Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2335/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 17/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2335/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 1649/TTr ngày 24 tháng 8 năm 2012 và Chánh Văn phòng y ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh (có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, VP. Chính phủ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- V0, V1, KSTT1-3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: KSTTHC, VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

STT

Tên thủ tc hành chính

I. Lĩnh vực xây dựng

1

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

2

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

3

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

4

Thủ tục Cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

5

Thủ tục Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

6

Thủ tục Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

7

Thủ tục Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

8

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dng

9

Thủ tục Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

10

Thủ tục Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

11

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng

PHN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Thủ tục Cấp mới chng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

* Trình t thc hin:

- Bước 1: Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng;

- Bước 3: Bộ phận một ca Sở Xây dựng:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

- Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định.

* Cách thc thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng

* Thành phần, số lưng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

+ 02 Ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm đăng ký;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp Vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng; Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên Hội nghnghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm vsự trung thực của nội dung xác nhận.

- Slượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề

* Lệ phí: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của B Tài chính)

* Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Yêu cầu, điều kiện:

+ Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

+ Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng và đã nộp lệ phí theo quy định.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

+ Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.

+ Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành).

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

- Văn bản quy định: Thông tư s12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngay 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư s 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của B Tài chính Hướng dẫn chế đ thu, np và quản lý sử dụng l phí trong lĩnh vực xây dựng (có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01/5/2012).

 

Mẫu đơn cấp chng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

(Phụ lục số 1, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm ………

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

(Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào du ...)

Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:

+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ ...

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định đxác định xin cp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội - ngoại thất công trình

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...)

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thủy lợi,...)

- Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hòa không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,...

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn

- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng

(Phụ lục số 2, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng (từ tháng, năm, .... đến tháng năm...)

Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chc quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

2. Thủ tục Cấp mới chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

* Trình t thc hin:

- Bước 1: Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để đưc cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa" của Sở Xây dựng;

- Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

- Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

+ 02 Ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm đăng ký;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cp chứng chỉ hành ngh theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm vsự trung thực của nội dung xác nhận.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

* Thi hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

* Lệ phí: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của B Tài chính).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Yêu cầu, điều kiện:

+ Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

+ Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 ca Bộ Xây dựng và đã nộp lệ phí theo quy định;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

+ Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

- Văn bản quy định: Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của BTài chính Hướng dẫn chế độ thu, np và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vc xây dng (có hiu lực thi hành ktừ ngày 01/5/2012).

 

....................................................

 

Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng

(Phụ lục số 2, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng (từ tháng, năm, .... đến tháng năm...)

Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chc quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

5. Thủ tục Cấp mi chng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ “qua đường bưu điện” hoặc tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng;

- Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng;

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

- Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng;

+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hp lệ (Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kim tra và yêu cu bsung, hoàn thiện h sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Thời hạn bsung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc. Thời gian giải quyết hồ sơ kế từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 10 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Cơ quan phối hp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ

* L phí: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của B Tài chính).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 5 ban hành theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 6 tại ban hành theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

* Yêu cầu, điều kin thc hin TTHC:

- Yêu cầu, điều kiện:

Người đề nghị cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Văn bản quy định: Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng V/v sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của B Tài chính Hướng dn chế đ thu, np và quản lý sử dng lphí trong lĩnh vc xây dng (có hiu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2012).

 

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
(
Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: …

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
(
Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian (Tháng - năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

6. Thủ tục Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ “qua đường bưu điện” hoặc tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng;

- Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hp lệ, thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

- Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc “qua đường bưu điện”.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng;

+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng;

+ Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (trừ trường hp quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ);

+ Chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dng;

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kim tra và yêu cầu bsung, hoàn thiện h sơ nếu thiếu hoc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hsơ là 10 ngày làm việc. Thời gian giải quyết hồ sơ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp llà 10 ngày làm việc).

* Đối tưng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ

* Lệ phí: 300.000 đng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của B Tài chính)

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 7 ban hành theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu tại Phụ lục số 6 tại ban hành theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

* Yêu cầu, điều kiện thc hiện TTHC:

- Yêu cầu, điều kiện:

+ Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

+ Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

+ Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

+ Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

- Văn bản quy định: Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đu tư xây dựng công trình; Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng V/v sa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết s55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của BTài chính Hướng dẫn chế đ thu np và quản lý sử dng lphí trong lĩnh vực xây dng (có hiu lực thi hành ktừ ngày 01/5/2012).

 

Mẫu đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng
(
Phụ lục 7, Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng ……………………………..

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng);

- Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện;

9. Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
(
Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian (Tháng - năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

7. Thủ tục Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- c 2: Nộp hồ sơ "qua đường bưu điện” hoặc tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng;

- Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

- Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc “qua đường bưu điện”.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng;

+ 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ.

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ.

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kim tra và yêu cu bsung, hoàn thiện hsơ nếu thiếu hoc không hợp lệ. Thời hn bsung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc. Thời gian giải quyết h sơ ktừ khi nhn đủ hồ sơ hp lệ là 10 ngày làm việc.

* Đối tưng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thc hiện TTHC: Chứng chỉ

* Lệ phí: 300.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư s 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bi chính)

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 5 Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của B Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu tại Phụ lục số 6, Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Yêu cầu, điều kiện:

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

+ Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

+ Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

+ Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

+ Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Văn bản quy định: Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng V/v sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dn chế đ thu np và quản lý sử dng l phí trong lĩnh vc xây dựng (có hiu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2012).

 

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
(
Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: …

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
(
Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian (Tháng - năm)

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

8. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ “qua đường bưu điện” hoặc tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng;

- Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định;

* Cách thc thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc “qua đường bưu điện”.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng;

+ Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thi hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ

* Lệ phí: 150.000 đồng/chứng chỉ (theo quy định tại Thông tư s 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của B Tài chính).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

* Yêu cầu, điều kin thc hin TTHC:

- Có Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Chứng chỉ cũ đối với trường hp bị rách, nát;

- Nộp lệ phí theo quy định.

* Căn cứ pháp lý ca TTHC:

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng V/v sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của BTài chính Hướng dẫn chế đ thu, np và quản sử dụng l phí trong lĩnh vực xây dựng (có hiu lực thi hành ktừ ngày 01/5/2012).

 

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
(
Phụ lục 12, Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp lại chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

….., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng ………………………………..

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được cấp:

9. Lý do xin cấp lại:

Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng:….

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

9. Thủ tục Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng hoặc “qua đường bưu điện”;

- Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

- Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng hoc “qua đường bưu đin”.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu theo mẫu tại Phụ lục số 4 của Thông tư 01/2012/TT-BXD .          

+ Bản sao chứng thực văn bản kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.

+ Lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.

Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Bản sao giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Đối vi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu phát sinh trong cùng năm thì hồ sơ không cần thiết phải bao gồm: Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân; Lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.

- Số lượng hồ sơ: 02 b (01 bhồ sơ sốc, 01 bhồ sơ sao (photocopy)).

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

* Lệ phí: 2.000.000 (hai triệu) đồng/Giấy phép thầu (theo quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của B Tài chính)

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu (theo mẫu tại Phụ lục số 4 Thông tư 01/2012/TT-BXD).

* Yêu cầu, điều kin thc hin TTHC:

- Yêu cu, điu kiện:

Để được cấp giấy phép thầu, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu sau:

1. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:

+ Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu;

+ Đã có hợp đồng giao nhận thầu.

2. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:

+ Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.

+ Đã có hợp đồng giao nhận thầu.

+ Có đđiều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam).

4. Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

- Văn bản quy định:

Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của B Xây dựng (có hiệu lc ktừ ngày 26/6/2012);

- Thông tư s 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của BTài chính Hướng dẫn chế đ thu, np và quản lý sử dụng lphí trong lĩnh vc xây dng (có hiu lực thi hành ktừ ngày 01/5/2012).

 

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thầu

(Phụ lục số 4, ban hành kèm theo Thông tư s 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU
(Đối với nhà thầu là cá nhân)

Kính gửi : Ông Giám đốc Sở Xây dựng ...............................

Tôi: (Họ tên)                                                                  Nghề nghiệp:

Có hộ chiếu số:                                                 (sao kèm theo đơn này)

Địa chỉ tại chính quốc:

Số điện thoại:                                        Fax:                                          E.mail:

Địa chỉ tại Việt Nam (nếu có):

Số điện thoại:                                        Fax:                                          E.mail:

Tôi được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là ..................... thông báo thắng thầu (hoặc chọn thầu) làm tư vấn công việc ..................... thuộc Dự án .................................. tại ........................................... Trong thời gian từ ......................................................

Đề nghị Sở Xây dựng ........................ xét cấp giấy phép thầu cho tôi để thực hiện các công việc nêu trên.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1- Các tài liệu quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

2- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu thực hiện các công việc của giai đoạn triển khai dự án) hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu lập dự án, lập quy hoạch xây dựng).

Nếu hồ sơ của tôi cần được bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) ............... có địa chỉ tại Việt Nam ........................... số điện thoại .................. Fax .................................. E.mail ............................

Khi được cấp giấy phép thầu, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các qui định trong giấy phép và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 

 

...., Ngày ....... tháng ...... năm .....
Kính đơn
(Ký tên)
Họ và tên người ký

 

10. Thủ tục Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chc nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

* Trình t thc hin:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng hoặc “qua đường bưu điện”;

- Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyn hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

- Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định.

* Cách thức thc hin: Trực tiếp tại Sở Xây dựng hoc “qua đường bưu đin".

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư 01/2012/TT-BXD.

+ Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

+ Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.

+ Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu và báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm của 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam).

+ Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên danh với nhà thầu Việt Nam đối với trường hp đã ký hợp đồng liên danh khi dự thầu hoặc chào thầu. Hợp đồng với thầu phụ Việt Nam đối với trường hợp đã xác định được danh sách thầu phụ Việt Nam khi dự thầu hoặc chào thầu.

Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định được thầu phụ thì phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp thuận của chủ đầu tư.

+ Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số 3 của Thông tư 01/2012/TT-BXD .

Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự.

Các giấy tờ, tài liệu quy định tại ý 2, 3, 5, 6 nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu phát sinh trong cùng năm thì hồ sơ không cần thiết phải bao gồm các thành phần nêu tại ý 3 và 4.

- Số lượng hồ sơ: 02 b (01 bhồ sơ gốc, 01 bhồ sơ sao photocopy)).

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

* Lệ phí: 2.000.000 (hai triệu) đồng/Giấy phép thầu (theo quy định tại Thông tư s 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính)

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin cấp Giấy phép thầu (theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng).

- Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu (theo mẫu tại Phụ lục số 2 của 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng).

- Giấy ủy quyền hp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (theo mẫu tại Phụ lục số 3 của Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Yêu cầu, điều kiện:

Đđược cấp giấy phép thầu, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu sau:

1. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:

+ Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu;

+ Đã có hợp đồng giao nhận thầu.

2. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:

+ Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.

+ Đã có hợp đồng giao nhận thầu.

+ Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam)

4. Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thu tại Việt Nam.

- Văn bản quy định: Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của B Xây dng (có hiệu lực sau ktừ ngày 26/6/2012);

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của BTài chính Hướng dn chế độ thu, np và quản lý sử dng l phí trong lĩnh vc xây dng (có hiu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2012).

 

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu

(Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Thông tư s01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU
(Đối với nhà thầu là tổ chức)

Văn bản số : ...................

.........., ngày ...... tháng ...... năm ........

Kính gửi:

Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng ..............)

 

Tôi: (Họ tên)                                          Chức vụ:

Được ủy quyền của ông (bà):                 theo giấy ủy quyền:       (kèm theo đơn này)

Đại diện cho:

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc:

Số điện thoại:                                                    Fax:                              E.mail:

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Số điện thoại:                                                    Fax:                              E.mail:

Công ty chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính, trường hợp là thầu phụ làm đơn) là : ..................... thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc .......... thuộc Dự án ............... tại ................, trong thời gian từ .................. đến ..................

Chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp Giấy phép thầu cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc thầu nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

1- Các tài liệu được quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

2- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu thực hiện các công việc của giai đoạn triển khai dự án) hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu lập dự án, lập quy hoạch xây dựng).

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) ................ có địa chỉ tại Việt Nam.................... số điện thoại ..................... Fax ..................... E.mail ................

Khi được cấp Giấy phép thầu, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 

 

Thay mặt (hoặc thừa ủy quyền) ....................
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

 

Mẫu báo cáo các công việc, dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất

(Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư s01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)

Công ty .................

BÁO CÁO

CÁC CÔNG VIỆC/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT

Chủ đầu tư hoặc

Bên thuê

Tên Dự án, địa điểm, quốc gia

Nội dung hợp đồng nhận thầu

Giá trị hợp đồng và ngày ký hợp đồng (USD)

Tỷ lệ % giá trị công việc phải giao thầu phụ

Thời gian thực hiện hợp đồng

(từ .... đến ...)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..., Ngày .... tháng .... năm ....
Người khai ký tên
Họ và tên .......................................
Chức vụ .........................................

 

Mẫu Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu

(Phụ lục số 3, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)

Tên đơn vị, tổ chức: ……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /

..........., ngày ......... tháng ...... năm ...........

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Thông báo trúng thầu (hoặc hợp đồng) số …. ngày …. tháng … năm …. giữa Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính) là  …….….. với Công ty ………………:

Tôi tên là:

Chức vụ: …………………..

Uỷ quyền cho ông/bà ……………………..

Chức vụ: …………………………..

Số hộ chiếu: …………………….. Quốc tịch nước: ………………..

Ông ……….. được ký các giấy tờ, thủ tục xin cấp giấy phép thầu gói thầu ………………………………………………

 

 

Nơi nhận:
- Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính):
- Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng;
- Lưu : VT, ........

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

11. Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tchức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng hoặc “qua đường bưu điện”;

- Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thu lệ phí, viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

- c 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng hoc qua đường bưu đin".

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu theo mẫu tại Phụ lục số 8 của Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng.

+ Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 b

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin đề nghị điều chỉnh Giấy phép thầu (theo mẫu tại Phụ lục số 8 của Thông tư s 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của B Xây dựng (có hiu lc kể từ ngày 26/6/2012);

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của BTài chính Hướng dẫn chế đ thu, nộp và quản lý sử dụng l phí trong lĩnh vc xây dựng (có hiu lc kể từ ngày 01/5/2012).

 

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thầu

(Phụ lục s8, Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THẦU

Văn bản số : ...................

.........., ngày ...... tháng ...... năm ........

Kính gửi:

Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng ..............)

 

Tôi: (Họ tên)                                          Chức vụ:

Được ủy quyền của ông (bà):                 theo giấy ủy quyền:       (kèm theo đơn này)

Đại diện cho:

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc:

Số điện thoại:                                                    Fax:                              E.mail:

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Số điện thoại:                                                    Fax:                              E.mail:

Công ty chúng tôi đã được Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng) cấp giấy phép thầu số ............................, ngày ............... để thực hiện gói thầu ...................thuộc dự án ............................... Đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu đã cấp với nội dung: ..........................................................................

Lý do đề nghị điều chỉnh: ........................................................................

Chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng ....) xét điều chỉnh Giấy phép thầu đã cấp cho Công ty chúng tôi với nội dung nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

1- Giấy phép thầu đã được cấp

2- Các văn bản chứng minh cho nội dung điều chỉnh

3- Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ)

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) ................ có địa chỉ tại Việt Nam.................... số điện thoại ..................... Fax ..................... E.mail ................

Khi được cấp Giấy phép thầu điều chỉnh, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 

 

Thay mặt (hoặc thừa ủy quyền) ....................
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

 

* Ghi chú: Những nội dung in nghiêng và gạch chân là phần nội dung thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2335/QĐ-UBND ngày 17/09/2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.762

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!