Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2309/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 2309/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Lê Quang Tùng
Ngày ban hành: 22/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018 - 2022”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022”;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án đi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 31/TTr-STP ngày 13/06/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- V0, V2, NC.
- Lưu: VT, NC.
10 bản, QĐ 25

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tùng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018 - 2022” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
2309/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; tăng cường năng lực phản ứng chính sách, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật.

b) Phối hợp kịp thời với các Bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mi nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án.

b) Đ cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai hiệu quả Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung: Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng các tiêu chí cụ thể, định lượng đxác định mức độ thực thi pháp luật, cũng như đánh giá chính xác, toàn diện hiệu quả, tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn.

Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và tổ chức áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật khi có sự chđạo của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

2. Tăng cường năng lc phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức, thi hành pháp luật

- Nội dung: Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật một cách thống nhất, có hệ thống rõ ràng, minh bạch. Thông qua hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, cơ quan nhà nước tăng cường năng lực phản ứng chính sách, xử lý các vấn đề mới phát sinh, đặc biệt gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

- Nội dung: Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành pháp luật nói chung và báo cáo tình hình thi hành pháp luật nói riêng nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đa dạng, đầy đủ, sẵn có mang tính tích hp, giảm gánh nặng xây dựng các báo cáo tình hình thi hành pháp luật.

Tổ chức triển khai thực hiện sử dụng phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (phn mềm quan trc tình hình thi hành pháp luật) và phần mm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phn mm phục vụ báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

4. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tchức thi hành pháp luật

- Nội dung: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

a) Phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi hành pháp luật theo hướng bố trí toàn diện, đầy đủ các nội dung chi và mức chi phù hợp đối với các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.

b) Thực hiện rà soát, bố trí nhân lực để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

c) Đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2022.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2309/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169