Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2351/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 12/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2351/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thay thế một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 08/TTr-SXD ngày 08/8/2011 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này TTHC được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- VPCP (Cục KSTTHC) (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Các phòng, Trung tâm thuộc VP;
- Lưu VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực xây dựng

1

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

2

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

3

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

4

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

5

Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

6

Thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát địa hình và chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng (gồm quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng)

PHẦN 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

Bước 2: Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tại địa chỉ Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. BMT, Đắk Lắk. (Trước đây quy định là: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. BMT, Đắk Lắk)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng hạng 2;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng:

+ Buổi sáng: Từ 08h đến 10h30;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết cấp chứng chỉ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) - Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. BMT, T. Đắk Lắk.

- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng.

+ Người nhận chứng chỉ đem phiếu nộp tiền tại bộ phận tài vụ Sở Xây dựng Đắk Lắk;

+ Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

+ Trong trường hợp nhận hộ thì người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền.

- Thời gian trả chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng:

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 10h30;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).

b) Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước: Sở Xây dựng Đắk Lắk.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu hồ sơ hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc). (Trước đây quy định là: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Đắk Lắk.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (phụ lục số 5);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có xác nhận của cơ quan; tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (phụ lục số 6);

- Bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (phụ lục số 8).

h) Lệ phí:

Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 200.000 đồng/chứng chỉ. Thực hiện theo Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

- Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Hàng năm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng nơi hoạt động tư vấn về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sau khi được cấp chứng chỉ. Nội dung thông tin cung cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 8 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

 

Phụ lục số 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm…….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………….

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: ……….

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian
(Tháng- năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

CÁC THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN
CỦA KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

1. Tên cá nhân:

2. Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:

3. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

4. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng số:

5. Cơ quan cấp chứng chỉ:

6. Hạng kỹ sư định giá xây dựng hiện tại:

7. Ngày, tháng, năm được chuyển hạng:

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.

9. Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện đến thời điểm cập nhật thông tin (địa chỉ công trình nơi hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cấp công trình, loại công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đang thực hiện ….).

 

2. Tên thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

Bước 2: Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tại địa chỉ Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (Trước đây quy định là: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. BMT, Đắk Lắk)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng hạng 1;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng:

+ Buổi sáng: Từ 08h đến 10h30;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết cấp chứng chỉ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) - Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. BMT, T. Đắk Lắk.

- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng. Người nhận chứng chỉ đem phiếu nộp tiền tại bộ phận tài vụ Sở Xây dựng Đắk Lắk;

- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

- Trong trường hợp nhận hộ thì người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền.

- Thời gian trả chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng:

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 10h30;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).

b) Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước: Sở Xây dựng Đắk Lắk.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng từ hạng 2 lên hạng 1 bao gồm:

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 7 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng;

- Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ);

- Chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu hồ sơ hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc). (Trước đây quy định là: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Đắk Lắk.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có):

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có xác nhận của cơ quan; tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (phụ lục số 6);

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (phụ lục số 7);

- Bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (phụ lục số 8).

h) Lệ phí:

Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 200.000 đồng/chứng chỉ. Thực hiện theo Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

+ Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

+ Có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

+ Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

+ Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

+ Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

+ Hàng năm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng nơi hoạt động tư vấn về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sau khi được cấp chứng chỉ. Nội dung thông tin cung cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 8 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

 

Phụ lục số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian
(Tháng- năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục số 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………….

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng);

- Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

9. Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

CÁC THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN
CỦA KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

1. Tên cá nhân:

2. Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:

3. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

4. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng số:

5. Cơ quan cấp chứng chỉ:

6. Hạng kỹ sư định giá xây dựng hiện tại:

7. Ngày, tháng, năm được chuyển hạng:

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.

9. Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện đến thời điểm cập nhật thông tin (địa chỉ công trình nơi hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cấp công trình, loại công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đang thực hiện ….).

 

3. Tên thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

Bước 2: Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tại địa chỉ Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Trước đây quy định là: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng hạng 1;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng:

+ Buổi sáng: Từ 08h đến 10h30;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết cấp chứng chỉ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) - Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk.

- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng. Người nhận chứng chỉ đem phiếu nộp tiền tại bộ phận tài vụ Sở Xây dựng Đắk Lắk;

- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

- Trong trường hợp nhận hộ thì người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền.

- Thời gian trả chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng:

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 10h30;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).

b) Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước: Sở Xây dựng Đắk Lắk.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu hồ sơ hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc). (Trước đây quy định là: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Đắk Lắk.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có):

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng (phụ lục số 5);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (phụ lục số 6);

- Bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (phụ lục số 8).

h) Lệ phí:

Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 200.000 đồng/chứng chỉ. Thực hiện theo Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Hàng năm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng nơi hoạt động tư vấn về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sau khi được cấp chứng chỉ. Nội dung thông tin cung cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 8 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

 

Phụ lục số 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm…….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………….

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: ……….

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian
(Tháng- năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

CÁC THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN
CỦA KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

1. Tên cá nhân:

2. Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:

3. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

4. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng số:

5. Cơ quan cấp chứng chỉ:

6. Hạng kỹ sư định giá xây dựng hiện tại:

7. Ngày, tháng, năm được chuyển hạng:

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.

9. Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện đến thời điểm cập nhật thông tin (địa chỉ công trình nơi hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cấp công trình, loại công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đang thực hiện ….).

 

4. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

Bước 2: Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tại địa chỉ Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (Trước đây quy định là: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. BMT, Đắk Lắk)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng:

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 10h30;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết cấp chứng chỉ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng một cửa) - Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương, Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk.

- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng.

- Người nhận chứng chỉ đem phiếu nộp tiền tại bộ phận tài vụ Sở Xây dựng Đắk Lắk;

- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

- Trong trường hợp nhận hộ thì người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền.

- Thời gian trả chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 10h30;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).

b) Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước: Sở Xây dựng Đắk Lắk.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát;

- Có bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết:

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Sở Xây dựng xem xét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho cá nhân đủ điều kiện theo quy định trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Trước đây quy định là: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Đắk Lắk.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (phụ lục số 8).

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (phụ lục số 12);

h) Lệ phí (nếu có)

Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 200.000 đồng/chứng chỉ. Thực hiện theo Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

+ Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát.

+ Hàng năm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng nơi hoạt động tư vấn về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sau khi được cấp chứng chỉ. Nội dung thông tin cung cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 8 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

 

Phụ lục số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

CÁC THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN
CỦA KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

1. Tên cá nhân:

2. Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:

3. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

4. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng số:

5. Cơ quan cấp chứng chỉ:

6. Hạng kỹ sư định giá xây dựng hiện tại:

7. Ngày, tháng, năm được chuyển hạng:

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.

9. Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện đến thời điểm cập nhật thông tin (địa chỉ công trình nơi hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cấp công trình, loại công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đang thực hiện ….).

 

Phụ lục số 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………….

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được cấp:

9. Lý do xin cấp lại:

Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: …………….

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

5. Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Gửi hồ sơ tại Bộ phận văn thư thuộc Văn phòng Sở Xây dựng (số 15 Hùng Vương, Tp Buôn Ma Thuột)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Sáng từ 8h00 đến 10h30;

- Chiều từ 14h00 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Theo bước sau: Văn thư trình lãnh đạo xem xét, Lãnh đạo chuyển Phòng Kỹ thuật giám định tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Tổng hợp lập báo cáo tình hình thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

b) Cách thức thực hiện

Gửi Giấy chứng nhận qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính Sở Xây dựng Đắk Lắk. (Trước đây quy định: Gửi trực tiếp tại Bộ phận văn thư thuộc Văn phòng Sở Xây dựng (số 15 Hùng Vương, Tp Buôn Ma Thuột)

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (01 bản chính).

- Báo cáo kết quả kiểm tra (01 bản chính).

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình (01 bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

01 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận này (thời gian nhận giấy chứng nhận là thời gian tính theo dấu bưu chính nơi phát hành). (Trước đây quy định là: Không)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng các công trình thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương. (Trước đây quy định là: Tổ chức, cá nhân)

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Đắk Lắk.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Phiếu tiếp nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng (phụ lục 1).

- Phiếu tiếp nhận Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (phụ lục 2).

(Trước đây quy định là: Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng cho Bộ Xây dựng theo định kỳ hàng năm).

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

(Trước đây quy định là: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực mẫu phụ lục kèm theo Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008; Biên bản nghiệm thu theo phụ lục 7, kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (Trước đây là: Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng).

 

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng)

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../…………

Đắk Lắk, ngày ….. tháng ….. năm 2011

 

PHIẾU TIẾP NHẬN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO
AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Sở Xây dựng Đắk Lắk đã tiếp nhận báo cáo kết quả chứng nhận gồm:

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng

2. Báo cáo kết quả kiểm tra.

3. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình.

và các tài liệu có liên quan khác đính kèm: ………………………………. của ……………………… số …. ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

Địa điểm xây dựng công trình: …………………………………………………………………………...

Điện thoại trụ sở làm việc cá nhân, tổ chức gửi: ……………………………………………………...

 

 

Đắk Lắk, ngày … tháng … năm 2011
Người tiếp nhận hồ sơ
(Ký tên và ghi rõ chức danh)

 

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng)

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../…………

Đắk Lắk, ngày ….. tháng ….. năm 2011

 

PHIẾU TIẾP NHẬN
GIẤY CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CLCT XÂY DỰNG

Sở Xây dựng Đắk Lắk đã tiếp nhận báo cáo kết quả chứng nhận gồm:

1. Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

2. Báo cáo kết quả kiểm tra.

3. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình.

và các tài liệu có liên quan khác đính kèm: ………………………………. của ……………………… số …. ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

Địa điểm xây dựng công trình: ……………………………………………………………..

Điện thoại trụ sở làm việc cá nhân, tổ chức gửi: …………………………………………

 

 

Đắk Lắk, ngày … tháng … năm 2011
Người tiếp nhận hồ sơ
(Ký tên và ghi rõ chức danh)

 

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Tên thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát địa hình và chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng (gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng).

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân - đại diện cho chủ đầu tư - nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Buổi sáng từ 8h00 đến 10h30;

+ Buổi chiều từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ). (Trước đây quy định: thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghỉ)

Bước 3: Nhận kết quả phê duyệt tại Bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Theo bước sau:

- Chủ đầu tư đến nhận kết quả phê duyệt trình phiếu hẹn.

- Công chức trả kết quả phê duyệt dự toán quy hoạch, kiểm tra phiếu hẹn và viết phiếu nộp lệ phí. Chủ đầu tư đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ Sở Xây dựng.

- Công chức trả kết quả phê duyệt dự toán quy hoạch xây dựng, kiểm tra chứng từ nộp phí thẩm định và yêu cầu người nhận ký tên, xác nhận vào Sổ giao nhận theo quy định.

- Thời gian trả kết quả phê duyệt:

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 10h30;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).

(Trước đây quy định như sau:

- Chủ đầu tư đến nhận kết quả thẩm định trình phiếu hẹn.

- Công chức trả kết quả thẩm định kiểm tra phiếu hẹn và viết phiếu nộp lệ phí. Chủ đầu tư đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ Sở Xây dựng.

- Công chức trả kết quả phê duyệt định dự toán khảo sát địa hình, dự toán quy hoạch xây dựng kiểm tra chứng từ nộp phí thẩm định và yêu cầu người nhận ký tên, xác nhận vào Sổ giao nhận theo quy định.

- Thời gian trả kết quả phê duyệt: Buổi sáng: Từ 08h đến 10h30, buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

b) Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước Sở Xây dựng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kinh phí lập quy hoạch (01 bản chính).

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Đắk Lắk (01 bản sao).

- Quyết định chỉ định thầu tư vấn xây dựng theo quy định của Luật Đấu thầu (01 bản chính).

- Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng của người đứng chủ trì lập dự toán của đơn vị tư vấn (01 bản sao).

- Giấy đăng ký kinh doanh và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn được chỉ định thầu (01 bản sao).

- Hồ sơ Dự toán chi tiết kèm theo 07 (bộ)

(Trước đây quy định Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kinh phí lập quy hoạch (01 bản chính).

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Đắk Lắk (01 bản sao).

- Quyết định chỉ định thầu tư vấn xây dựng theo quy định của Luật Đấu thầu (01 bản chính).

- Quyết định của Chủ đầu tư về phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng (01 bản chính). Khi quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch có yêu cầu thực hiện khảo sát lập quy hoạch xây dựng.

- Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng của người đứng chủ trì lập dự toán của đơn vị tư vấn (01 bản sao).

- Giấy đăng ký doanh và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn được chỉ định thầu (01 bản sao).

- Hồ sơ Dự toán chi tiết kèm theo 07 (bộ))

d) Thời hạn giải quyết:

Thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt dự toán.

h) Phí, lệ phí:

Tính theo tỷ lệ % trên giá thiết kế quy hoạch xây dựng theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (Trước đây quy định là: Tính theo tỷ lệ % trên giá thiết kế quy hoạch xây dựng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng)

i) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân hoặc tổ chức.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009.

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2351/QĐ-UBND ngày 12/09/2011 công bố thủ tục hành chính được điều chỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.92.240