sông Mê Công Việt Nam,
- UBND tỉnh: Gia Lai, Kon Tum,
- Vụ TCCB,
- Lưu VP, HTQT.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư


 QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐIỀU TIẾT NƯỚC SÔNG SÊ SAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24 /2001/QĐ-BCN  ngày10 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho Tổ Công tác Điều tiết nước sông Sê San (sau đây được viết tắt là "Tổ Công tác") được thành lập theo Quyết định số 0254/QĐ-HTQT ngày 08 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 104/CP-QHQT ngày 13 tháng 11 năm 2000 của VPCP) và đề cử người tham gia của Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

Điều 2. Tổ trưởng Tổ Công tác có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; định kỳ tổng hợp tình hình, đề nghị Bộ ra quyết định về việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế. 

Chương 2:

NHIỆM VỤ CHUNG

Điều 3. Tổ Công tác có nhiệm vụ phối hợp với phía Cam-pu-chia xây dựng cơ chế và các giải pháp tránh thiệt hại cho phía hạ lưu do việc xả nước từ hồ chứa Ialy và các dự án thuỷ điện khác trên sông Sê San trong tương lai. 

Chương 3:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trách nhiệm của Tổ trưởng

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 53/CP-QHQT ngày 4 tháng 8 năm 2000 về ảnh hưởng từ hồ chứa Ialy đối với Cam-pu-chia) và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Tổ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo Tổ Công tác:

1. Xây dựng cơ chế và các giải pháp tránh thiệt hại cho phía hạ lưu do việc xả nước từ hồ chứa Ialy và các dự án thuỷ điện khác trên sông Sê San,

2. Tham góp ý kiến về các nội dung nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu quả phát điện, cắt lũ, nâng cao hiệu quả canh tác của vùng hạ lưu và đảm bảo an toàn cho các công trình của các nhà máy thuỷ điện trên sông Sê San,

3. Đôn đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam thực hiện 5 giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong công văn số 104/CP-QHQT ngày 13 tháng 11 năm 2000,

4. Cùng với phía Cam-pu-chia thống nhất nội dung, kế hoạch thực hiện Dự án đánh giá tác động môi trường đối với hạ lưu do việc xả nước từ hồ chứa Ialy,

5. Tập hợp các nội dung trên để trình Bộ trưởng trước khi trao đổi với các cơ quan hữu quan Việt Nam, với phía Cam-pu-chia hoặc Tư vấn,

6. Tổ trưởng có trách nhiệm triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Tổ, có kết luận về các vấn đề đưa ra thảo luận tại các cuộc họp; dẫn đầu Tổ Công tác Việt Nam làm việc với các cơ quan hữu quan Việt Nam, với phía Cam-pu-chia hoặc Tư vấn.

Điều 5. Trách nhiệm của Tổ phó Tổ Công tác

Trong trường hợp Tổ trưởng bận công việc khác, Tổ phó Tổ Công tác thực thi các trách nhiệm của Tổ trưởng nêu tại Điều 4 theo yêu cầu của Tổ trưởng.

Điều 6. Trách nhiệm của các thành viên

1. Báo cáo, xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ, Ngành và Địa phương mình về những vấn đề được phân công nghiên cứu, tham góp ý kiến,

2. Chuẩn bị những đề xuất của Bộ, Ngành và Địa phương mình,

3. Xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ, Ngành và Địa phương mình về những vấn đề cần có sự thống nhất chung,

4. Thực hiện sự phân công của Tổ trưởng,

5. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tại các Bộ, Ngành và Địa phương,

6. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ Công tác khi có giấy mời,

7. Các thành viên phải tuân thủ chặt chẽ chế độ báo cáo phần công việc được phân công theo dõi.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 7. Chế độ làm việc

Các thành viên của Tổ Công tác được triệu tập họp theo yêu cầu công việc và theo giấy triệu tập của Bộ Công nghiệp.

Hàng năm có hai (2) cuộc họp: Một cuộc họp riêng của Tổ Công tác của Việt Nam, một cuộc họp chung với Tổ Công tác của phía Cămpuchia. Nội dung, địa điểm và thời gian họp sẽ được thông báo trước hai (2) tháng.

Trường hợp đột xuất, Bộ Công nghiệp sẽ có thông báo triệu tập đến các thành viên. 

Chương 5:

CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

 Điều 8. Kinh phí hoạt động

Khi tham dự các cuộc họp, các thành viên được Bộ, Ngành và Địa phương của mình đài thọ phương tiện đi lại, ăn, ở và các chi phí liên quan.

Kinh phí cho các hoạt động thường xuyên và tổ chức các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Tổ Công tác được lấy từ nguồn kinh phí đoàn vào/đoàn ra từ ngân sách cấp cho Bộ Công nghiệp và huy động từ các nguồn tài trợ khác, kể cả Tổng Công ty Điện lực và Uỷ ban sông Mê Công.

Điều 9. Tài liệu, thông tin

Các tài liệu, thông tin liên quan đến nhiệm vụ của Tổ Công tác sẽ được Tổ trưởng chuyển tới tất cả các thành viên để tham khảo, nghiên cứu, đề xuất và lưu bảo quản./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2001/QĐ-BCN ngày 10/05/2001 về Quy chế hoạt động của Tổ Công tác điều tiết nước sông Sê San do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149